Vergadering 24 april 2018

Casus 3130 Pluryn, verkoop Hoofdweg 64 te Klarenbeek
Casus 3422 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, loc. Tragelweg 2 te Oostburg
Casus 4112 ’s Heeren Loo, vestigen beperkt recht te Noordwijk 
Casus 4196 Reinier van Arkel Groep, Gebouw Jozef, Laan van Voorburg 7 en 9 Vught
Casus 4253 Rivas Zorggroep, locatie St. Clara te Gorinchem
Casus 4434 Radar, locatie De Rozengaard, Heufstraat 1a te Brunssum
Casus 3942 De Koperhorst, extramuraliseren appartementen te Amersfoort

Onroerende zaken

Casus 3130 Pluryn, verkoop Hoofdweg 64 te Klarenbeek  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn Exploitatie te Nijmegen voor de verkoop van het perceel plaatselijk bekend: Hoofdweg 64, 7382 BK te Klarenbeek, kadastraal bekend: gemeente Voorst, sectie G, nummers 1795 en 2311, groot ca. 1817 m², tegen een prijs van € 250.000,- k.k. aan Tim Invest B.V. te Breda.

Casus 3422 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, locatie Tragelweg 2 te Oostburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen gevestigd te Terneuzen, voor de verkoop van het gebouw met ondergrond, erf, tuin en parkeerterrein, plaatselijk bekend Tragelweg 2 te 4501 HL Oostburg, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie E, nummers 3706 en 3871, totaal groot 19 are en 18 centiare, aan Bogenoor B.V., gevestigd aan Nieuwstraat 34 te 4501 BE Oostburg, tegen een prijs van € 375.000,- k.k.

Casus 4112 ’s Heeren Loo, vestigen beperkt recht te Noordwijk 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep, statutair gevestigd te Amersfoort, voor het vestigen van een recht van opstal, inhoudende op, in en/of boven de grond van grondeigenaar een permanente hoofdleiding aan te leggen, in eigendom te hebben, te gebruiken, te vervangen en in stand te houden volgens het tracé ter lengte van ongeveer 4015 meter op de percelen van haar terrein, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie G, nummers 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1515, 1906 en 3734, aan Dunea N.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, tegen een prijs van NIHIL k.k.

Casus 4196 Reinier van Arkel Groep, Gebouw Jozef, Laan van Voorburg 7 en 9 Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten behoeve van S. van Ettekoven Holding B.V. gevestigd te Maartensdijk, ten behoeve van het verkochte (het perceel kadastraal bekend gemeente Vught, sectie C nummer 2461, gedeeltelijk) als heersend erf en ten laste van het gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Vught, sectie C nummer 2065, als dienend erf, inhoudende de verplichting van de gerechtigde tot het dienend erf:

  • te dulden dat de gerechtigde tot het heersend erf in het dienend erf voor eigen rekening en risico kabels en leidingen voor energie, water, riolering, tele- en/of datatelecommunicatie aanlegt, heeft, houdt, onderhoudt en vervangt; en
  • te dulden dat de gerechtigde tot het heersend erf, het dienend erf betreedt in het kader van die aanleg, onderhoud en/of vervanging.

Het is de gerechtigde tot het dienend erf toegestaan de kabels en leidingen te verplaatsen, waarbij de gerechtigde tot het heersend erf altijd zijn medewerking dient te verlenen. De gerechtigde tot het heersend erf is in dat geval uitsluitend verplicht tot compensatie van de kosten van verlegging.

Casus 4253 Rivas Zorggroep, locatie St. Clara te Gorinchem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, voor de verkoop van een perceel grond met het daarop staande woon-zorgcomplex en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Huize St. Clara, Wijnkoperstraat 6 te Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie E, nummer 3143, groot 54 are en 19 centiare, aan Trivestor Beleggingen B.V. te Rotterdam, dan wel een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 2.035.000,- k.k.

Casus 4434 Radar, loc. De Rozengaard, Heufstraat 1a te Brunssum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Radar gevestigd te Maastricht, voor de verhuur van 51 m2 v.v.o. in het pand De Rozengaard, plaatselijk bekend Heufstraat 1a te Brunssum, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie A, nummer 5730 aan Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg, gevestigd te Landgraaf en Stichting Levantogroep gevestigd te Sittard, tegen een prijs van € 6600,- per jaar, zijnde 2/3e deel van de totale huursom van € 9900,- waarvan Stichting Radar zelf 1/3e deel draagt, de huur ingaande op 1 juni 2018, behoudens opzegging telkens voort te zetten voor perioden van een jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens, voor het eerst op 1 januari 2019.

Extramuraliseren

Casus 3942 De Koperhorst, extramuraliseren appartementen te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst te Amersfoort voor de verhuur van de nagenoemde onzelfstandige woningen in het complex De Koperhorst te Amersfoort, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):
LOCATIE DE KOPERHORST TE AMERSFOORT
Type Korte omschrijving Punten 100% 70%
C1 Appartement met een grootte van 45 m2 389 € 591,43 € 414,00