Vergadering 17 december 2019

Casus 2807 Archipel, vervreemding gedeelte Zuiderpark te Eindhoven
Casus 3536 Viattence, locatie Wendhorst te Heerde
Casus 4069 Sovak, verkoop Oude Kerkstraat 4, 4a en 4b te Wijk en Aalburg   
Casus 4166 Abrona, verkoop Stijgbeugel 32 te Leusden
Casus 4512 Stichting Tergooi, locatie ziekenhuis Blaricum
Casus 4670 MCL, verhuur pand Tadingapoarte Leeuwarden
Casus 4704 Stichting Sherpa, locatie Haagwinde 22a te Eemnes
Casus 4788 LangeLand Ziekenhuis, verkoop perceel grond te Zoetermeer
Casus 4804 Welthuis, verhuur parkeergarage te Zoetermeer
Casus 4824 St. Jansdal, verhuur ruimte in voormalig IJsselmeerziekenhuis te Lelystad
Casus 4827 Amarant, extramuraliseren Bisschopshoeve 134 te Breda
Casus 4828 Amarant, extramuraliseren Schorsmolenpad 4 te Hilvarenbeek  

Casus 2807 Archipel, vervreemding gedeelte Zuiderpark te Eindhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. de goedkeuringsbeschikking d.d. 17 december 2017 (RO/ctw/2013/1021) betreffende de verkoop door Stichting Archipel Zorggroep te Eindhoven aan de Stichting Woonbedrijf te Eindhoven van twee woongebouwen inclusief grond aan het Gagelboschplein, kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummer 5246 (gedeeltelijk), groot ca. 3000 m², tegen een bedrag van € 26.500.000,= v.o.n., tegen de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de d.d. 9 april 2013 getekende samenwerkingsovereenkomst, in te trekken;
 2. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Stichting Archipel Zorggroep te Eindhoven aan de Stichting Woonbedrijf te Eindhoven SWS.Hhvl van 150 sociale huurappartementen in 2 woontorens met bergingen en 150 reeds gerealiseerde parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage, kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummer 5246 (ged.) tegen een bedrag van € 25.500.000,= v.o.n. (zijnde € 170.000.- per woonappartement en één parkeerplaats);
 3. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van het vestigen van een erfdienstbaarheid om niet over en weer en ten behoeve en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummers 5387 en 5383, ter handhaving en de instandhouding van de toestand waarin de (toekomstige) bebouwingen zich ten aanzien van elkaar (zullen) bevinden, tot het aanbrengen, hebben, houden en gedogen van ondergrondse en bovengrondse doorgangen, leidingen alsmede kabels ten behoeve van elektra- en communicatieaansluitingen, de afvoer van hemelwater en huishoudwater, gootwater, fecaliën en drainagebuizen, rioleringswerken of anderszins en eventuele inbalking, inankering, overbouw (met kolommen), licht en uitzicht op de thans bestaande of blijkens de goedgekeurde bouwplannen ontworpen wijze, zijnde hieronder niet begrepen een verbod om te bouwen of verbouwen;
 4. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van het vestigen van een erfdienstbaarheid om niet ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummer 5383 en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummer 5384 ter handhaving van de toestand waarin de (toekomstige) bebouwing zich ten aanzien van elkaar (zullen) bevinden, tot het aanbrengen, hebben, houden en gedogen van een ondergronds en bovengronds ventilatiekanaal op de wijze zoals ter plekke blijkt;
 5. achteraf geen goedkeurende beschikking af te geven.

Casus 3536 Viattence, locatie Wendhorst te Heerde

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de goedkeurende beschikking d.d. 23 augustus 2016, kenmerk IB/ctw/2016/976 voor wat betreft de verkoop van perceel Achterzijde in de trekken;
 2. de goedkeurende beschikking d.d. 16 januari 2018, kenmerk IB/jgn/2018/043 in te trekken;
 3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Viattence, gevestigd te Heerde, voor de verkoop van de volgende percelen aan de gemeente Heerde, gevestigd Eperweg 5 te 8181 ET Heerde:
  1. het perceel plaatselijk bekend Eperweg te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3698, groot circa 6140 m2 voor een prijs van € 1,-, en
  2. het perceel plaatselijk bekend Eperweg te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3752, groot circa 2143 m2 voor een prijs van € 1,-;
 4. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Viattence gevestigd te Heerde voor de verkoop van de volgende percelen, beide onderdeel van het perceel “Achterzijde”, aan Van Wonen Projecten B.V., gevestigd aan Willemsvaart 21 te 8019 AB Zwolle, voor een prijs van € 1.000.000,- te vermeerderen met een nader te bepalen bedrag op basis van een meerwaardeclausule zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koopovereenkomst:
  1. het perceel plaatselijk bekend Eperweg te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3751, groot circa 1972 m2, en
  2. het perceel plaatselijk bekend Eperweg te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3753, groot circa 16.771 m2.

Casus 4069 Sovak, verkoop Oude Kerkstraat 4, 4a en 4b te Wijk en Aalburg   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sovak te Terheijden, voor de verkoop van het eigendom van twee percelen grond zonder opstallen gelegen aan de Oude Kerkstraat te Wijk en Aalburg (gemeente Altena), kadastraal bekend: gemeente Aalburg, sectie F, nummers 488 en 1976, respectievelijk groot ca. 1400 m2 en 254 m2, tegen een prijs van € 365.000,- k.k. aan Van Wanrooij Grondbank B.V. te Geffen.

Casus 4166 Abrona, verkoop Stijgbeugel 32 te Leusden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide, voor de verkoop van het eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend: gemeente Leusden, sectie E, nummer 3886, groot ca. 9 a 23 ca, tegen een prijs van € 1.400.000,- k.k. aan mevrouw B.V. en de heer A.F. te S.

