Vergadering 17 juli 2018

Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 412 te Uden
Casus 3894 Koraal Groep, verkoop Frans Douvenstraat 9-11 te Roermond
Casus 3973 Stichting Intermetzo tot Steun, verkoop Dr. Slotlaan 17 te Rekken
Casus 4367 Inovum, verkoop complex Veenstaete te Kortenhoef
Casus 4452 Stichting GGZ Drenthe, verhuur bedrijfsruimte Altingerweg 1 te Beilen
Casus 4453 Stichting GGZ Drenthe, verhuur bedrijfsruimte Dennenweg 9A, 9B en 9C te Assen
Casus 4462 ’s Heeren Loo, vestigen recht van opstal t.b.v. Liander te Noordwijk
Casus 4536 Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), verkoop grond te Hengelo

Onroerende zaken

Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 412 te Uden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep voor de verkoop van de woning plaatselijk bekend: Sieberg 412, 5403 WG te Uden, kadastraal bekend: gemeente Uden, sectie N, nummer 3190, groot 140 m², tegen een prijs van € 200.000,- k.k. aan mevrouw K.H. te D.

Casus 3894 Koraal Groep, verkoop Frans Douvenstraat 9-11 te Roermond    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koraal Groep te Geleen voor de verkoop van het pand met perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Frans Douvenstraat 9-11 te 6041 XR Roermond, kadastraal bekend: gemeente Roermond, sectie C, nummer 2450, groot 4 are 19 centiare, tegen een prijs van € 370.000,- k.k. aan V&V Beheer B.V. te Herten of nader te noemen meester.

Casus 3973 Stichting Intermetzo tot Steun, verkoop Dr. Slotlaan 17 te Rekken

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Intermetzo tot Steun te Eefde voor de verkoop van een perceel grond met woning en aangrenzend terrein, plaatselijk bekend Dr. Slotlaan 17 te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, respectievelijk sectie M, nummer 635, groot 35 are en 40 centiare (woning met perceel grond), en sectie M, nummer 1118, groot 48 are en 75 centiare (aangrenzend terrein), aan de heer H.M. en mevrouw P.B. te, voor een bedrag van € 370.000,- kosten koper.

Casus 4367 Inovum, verkoop complex Veenstaete te Kortenhoef

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting Inovum te Loosdrecht voor de verkoop van complex Veenstaete, plaatselijk bekend Oudergaard 1 - 401 te Kortenhoef, kadastraal bekend als gemeente Kortenhoef, sectie B, nummers 6712, 4877 en 6711, groot respectievelijk vijf are en tweeënveertig centiare, drieënnegentig are en vijfenzestig centiare, en twintig are en vijfenzeventig centiare, tegen een bedrag van € 27.580.000,-. k.k. aan Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund NV te Amsterdam;
  2. kennis te nemen van een mogelijke naheffing van de belastingdienst inzake verschuldigde overdrachtsbelasting voor een bedrag van € 940.007,- voor Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund NV te Amsterdam, waarbij is overeengekomen dat ingeval van een definitieve en onherroepelijke aanslag dit bedrag door de Stichting Inovum te Loosdrecht aan Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund NV te Amsterdam zal worden vergoed.

Casus 4452 Stichting GGZ Drenthe, verhuur bedrijfsruimte Altingerweg 1 te Beilen
Casus 4453 Stichting GGZ Drenthe, verhuur bedrijfsruimte Dennenweg 9A, 9B en 9C te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi;

  1. goedkeuring te verlenen aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van 95 m² kantoorgebouw, een werkplaats van 215 m2, een opslagruimte van 120 m2, een open kapschuur ter grootte van 72 m² en 300 m² ongebonden grond, op de locatie plaatselijk bekend Dennenweg 9A/117, 9B/117 en 9C/117 te Assen, kadastraal bekend als respectievelijk sectie R, nrs. 1710 (ged.), 1714 (ged.) en 1158 (ged.), tegen een jaarlijks per 1 januari met een prijsindexcijfer CPI alle huishoudens geïndexeerde jaarhuur van € 23.394,89 aan Donkergroen B.V. te Sneek;
  2. goedkeuring te verlenen aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van 87 m² verwarmde werkplaats, 81 m² kantoor/kantine en 130 m² ongebonden grond, op de locatie plaatselijk bekend Altingerweg 1 te Beilen, kadastraal bekend als gemeente Beilen sectie M, nr. 4163 (ged.), tegen een jaarlijks per 1 januari met een prijsindexcijfer CPI alle huishoudens geïndexeerde jaarhuur van € 4.345,00 aan Donkergroen B.V. te Sneek.

Casus 4462 ’s Heeren Loo, vestigen recht van opstal t.b.v. Liander te Noordwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor het vestigen van een recht van opstal voor het oprichten van een trafostation op een gedeelte (ca. 30 m2) van het perceel gelegen aan de Wintertuinlaan te Noordwijk, kadastraal bekend: gemeente Noordwijk, sectie G, nummer 3906, voor het aanleggen van kabels- en leidingen op een strook grond van circa 1 meter breed en 130 meter lang gelegen langs of onder de Appelhof, circa 1 meter breed en 12 meter lang vanuit het transformatorstation richting de Wintertuinlaan, circa 1 meter breed en 23 meter lang vanuit het transformatorstation richting het kruispunt Wintertuinlaan / Appelhof voor een bedrag van € 6600,- k.k. vrij van btw aan Liander Infra N.V. te Arnhem;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor het vestigen van een erfdienstbaarheid inhoudende de bevoegdheid om over het perceel van ’s Heeren Loo te komen en te gaan van en naar de opstallen ten behoeve van door Liander aan te wijzen personen, onder de verplichting voor Liander dit recht op de minst bezwarende wijze uit te oefenen/te doen uitoefenen.

Casus 4536 Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), verkoop grond te Hengelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. niet over te gaan tot de vernietiging van de aktes van erfpacht (inclusief recht van opstal) getekend d.d. 7 maart 2003 en 21 december 2007 tussen Ziekenhuisgroep Twente te Almelo en SMT Services Vastgoed BV en Zorgservices Twente Vastgoed BV te Hengelo betreffende de percelen grond kadastraal bekend; gemeente Hengelo, sectie L, nummers 1675 en 1824 met een gezamenlijke jaarlijkse aanvangscanon van € 9384,- met indexering conform CPI;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo voor de verkoop van de blote eigendom van de percelen grond gelegen aan de Geerdinksweg 153, 7555 DL te Hengelo, kadastraal bekend: gemeente Hengelo (OV), sectie L, nummers 1675, 1824 en 2011 (ged.) totale grootte ca. 14a 4ca (ca. 1404 m²) aan ZGT Vastgoed B.V. te Hengelo voor een bedrag van € 275.000,- kosten koper.