Vergadering 20 december 2018

Casus 4538 Cello, verkoop Landgoed Haarendael te Haaren

onroerende zaken

Casus 4538 Cello, verkoop Landgoed Haarendael te Haaren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cello te ’s- Hertogenbosch voor de verkoop van landgoed Haarendael aan de Raamse Akkers 15, 5076 PC te Haaren, kadastraal bekend: gemeente Haaren, sectie A, nummers 2611, 2384, 2472 en 2474, groot ca. 33 hectare 97 are en 10 centiare, welke percelen 2384, 2472 en 2474 belast zijn met een zakelijk recht als bedoel in artikel 5, lid 2 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten gunste van Waterschap de Dommel, tegen een prijs van € 3.255.000,- k.k. aan de heer W.V. te H.