Vergadering 18 december 2018

Casus 789 Beweging 3.0, locatie Lisidunahof te Leusden
Casus 3591 Curium LUMC, loc. J.P. Thijsselaan 47 te Gouda 
Casus 3710 Talant, verkoop locatie Schuur 29 te Drachten
Casus 3795 Triade, Pilotenweg 7a te Emmeloord
Casus 3806 Envida, Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden
Casus 3937 Pro Persona, verkoop locatie Reinier Postlaan 6 te Nijmegen
Casus 4118 Zaans Medisch Centrum, verhuur psychiatriegebouw te Zaandam
Casus 4212 Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, loc. Gelderingen te Steenwijkerwold
Casus 4451 GGZ Drenthe, loc. de Gunne te Beilen
Casus 4484 De Passerel, verkoop strook grond op locatie Pinksterbloem 25 te Apeldoorn
Casus 4488 GGz Westelijk Noord-Brabant, locatie Hoofdlaan 14 te Halsteren
Casus 4516 Deventer Ziekenhuis, reeds gedane verhuringen te Deventer
Casus 4533 MET GGZ, loc. Racinestraat 39 te Venlo
Casus 4538 Cello, verkoop Haarendael te Haaren
Casus 4582 De Passerel, loc. Ratelaar 21 te Apeldoorn
Casus 4583 Argos Zorggroep, locatie François Haverschmidt te Schiedam
Casus 4606 Altrecht, verkoop Levenspad 5 te Zeist
Casus 4622 Reinaerde, vervreemding kadastraal perceel te Woudenberg

Onroerende zaken

Casus 789 Beweging 3.0, locatie Lisidunahof te Leusden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorg 3.0 te Amersfoort voor de verkoop:

 1. van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie E, nummer 5898 gedeeltelijk, groot respectievelijk circa 8 are en 7 centiare (perceel C) en circa 45 are en 28 centiare (perceel D), aan Woningstichting Leusden te Leusden, tegen een prijs van € 300.000,- k.k.;
 2. in het kader van een grondruil van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie E, nummer 5897 gedeeltelijk, groot respectievelijk circa 4 are en 43 centiare (perceel A) en circa 3 are en 15 centiare (perceel B), aan Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. te Harderwijk, waarbij Stichting Zorg 3.0 een perceel ontvangt kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie E, nummer 5898, groot circa 1 are en 85 centiare (perceel F), met een bijbetaling van € 114.600,-.

Casus 3591 Curium LUMC, locatie J.P. Thijsselaan 47 te Gouda  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Curium, Academisch Centrum kinder- en Jeugdpsychiatrie te Oegstgeest, voor de verkoop van het gebouw met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Jac. P. Thijsselaan 47, 2803 RT te Gouda, kadastraal bekend: gemeente Gouda, sectie M, nummer 4899, groot ca. 28 a 55 ca, tegen een prijs van € 1.550.000,- k.k. aan Curae Management B.V. te Den Haag.

Casus 3710 Talant, verkoop locatie Schuur 29 te Drachten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Talant te Heerenveen, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Schuur 29 te 9205 BE Drachten, kadastraal bekend gemeente Boornbergum, sectie E, nummer 1593 (gedeeltelijk), groot circa 525 m² (oppervlakte nog in te meten door kadaster) aan de heer J.V. en mevrouw G.B., beide wonende te L., tegen een prijs van € 210.000,- k.k.

Casus 3795 Triade, Pilotenweg 7a te Emmeloord

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vitree te Lelystad voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pilotenweg 7a, 8303 EG te Emmeloord, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder , sectie A, nummer 2767 (ged.) met een oppervlakte van 33.420 m², tegen een prijs van € 700.000,- k.k., aan de heer M.N. en mevrouw S.M. te E.

Casus 3806 Envida, Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Envida te Maastricht, voor de verkoop van een pand met ondergrond aan de Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden, kadastraal bekend gemeente Eijsden, sectie D, nummer 3867 groot 17 are en 25 centiare (1725 m²), tegen een prijs van € 300.000,- k.k. aan Stichting Sociaal Centrum Eijsden te Eijsden.

Casus 3937 Pro Persona, verkoop locatie Reinier Postlaan 6 te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGz te Renkum, voor de verkoop van het recht van erfpacht en het daarvan afhankelijke recht van opstal, betreffende grond met opstallen plaatselijk bekend Reinier Postlaan 6 / René Descartesdreef 17 te Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummer 5119, groot 18 are, aan Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen, tegen een prijs van € 4.600.000,- k.k.

