Vergadering 12 februari 2019

Casus 2503 Rivierduinen, verhuur locatie Brechtzijde 20 te Zoetermeer
Casus 2308, 2309 en 2394 Estinea, locaties Erica en Parnassia te Winterswijk, De Beukenhof te Aalten en Hofstraat 5 te Aalten
Casus 2622 Talant, verkoop Haedstrjitte 57 te Reduzum
Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 402 te Uden
Casus 3256 Brentano, locatie Klaasje Zevenster te Amstelveen
Casus 3998 GGz Centraal verhuur ruimte, loc. Cederhorst te Amersfoort
Casus 4248 ’s Heeren Loo, loc. Kerkstraat 16 te Randwijk   
Casus 4399 De Bascule, verhuur gebouw C3 Rijksstraatweg 145 te Duivendrecht
Casus 4556 Altrecht, loc. Vrouwjuttenhof te Utrecht
Casus 4616 Amarant, loc. Ketelhavenstraat 161 te Tilburg
Casus 4460 Amarant, extramuraliseren Enschotsestraat te Tilburg        
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren diverse locaties

Onroerende zaken

Casus 2503 Rivierduinen, verhuur locatie Brechtzijde 20 te Zoetermeer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen gevestigd te Leiden voor de verhuur van 7722 m2 vvo kantoorruimte alsmede 34 buitenparkeerplaatsen op eigen terrein van het pand plaatselijk bekend Brechtzijde 20 te 2725 NS Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, nummer 5044, groot ca. 68 a 46 ca, aan WelThuis B.V. te Gouda handelend onder de naam Fundis Vastgoed, gevestigd te 2803 PB, Antwerpseweg 7, tegen een prijs van € 590.000,- per jaar vrij van btw (eerste jaar huurvrij en 6 maanden huurvrij in het elfde jaar), met ingang van 1 april 2019 (of zoveel eerder of later dan per gelijke datum dat de goedkeuring College sanering onherroepelijk is geworden) met een looptijd van 15 jaar met een break-optie voor huurder na 10 jaar met verlengperioden van telkenmale 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 mei geïndexeerd volgens de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (2015 = 100).

Casus 2308, 2309 en 2394 Estinea, locaties Erica en Parnassia te Winterswijk (2308), De Beukenhof te Aalten (2309) en Hofstraat 5 te Aalten (2394)

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Stichting Estinea, gevestigd te Aalten, van:
  1. een woonhuis (Erica) met bijbehorende grond en toebehoren, plaatselijk bekend Wilhelminastraat 35 te 7101 CP Winterswijk, kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie L nummer 4248, groot 791 vierkante meter, aan de heer G.W. en mevrouw M.A. voor een prijs van € 285.000,- k.k.;
  2. een woonhuis (Parnassia) met bijbehorende grond en toebehoren, plaatselijk bekend Wilhelminastraat 33 te 7101 CP Winterswijk, kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie L nummer 110, groot 820 vierkante meter, aan de heer E.L. en mevrouw A.L., voor een prijs van € 200.000,- k.k.;
  3. een woonhuis (De Beukenhof) met bijbehorende grond en toebehoren, plaatselijk bekend Hofstraat 12 te 7121 DM Aalten, kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie I nummer 12940, 12941 en 12980, totaal groot 2.370 vierkante meter, aan de heer E.O., voor een prijs van € 359.000,- k.k.;
  4. de kantoorruimte met parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Hofstraat 5 te 7121 DM Aalten, kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie I nummer 10246, groot 944 vierkante meter, aan PerlaDent Beheer B.V., voor een prijs van € 290.000,- k.k.;
 2. niet achteraf een goedkeurende beschikking voor de voornoemde rechtshandelingen af te geven.

Casus 2622 Talant, verkoop Haedstrjitte 57 te Reduzum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Talant, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van het perceel grond met pand, ondergrond, erf en verdere aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Headstrjitte 57 te 9008 SN Reduzum, kadastraal bekend gemeente Roordahuizum, sectie A, nummer 2209, groot 50 are en 69 centiare, aan de heer E.W en mevrouw S.W. wonende te F., tegen een prijs van € 300.000,- k.k.

