Vergadering 23 oktober 2018

Casus 1118 Sevagram, locatie Panhuys te Hulsbergen
Casus 2040 Stichting Merem Behandelcentra, locatie De Trappenberg te Huizen
Casus 3821 Lentis, verhuur pand H.M. Brouwerstraat 2 te Winschoten
Casus 4025 – 4039 GGz Breburg Groep, verkoop diverse locaties te Etten-Leur
Casus 4414 Patyna, verkoop Jachthavenstraat 28 te Sneek
Casus 4527 GGZ Noord Holland Noord, De Hoghe Weijdt 61 te Heiloo

Onroerende zaken

Casus 1118 Sevagram, locatie Panhuys te Hulsbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sevagram Zorgcentra te Heerlen en de gemeente Nuth voor de grondruil met gesloten beurzen, waarbij de gemeente Nuth levert aan Sevagram een perceelsgedeelte, kadastraal bekend gemeente Hulsberg, sectie E. nr. 1091 (ged.) groot circa 265 m² aan de Birkveldweg te Hulsberg en Sevagram levert aan de gemeente twee perceelsgedeeltes, kadastraal bekend gemeente Hulsberg, sectie E, nr. 645 (ged.) groot circa 436 m2 en nr. 646, groot circa 154 m².

Casus 2040 Stichting Merem Behandelcentra, locatie De Trappenberg te Huizen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Merem Behandelcentra te Hilversum voor de verkoop van de percelen grond met de daarop gelegen opstallen met bijbehorende grond en verdere toe- en aanbehoren, gelegen aan:

  1. de Museumlaan (ongenummerd) en de Crailoseweg 116, 116A, 118 en 120 te Huizen, kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie A nummers 1497, 1799, 1828, 1829, 1899 en 1900, gezamenlijk groot 6 hectare 86 are en 37 are;
  2. de Crailoseweg (ongenummerd te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie A, nummers 2790 en 2800, gezamenlijk groot 23 are en 93 centiare;

aan Waterland Real Estate B.V. te Amsterdam, tegen een prijs van € 11.750.000,- k.k.;

Casus 3821 Lentis, verhuur pand H.M. Brouwerstraat 2 te Winschoten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren voor de verhuur van in totaal 355,50 m² in het pand aan de H.M. Brouwerstraat 2, 9672 AG te Winschoten, kadastraal bekend: gemeente Winschoten, sectie C, nummer 2495, tegen een kale jaarhuur per 1 mei 2018 van € 16.625,- exclusief btw en servicekosten voor 332,50 m² en € 1.505,41 voor aanvullend 23 m² per 1 september 2018, beide jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst op 1 mei 2019, voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid om te verlengen met telkenmale 2 jaren met een opzegtermijn van 3 maanden en een break-optie voor Lentis van te allen tijde 6 maanden, ingaande per 1 mei 2018 aan Meedia Dagbesteding te Winschoten.

Casus 4025 – 4039 GGz Breburg Groep, verkoop diverse locaties te Etten-Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. kennis te nemen van het gevolgde vervreemdingsproces wat heeft geleid tot de selectie van Nederlandse Bouw Unie B.V. te Etten-Leur als koper;
  2. GGz Breburg te Tilburg te berichten dat het College ten principale geen bezwaar heeft tegen de reeds gevolgde procedure tot verkoop van het terrein met opstallen aan de Begijnstraat, Kerkstraat, Kapelstraat, Leurse Branden en Van Bergenplein te Etten Leur, kadastraal bekend sectie D nummers 1565, 1567, 1691, 2037, totaal groot ca. 9ha 18a en 90ca en dat dit vooralsnog geen aanleiding geeft voor het College om te zijner tijd zijn goedkeuring te onthouden, maar dat de feitelijke verkooptransactie vooraf nog ter besluitvorming moet worden voorgelegd aan het College. Het College doet tevens nog geen uitspraak over de marktconformiteit van de verkoopprijs, omdat deze later getoetst zal worden aan minimaal nog twee uit te voeren taxaties.

Casus 4414 Patyna, verkoop Jachthavenstraat 28 te Sneek

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Patyna gevestigd te Súdwest-Fryslân voor de verkoop van een complex met 28 aanleunwoningen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Jachthavenstraat 28 te 8605 BW Sneek (de aanleunwoningen hebben feitelijk de adressen Jachthavenstraat 32 tot en met 86, uitsluitend even nummers), kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie D, nummer 4873, groot 17 are en 50 centiare, aan Stichting Elkien, gevestigd te Leeuwarden, tegen een prijs van € 2.300.000,- k.k., te vermeerderen met een bedrag van € 46.000,- aan door koper niet verschuldigde overdrachtsbelasting;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Patyna gevestigd te Súdwest-Fryslân voor het vestigen van een erfdienstbaarheid zowel ten behoeve als ten laste van het bij verkoper in eigendom verblijvende naastgelegen perceel kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie D nummer 4872 en ten behoeve en ten laste van het verkochte, het perceel kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie D, nummer 4873, respectievelijk als heersend en als dienend erf: de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de gerechtigde tot het dienend erf om te dulden dat de gerechtigde tot het heersend erf ten behoeve van nutsvoorzieningen, hemelwaterafvoer en droogweerafvoer, kabels en leidingen mag aanleggen, hebben, houden, inspecteren, onderhouden, gebruiken en zo nodig vernieuwen of verwijderen op een gedeelte van het dienend erf.

Casus 4527 GGZ Noord Holland Noord, De Hoghe Weijdt 61 te Heiloo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Noord Holland Noord te Heerhugowaard voor de verkoop van de woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend De Hoghe Weijdt 61, 1851 EC te Heiloo, kadastraal bekend: gemeente Heiloo, sectie B, nummer 2714, groot 1 are 85 centiare, voor een bedrag van € 315.000,- k.k. aan de heer W.G. en mevrouw M.H. te H.