Vergadering 30 januari 2018

Casus 3705 Zinzia zorggroep, dienstwoning landgoed Oranje Nassau's Oord te Wageningen, Kortenburg 7
Casus 3825 ’s Heeren Loo, verkoop Voorstraat 108 te Katwijk
Casus 3958 Tergooi, verkoop perceel op de locatie Hilversum
Casus 4016 St. Jansdal, verkoop locatie Julianalaan 27 te Ermelo
Casus 4196 Reinier van Arkel Groep, gebouw Jozef, Laan van Voorburg 7 en 9 Vught
Casus 4205 Profila Zorg, diverse huurovereenkomsten
Casus 4261 Ziekenhuis Rijnstate, De Liemerije te Zevenaar
Casus 4262 Ziekenhuis Rijnstate, locatie RGC/GGNet te Zevenaar
Casus 4318 MET GGZ, locatie kantoorpand Peijerstraat 53 te Echt
Casus 4364 Tergooi, grondtransactie met provincie Noord-Holland te Hilversum
Casus 4358 Amarant, extramuraliseren Van Anrooylaan 34 te Tilburg   

Onroerende zaken

Casus 3705 Zinzia zorggroep, dienstwoning landgoed Oranje Nassau's Oord te Wageningen, Kortenburg 7

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zinzia Zorggroep, gevestigd te Renkum, voor het in erfpacht geven van een perceel grond en het uitgeven van een recht van opstal, voor een periode van 30 jaar, ingaande per 1 april 2018, alsmede de levering van een opstal, plaatselijk bekend Kortenburg 7 te 6704 AV Wageningen, kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie D, nummer 549, het perceel groot circa 725 m2 , aan de heer M.V. en mevrouw A.D., woonachtig te W., tegen een canon bij aanvang van € 7050,-, jaarlijks te indexeren met het CPI-alle huishoudens, en een prijs voor de opstal van € 187.187,- k.k.

Casus 3825 ’s Heeren Loo, verkoop Voorstraat 108 te Katwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor de verkoop van een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Voorstraat 108, 2225 EV te Katwijk, kadastraal bekend: gemeente Katwijk, sectie A, nummer 8795, groot 4 are en 28 centiare, tegen een prijs van € 625.000,- k.k. aan:

 • de heer B.G. te K. voor 1/4e deel;
 • de heer M.G. te K. voor 1/4e deel;
 • de heer P.P. te K. voor 1/2e deel.

Casus 3958 Tergooi, verkoop perceel op de locatie Hilversum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tergooi, gevestigd te Hilversum aan de Van Riebeeckweg 212, voor de verkoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Hilversum, Oostereind 109, 1212 VH Hilversum, nummer C 9461, groot 146 m2, aan Hugenholz Project Groep Hilversum B.V., Gooimeer 640, 4011 DD Naarden, door middel van ruiling tegen perceel C 9688, groot 147 m2, gelegen Soestdijkerstraatweg 107, 1213 VW Hilversum, een en ander met gesloten beurzen. Alle kosten verbonden aan de koop, levering en overdracht van het verkochte, waaronder begrepen de notariële kosten en het kadastrale recht, zijn voor rekening van Tergooi en HPG, ieder voor de helft.

Casus 4016 St. Jansdal, verkoop locatie Julianalaan 27 te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe te Harderwijk voor de verkoop van de rechten van erfpacht en opstal eindigend op 27 september 2057 van een perceel grond plaatselijk bekend: Julianalaan 27, 3851 RA te Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie F, nummer 10284, groot 53 are 45 centiare, tegen een prijs van € 950.000,- k.k. exclusief btw aan de heer S.G. en mevrouw B.W. te E.