Casus 3177 Dichterbij, verkoop woning Sieberg 402 te Uden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Venlo, statutair gevestigd te Gennep voor de verkoop van de woning plaatselijk bekend: Sieberg 402, 5403 WG te Uden, kadastraal bekend: gemeente Uden, sectie N, nummer 3187 (ged.), groot 2 a 28 ca, tegen een prijs van € 205.000,- k.k. aan mevrouw M.B. en de heer R.J. te M.

Casus 3256 Brentano, locatie Klaasje Zevenster te Amstelveen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking van 14 juni 2016, kenmerk ChZ/ctw/2016/668, voor dat deel wat toeziet op plangebied B, in te trekken;
 2. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop van Plangebied B: gelegen aan Klaasje Zevensterstraat 327 tot en met 469 (oneven nummers) te 1183 MD Amstelveen, aan M.J. De Nijs Project II BV. te Warmenhuizen tegen een prijs van € 9.381.132,08.

Casus 3998 GGz Centraal verhuur ruimte, locatie Cederhorst te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal gevestigd te Amersfoort voor de verhuur van 700 m2 BVO in het pand Cederhorst: plaatselijk bekend Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699, groot 16ha 46a 60ca (ged.), aan Stichting De Hoop ggz te Dordrecht, tegen een kale huurprijs van € 66.500,- (€ 95,- per m2 BVO) per jaar zonder btw en exclusief servicekosten, met ingang van 1 november 2018 met een looptijd van 12 maanden met, behoudens opzegging, een  verlengmogelijkheid voor onbepaalde tijd, waarna tegen ieder tijdstip met inachtneming van een termijn van 4 maanden kan worden opgezegd. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd vanaf 1 juli 2019 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4248 ’s Heeren Loo, locatie Kerkstraat 16 te Randwijk    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Kerkstraat 16, 6668 AN te Randwijk, kadastraal bekend: gemeente Randwijk, sectie C, nummer 1631, groot ca. 5 a 30 ca, tegen een prijs van € 380.000,- k.k. aan de heer A.V. te E.

Casus 4399 De Bascule, verhuur gebouw C3 Rijksstraatweg 145 te Duivendrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Bascule te Duivendrecht voor de verhuur van in totaal 959 m2 B.V.O. in het pand C3 aan de Rijksstraatweg 147, 1115 AP te Duivendrecht, kadastraal bekend: gemeente Ouder Amstel, sectie B, nummer 4520, tegen een kale jaarhuur van € 124.670,- exclusief BTW en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens voor het eerst op 1 april 2020 alsmede 3 parkeerontheffingen van € 141,- excl. BTW per 3 maanden, voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid om te verlengen met telkenmale 1 jaar met een opzegtermijn van 12 maanden, ingaande per 1 april 2019 aan Stichting Spirit te Amsterdam.

Casus 4556 Altrecht, locatie Vrouwjuttenhof te Utrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht:

 1. voor de verkoop van een perceel grond plaatselijk bekend: nabij Vrouwjuttenhof te Utrecht, kadastraal bekend: gemeente Utrecht, sectie C, nummer 9357 (ged.), groot ca. 690 m2, tegen een prijs van € 1,- v.o.n. aan gemeente Utrecht te Utrecht;
 2. voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten laste van het perceelgrond met toegangspoort aan de Nicolaasstraat, kadastraal bekend: gemeente Utrecht, sectie C, nummer 9357 (ged.) als heersend erf, inhoudende de verplichting van de eigenaar en de gebruikers van het dienend erf te dulden dat het dienend erf wordt gebruikt als toegangsweg om te komen en te gaan naar het Vrouwjuttenhof en naar en van de Nicolaasstraat door voetgangers, fietsers en alle middelen van gemotoriseerd verkeer alsook de verplichting van de eigenaar en de gebruikers van het dienend erf te dulden dat de gemeente onder het dienend erf kabels en leidingen dan wel riool aanlegt, verlegt, houdt onderhoudt en verwijdert dan wel dit door derden laat doen.