Casus 4512 Stichting Tergooi, locatie ziekenhuis Blaricum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tergooi gevestigd te Hilversum, voor de verkoop van de percelen grond met daarop aanwezige opstallen bestaande uit een ziekenhuis en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Rijksstraatweg 1, 1a en 3 te 1261 AN te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie A, nummer 2669, groot 9010 m2 (ten aanzien van welk perceel sprake is van een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van voormeld perceel ten behoeve van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland te Velserbroek) en nummer 3082, groot 72.000 m2 aan Secufund Real Estate Nederland B.V. te Best of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 30.000.000-,- k.k.

Casus 4670 MCL, verhuur pand Tadingapoarte Leeuwarden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Medisch Centrum Leeuwarden BV te Leeuwarden voor de verhuur van bedrijfsruimte gelegen Tadingastraat 7, 8932 PJ Leeuwarden. Kadastraal bekend Huizum B6178 en Huizum B6451 groot circa 2570 m2 bvo aan Noorderbreedte B.V. te Leeuwarden tegen een kale aanvangshuurprijs van € 218.450 (afgerond € 85,- per m2 bvo) per jaar zonder btw en exclusief servicekosten, met ingang van 1 juli 2019 met een looptijd van 3 jaar tot en met 30 juni 2022, behoudens opzegging met een termijn van een jaar tegen het einde van de lopende huurperiode, en met een verlengmogelijkheid voor onbepaalde tijd.
Waarbij in het geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar kan worden opgezegd. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd vanaf 1 april 2020 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4704 Stichting Sherpa, locatie Haagwinde 22a te Eemnes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Sherpa, gevestigd te Hilversum, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Haagwinde 22a, 3755TA te Eemnes, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie G, nummer 4182, groot 140 vierkante meter, aan D.D. te E., tegen een prijs van € 280.000,- k.k.

Casus 4788 LangeLand Ziekenhuis, verkoop perceel grond te Zoetermeer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Langeland Ziekenhuis te Zoetermeer voor:

 1. de verkoop van een gedeelte van een perceel grond gelegen aan de Brechtzijde te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, nummer 6970 (gedeeltelijk), groot circa 570 m², aan WelThuis B.V., handelend onder de naam Fundis Vastgoed, te Gouda, tegen een prijs van € 1,- k.k.;
 2. het vestigen van een erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting van de eigenaar van de percelen grond met opstallen, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, nummers 6910 en 6972, als dienend erf, ten gunste van de eigenaar van de percelen grond met opstallen, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, nummers 3409 en 3410, als heersend erf, om te dulden dat de eigenaar van het heersende erf danwel bezoekers, gebruikers of leveranciers van het heersende erf van en naar de openbare weg en de beschikbare parkeerplaatsen, aanwezig en/of nog te realiseren rondom het dienende erf en het heersende erf, alsmede de kiss&ride-plekken, gaat/gaan over de weg of wegen zoals aangelegd of nog aan te leggen in het gebied, in de breedste zin van het woord (voor auto’s, vrachtverkeer, motoren, fietsers, wandelaars en dergelijke).

Casus 4804 Welthuis, verhuur parkeergarage te Zoetermeer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Welthuis B.V. handelend onder de naam Fundis Vastgoed te Gouda, voor de verhuur aan Stichting Langeland ziekenhuis te Zoetermeer van een nog te realiseren parkeergarage ter grootte van circa 348 parkeerplaatsen, alsmede 6 vaste parkeerplaatsen op het buitenterrein, een en ander gelegen nabij de Brechtzijde 45, 2725 NS te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, nummer 3410, groot circa 33 are en sectie C, nummer 6973, groot circa 570 m2, tegen een jaarhuur van € 250.000,- exclusief btw, waarbij de Stichting Langeland ziekenhuis gedurende de looptijd van de huurovereenkomst alle (exploitatie)kosten van de parkeerplaatsen voor haar rekening neemt, voor een periode van 35 jaar, ingaande op 1 april 2020 waarna, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 5 jaar tegen het einde van de lopende huurperiode, de periode na het verstrijken van de huurperiode voor een termijn 5 jaar wordt voortgezet en daarna met aansluitende periode van telkens 5 jaar wordt voortgezet. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd volgende de CPI alle huishoudens en voor het eerst één jaar na huuringangsdatum.

Casus 4824 St. Jansdal, verhuur ruimte in voormalig IJsselmeerziekenhuis te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Christelijk Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk voor de verhuur aan Stichting InteraktContour te Nunspeet van ca. 565 m2 bedrijfsruimte op de 4e etage in het gebouw aan de Ziekenhuisweg 100, 8233 AA te Lelystad, tegen een kale jaarhuur van € 80.230,- exclusief btw en servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens de CPI alle huishoudens, voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met de optie om tweemaal met een jaar te verlengen tot uiterlijk het door verhuurder beëindigen van de exploitatie van het ziekenhuis wegens de door haar voorgenomen vervangende nieuwbouw ter plaatse.

Casus 4827 Amarant, extramuraliseren Bisschopshoeve 134 te Breda

Casus 4828 Amarant, extramuraliseren Schorsmolenpad 4 te Hilvarenbeek  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van nagenoemde zelfstandige appartementen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijs jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

Locatie: Bisschopshoeve 134 te Breda

Locatie: Bisschopshoeve 134 te Breda
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 62,59 m²127€ 641,04€ 448,73
Brontabel als csv (112 bytes)

Locatie: Schorsmolenpad 4 te Hilvarenbeek

Locatie: Schorsmolenpad 4 te Hilvarenbeek
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 35,23 m²110€ 550,14€ 385,10
Brontabel als csv (112 bytes)