Casus 4196 Reinier van Arkel Groep, gebouw Jozef, Laan van Voorburg 7 en 9 Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, voor de verkoop van een perceel grond met daarop een gebouw met toebehoren, plaatselijk bekend Laan van Voorburg 7 en 9 te Vught, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie C nummer 2461 (gedeeltelijk), groot circa 32 are, oppervlakte nog exact te bepalen, aan S. van Ettekoven Holding BV, gevestigd te Maartensdijk, tegen een prijs van € 2.100.000,-, waarbij de notariskosten voor rekening van de verkoper zijn en de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper;
 2. goedkeuring te verlenen aan de vestiging van de volgende erfdienstbaarheden:
  ten behoeve van het verkochte als heersend erf, inhoudende de verplichting te dulden dat de gerechtigde tot het heersend erf, diens medewerkers en de bezoekers parkeren op de parkeerplaatsen die zijn gelegen op het dienend erf, eigendom van Stichting Reinier van Arkel, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie D, (voorlopig) nummer 2461;
  ten behoeve van het verkochte als heersend erf, inhoudende de verplichting te dulden dat de gerechtigde tot het heersend erf, diens medewerkers en de bezoekers gaan van het heersend erf over de op het dienend erf gelegen weg genaamd Laan van Voorburg, naar de openbare weg en vice versa en bedoelde weg niet te verwijderen, de weg is eigendom van Stichting Reinier van Arkel, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie D, nummer 2461;

Voor de erfdienstbaarheden is geen retributie verschuldigd. De gerechtigde tot het heersend erf is wel verplicht bij te dragen in de kosten van onderhoud van het parkeerterrein en de weg voor een jaarlijks bedrag ter grootte van € 10.950,- te vermeerderen met btw, welk bedrag jaarlijks zal worden gecorrigeerd met de het prijsindexcijfer CPI-alle huishoudens.

Casus 4205 Profila Zorg, diverse huurovereenkomsten

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Profila Zorg te Houten van:
  het appartement, plaatselijk bekend Te Hoecke 23 te Puttershoek, aan de heer E.O., tegen een maandelijkse huurprijs van € 421,33;
  het appartement, plaatselijk bekend Kamperfoelie 14 te Poortugaal, aan de heer H., tegen een maandelijkse huurprijs van € 452,59;
  het appartement, plaatselijk bekend Keyenburg 251 te Rotterdam, aan mevrouw J., tegen een maandelijkse huurprijs van € 521,44;
 2. goedkeuring te verlenen aan Stichting Profila Zorg te Houten voor de toekomstige verhuur van de nagenoemde zelfstandige woningen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):
Te Hoecke 23 te Puttershoek
Aantal punten 70% 100%
1 39 109 € 369,80 € 528,28
Kamperfoele 14 te Poortugaal
Aantal punten 70% 100%
1 33 109 € 427,88 € 611,26
Keyenburg 251 te Rotterdam
Aantal punten 70% 100%
1 69 142 € 489,57 € 699,38

Casus 4261 Ziekenhuis Rijnstate, De Liemerije te Zevenaar

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate Ziekenhuis, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem, voor de verkoop van het perceel grond met opstal Broekstraat 9, Velp (Gld.), kadastraal bekend gemeente Velp, sectie C nummer 1825 en 1826 (deels), groot 1 ha, 67 are en 10 centiare, aan Stichting Liemerije, kantoorhoudend te 6903 ZN Zevenaar, voor het bedrag van € 13.350.000,- k.k.

Casus 4318 MET GGZ, locatie kantoorpand Peijerstraat 53 te Echt

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Peijerstraat 53 te 6101 GB Echt, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie K, nummers 3429 en 3430, gezamenlijk groot 3 are en 25 centiare, aan de heer A.T. en mevrouw G.S., woonachtig te E., tegen een prijs van € 170.000,- k.k.

Casus 4364 Tergooi, grondtransactie met provincie Noord-Holland te Hilversum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tergooi, gevestigd Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum, voor de verkoop van 700 m2 grond als gedeelte van perceel C 5151 en 300 m2 grond als gedeelte van perceel 7304, beiden gelegen in de nabijheid van de Van Riebeeckweg ter hoogte van huisnummer 218 te Hilversum, aan de provincie Noord-Holland, gevestigd Dreef 3, 2012 HR Haarlem, voor het bedrag van € 15.000,- k.k.

Extramuraliseren

Casus 4358 Amarant, extramuraliseren Van Anrooylaan 34 te Tilburg        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van het nagenoemde zelfstandige appartement aan de Van Anrooylaan 34, 5012 HK te Tilburg, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

Van Anrooylaan 34 te Tilburg
Aantal punten 70% 100%
1 84 104 € 351,65 € 502,36