Casus 4616 Amarant, locatie Ketelhavenstraat 161 te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg, voor de verkoop van het appartementsrecht op het uitsluitend gebruik van de woning met toebehoren op de derde verdieping en de berging gelegen op de kelderverdieping aan de Ketelhavenstraat 161, 5045 NG te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie AG, nummers 7584 A49 en A75, tezamen uitmakende het negen en twintig / duizendste (29/1000e) deel in voormelde gemeenschap (zijnde het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AG nummers 7569, 7571, 7572, 7573, 7574, 7581, 7584 A1, 7584 A6), tezamen groot ca. 131 a 25 ca, tegen een prijs van € 147.600,- k.k. aan de heer D.B. te T.

Extramuraliseren

Casus 4460 Amarant, extramuraliseren Enschotsestraat te Tilburg         

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartementen aan de Enschotsestraat 66-44, 66-49 en 66-52, 5014 DH te Tilburg, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

ENSCHOTSESTRAAT 66-44, 66-49 EN 66-52 TE TILBURG

ENSCHOTSESTRAAT 66-44, 66-49 EN 66-52 TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 26 m²109€ 535,68€ 374,98
Brontabel als csv (109 bytes)

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE BRAZILIËLAAN 7A, 7B EN 7C TE DRUNEN

LOCATIE BRAZILIËLAAN 7A, 7B EN 7C TE DRUNEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 43,30 m2149€ 746,00€ 522,20
2Zelfstandig appartement van 41,10 m2147€ 735,49€ 514,84
Brontabel als csv (174 bytes)
LOCATIE WILHELMINASTRAAT 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 EN 32 TE WASPIK
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 40,10 m2111€ 546,21€ 382,35
2Zelfstandig appartement van 44,10 m2130€ 646,10€ 452,27
3Zelfstandig appartement van 49,70 m2134€ 667,12€ 466,98
4Zelfstandig appartement van 45,20 m2131€ 651,36€ 455,95
5Zelfstandig appartement van 53,20 m2139€ 693,41€ 485,39
6Zelfstandig appartement van 45,60 m2131€ 651,36€ 455,95
Brontabel als csv (438 bytes)
LOCATIE: PRINSES AMALIASTRAAT 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31A, 33 EN 33A TE DONGEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 50,10 m2144€ 719,71€ 503,80
2Zelfstandig appartement van 50,10 m2140€ 698,67€ 489,07
3Zelfstandig appartement van 50,10 m2138€ 688,18€ 481,73
4Zelfstandig appartement van 44,20 m2139€ 693,41€ 485,39
5Zelfstandig appartement van 50,10 m2142€ 709,18€ 496,43
Brontabel als csv (372 bytes)
LOCATIE: WILDEMAN 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 30N EN 30O TE HILVARENBEEK
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 40,90 m2104€ 509,40€356.58
2Zelfstandig appartement van 38,10 m2102€ 498,86€ 349,20
3Zelfstandig appartement van 52,10 m2111€ 546,21€ 382,35
4Zelfstandig appartement van 41,10 m2102€ 498,86€ 349,20
5Zelfstandig appartement van 46,90 m2108€ 530,41€ 371,29
6Zelfstandig appartement van 46,60 m2108€ 530,41€ 371,29
7Zelfstandig appartement van 48,40 m2109€ 535,68€ 374,98
8Zelfstandig appartement van 45,70 m2107€ 525,16€ 367,61
9Zelfstandig appartement van 52,20 m2111€ 546,21€ 382,35
10Zelfstandig appartement van 52,10 m2114€ 561,98€ 393,39
11Zelfstandig appartement van 39,00 m2103€ 504,13€ 352,89
12Zelfstandig appartement van 46,50 m2107€ 525,16€ 367,61
13Zelfstandig appartement van 20,30 m286€ 414,76€ 290,33
Brontabel als csv (904 bytes)