Casus 4118 Zaans Medisch Centrum, verhuur psychiatriegebouw te Zaandam

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur door Zaans Medisch Centrum te Zaandam van het psychiatrie gebouw, bouwdeel 36, met een grootte van 258,22 m² b.v.o., aan Vastgoed Beheer PBG B.V. te Den Haag, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 53.988,07, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande 1 september 2014, voor een periode van 5 jaar, te verlengen voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 12 maanden;
 2. niet achteraf een goedkeurende beschikking voor de rechtshandeling af te geven.

Casus 4212 Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie Gelderingen te Steenwijkerwold

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land te Emmeloord voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Gelderingen 61A en B, 8341 PT te Steenwijkerwold, kadastraal bekend: gemeente Steenwijk, sectie K, nummer 222, groot 8 are 65 centiare, tegen een prijs van € 240.000,- k.k. aan de heer L. W. te Z.

Casus 4451 GGZ Drenthe, locatie de Gunne te Beilen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting GGZ Drenthe te Assen van 1.399 m² bedrijfsruimte in het gebouw gelegen aan de Altingerweg 1, 9411 PA te Beilen aan Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) te Groningen, zoals vormgegeven in de huurovereenkomst uit 2014;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen, voor de verhuur van een bedrijfsruimte inclusief 8 parkeerplaatsen, groot 2535 m² bvo, gelegen aan de Altingerweg 1, 9411 PA te Beilen, kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie M, nummer 4167 (gedeeltelijk), aan Stichting Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), gevestigd te Groningen, tegen een prijs van € 267.000,- ex btw per jaar exclusief service- en energiekosten, de huur ingaande op 1 april 2018 met een looptijd van 6 jaar en 5 maanden met een opzegtijd van 1 jaar, welke na deze periode behoudens beëindiging door opzegging met een periode van 5 jaar en daarna telkenmale voor een periode van 1 jaar wordt voortgezet, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, voor het eerst op 1 januari 2019.

Casus 4484 De Passerel, verkoop strook grond op locatie Pinksterbloem 25 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Passerel te Apeldoorn voor de verkoop van een perceel grond, gelegen aan de Pinksterbloem 25 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie Z, nummer 7828, groot ca. 68 centiare (68 m²) voor een bedrag van € 1,- exclusief overdrachtsbelasting aan de gemeente Apeldoorn.

Casus 4488 GGz Westelijk Noord-Brabant, locatie Hoofdlaan 14 te Halsteren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Westelijk Noord-Brabant te Halsteren voor:

 1. de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Hoofdlaan 14 te Halsteren, kadastraal bekend gemeente Halsteren, sectie D, nummer 3045, groot 25 are en 10 centiare aan de heer J. J. wonende te R., tegen een prijs van € 375.000,- k.k.;
 2. het vestigen van een erfdienstbaarheid laste van het kadastrale perceel gemeente Halsteren, sectie D, nummer 3381, thans in eigendom toebehorend aan verkoper, als dienend erf en ten behoeve van het verkochte, als heersend erf de erfdienstbaarheid recht van weg, inhoudende de verplichting voor de gerechtigde tot de dienende erven om te dulden dat de gerechtigde tot het heersende erf mag komen van en gaan naar de openbare weg.

Casus 4516 Deventer Ziekenhuis, reeds gedane verhuringen te Deventer

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Deventer Ziekenhuis te Deventer van de huurovereenkomsten:

