Vergadering 25 september 2018

Casus 263 Prinsenstichting, terreinontwikkeling te Purmerend
Casus 4541 GGz Centraal, verkoop woning Klip 136 te Lelystad

Onroerende zaken

Casus 263 Prinsenstichting, terreinontwikkeling te Purmerend

Het College sanering zorginstellingen besluit de beschikking goedkeuring d.d. 29 januari 2007 met kenmerk: MW/ctw/2007/751 in te trekken afgezien van de twee reeds door de Prinsenstichting geleverde (deel)percelen en de brief d.d. 15 augustus 2016 met kenmerk: DvG/ctw/2016/960 betreffende intrekking goedkeuringseis in te trekken.

Het College sanering zorginstellingen verleent goedkeuring ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Prinsenstichting te Utrecht voor de verkoop van een perceel grond aan en nabij de Spinnekop bekend als Kwadijkerpark te Purmerend, uitmakende een nader uit te meten gedeelte van het kadastrale perceel: gemeente Purmerend, sectie F, nummer 1233, welk perceel gedeeltelijk is belast met een opstalrecht ten behoeve van Liander Infra N.V. voor het hebben van nutsvoorzieningen en ten aanzien van welk perceel besluiten zijn genomen op grond van artikel 110 I van de Wet geluidshinder, tegen een prijs van € 7.000.000,- k.k. aan Kwadijkerpark Beheer B.V. (juridisch eigenaar) te Amsterdam, te dezen handelend als enig vennoot van Kwadijkerpark C.V. (economisch eigenaar) te Amsterdam dan wel een nader te noemen meester.

Casus 4541 GGz Centraal, verkoop woning Klip 136 te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Centraal te Amersfoort voor de verkoop van het pand plaatselijk bekend: Klip 136, 8224 CJ te Lelystad, kadastraal bekend: gemeente Lelystad, sectie K, nummer 7609, 1 a 55 ca, tegen een prijs van € 170.500,- k.k. aan de heer S. van K. te L.