 • ANNO Verloskundigenpraktijk Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juli 2009, thans groot 98 m² VVO met een jaarhuur van € 174,03 per m².
 • Maatschap Groepspraktijk voor Fysiotherapie, gevestigd in Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juli 2009, thans groot 473 m² vvo met een jaarhuur van € 158,10 per m².
 • Maatschap L. Komrij, J.P. van Heijst, S.M. Meursen (Keizershoed), gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juli 2009, thans groot 547 m² VVO (waarvan 35,7 m² kelder) met een jaarhuur van € 140,22 per m².
 • Logopediepraktijk Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juli 2009, thans groot 88 m² vvo met een jaarhuur van € 168,22 per m².
 • Osteopathie Deventer, gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juli 2009, thans groot 45 m² vvo met een jaarhuur van € 168,22 per m².
 • Pharminvest Deventer BV, gevestigd te Rotterdam, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 september 2009, thans groot 271,40 m² vvo met een jaarhuur van € 167,72 per m².
 • Klein Chemisch Laboratorium Deventer Ziekenhuis (prikpost), gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juli 2009, thans groot 116 m² vvo met een jaarhuur van € 168,22 per m².
 • ICT/TD Deventer Ziekenhuis, gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 november 2009, thans groot 212 m² vvo (vnl. archiefruimte) met een jaarhuur van € 68,88 per m².
 • ICT/DT, 22 m² bvo, Deventer Ziekenhuis, gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 november 2009, thans groot 22 m² vvo (serverruimte) met een jaarhuur van € 172,22 per m².
 • Stichting Sanquin Bloedvoorziening, gevestigd te Amsterdam, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 januari 2018, thans groot 521 m² vvo met een jaarhuur van € 150 per m².
 • Tandartsenpraktijk St. Jozef BV, gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juni 2010, thans groot 199 m² vvo met een jaarhuur van € 165,07 per m².
 • Travel Health Clinic, gevestigd te Hengelo, huuringangsdatum 1e verhuring op 15 maart 2011, thans groot 35 m² vvo met een jaarhuur van € 164,18 per m².
 • Deventer Psycholoog Ineke Suijkerbuijk, gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 december 2011, thans groot 19 m² bvo met een jaarhuur van € 103,58 per m².
 • Stichting Deventer Ziekenhuis afdeling Trombosedienst, gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juni 2012, thans groot 118 m² vvo met een jaarhuur van € 167,86 per m².
 • Autimaat BV, gevestigd te Doetinchem, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 juli 2017, thans groot 320 m² vvo met een jaarhuur van € 152,53 per m².
 • VOF Van Egmond, gevestigd te Schalkhaar, huuringangsdatum 1e verhuring op 1 april 2014, thans groot 47 m² vvo met een jaarhuur van € 153,25 per m².
 • Stichting Dimence Groep, gevestigd te Deventer, huuringangsdatum 1e verhuring op 15 september 2015, thans groot 150 m² vvo met een jaarhuur van € 126,80 per m².

Casus 4533 MET GGZ, locatie Racinestraat 39 te Venlo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ gevestigd te Roermond voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Racinestraat 39 te 5924 BA Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie N, nummer 2992, groot 1 are en 42 centiare, alsmede het 1/18e onverdeelde aandeel van het mandelige perceel kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie N, nummer 2940 (gedeeld achterpad), aan de heer R.C. wonende te K., tegen een prijs van € 158.000,- k.k.

Casus 4538 Cello, verkoop Haarendael te Haaren

Het College sanering zorginstellingen besluit de nota aan te houden.         

Casus 4582 De Passerel, locatie Ratelaar 21 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Passerel Zorg te Apeldoorn, voor de verkoop van een perceel met opstal, gelegen aan de Ratelaar 21 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie Z, nummer 6107 groot ca.1 are en 65 centiare (165 m²), aan de heer G.B. en mevrouw G.N. te A., tegen een prijs van € 189.000,- k.k.

Casus 4583 Argos Zorggroep, locatie François Haverschmidt te Schiedam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Argos Zorgroep te Schiedam voor de verhuur van een gedeelte (circa 3180 m²) van de locatie François Haverschmidt, gelegen aan Willem de Zwijgerlaan 35 te Schiedam aan Stichting GGZ Delfland te Delft, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 125.000,- ingaand 1 maart 2019 en lopend tot 1 maart 2021.

Casus 4606 Altrecht, verkoop Levenspad 5 te Zeist 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Levenspad 5, 3705 WB te Zeist, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie P, nummer 1655 (ged.), groot 24 are, tegen een prijs van € 760.000,- k.k. aan de heer C.B. en mevrouw M.R. te U.

Casus 4622 Reinaerde, vervreemding kadastraal perceel te Woudenberg

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Stichting Reinaerde te Utrecht, van een perceel grond gelegen aan de Prins Hendrikstraat 3 te Woudenberg, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie B, nummer 5862 (gedeeltelijk), groot circa 877 m², aan de gemeente Woudenberg te Woudenberg, tegen een bedrag van € 1,- k.k.;
 2. achteraf geen goedkeurende beschikking af te geven.