Vergadering 2 juli 2019

Casus 2503 Rivierduinen, verkoop Brechtzijde 20 te Zoetermeer 
Casus 3705 Zinzia zorggroep, dienstwoning landgoed Oranje Nassau's Oord te Wageningen, Kortenburg 9
Casus 3904 Amarant, locatie Hasseltstraat 286 te Tilburg  
Casus 4455 Stichting Icare, locatie Molenstraat 262a te Assen
Casus 4633 Vincent van Gogh, verkoop 2000 m² grond, Servaashof te Venray
Casus 4671 en 4672 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), Diagnost IQ te Hoorn
Casus 4702 NEOS, Schumannstraat 38 en Scheidingstraat 58 te Eindhoven
Casus 4711 Zorggroep Sint Maarten, grondruil aan de Watertorenstraat te Oldenzaal

Onroerende zaken

Casus 2503 Rivierduinen, verkoop Brechtzijde 20 te Zoetermeer  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor de verkoop van het zorggebouw omvattende kantoorruimten met ondergrond en verder toebehoren, gelegen aan de Brechtzijde 20, 2725 NS te Zoetermeer, kadastraal bekend: gemeente Zoetermeer, sectie C, nummer 5044, groot ca. 68 a 46 ca, tegen een prijs van € 9.200.000,- k.k. aan Superstone N.V. te Breda.

Casus 3705 Zinzia zorggroep, dienstwoning landgoed Oranje Nassau's Oord te Wageningen, Kortenburg 9

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zinzia Zorggroep, gevestigd te Renkum, voor het in erfpacht geven van een perceel grond en het uitgeven van een recht van opstal, voor een periode van 30 jaar, alsmede de levering van een opstal, plaatselijk bekend Kortenburg 9 te 6704 AV Wageningen, kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie D, nummer 553, het perceel groot circa 443 m², aan de heer B.R. en mevrouw A.S., woonachtig te B., tegen een canon bij aanvang van € 4.500,-, jaarlijks te indexeren met het CPI-alle huishoudens, en een koopprijs van € 175.175,- k.k.

Casus 3904 Amarant, locatie Hasseltstraat 286 te Tilburg   

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking goedkeuring d.d. 15 januari 2019 met kenmerk: DvG/ctw/2019/047 in te trekken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Hasseltstraat 286, 5041 MB te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie O, nummer 5407, groot ca. 4 a 85 ca, tegen een prijs van € 460.000,- k.k. aan mevrouw M.J. te H.

Casus 4455 Stichting Icare, locatie Molenstraat 262a te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst aangegaan door Stichting Icare te Meppel met GGD Drenthe te Assen, inzake de verhuur van 81,9 m² bedrijfsruimte in het gebouw aan de Molenstraat 262a te Assen;
 2. goedkeuring te verlenen aan Stichting Icare te Meppel, voor de verkoop van een perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden op de locatie plaatselijk bekend Molenstraat 262a te Assen en kadastraal bekend gemeente Assen sectie T, nummer 3714 ter grootte van 4 are en 19 centiare, aan Stichting beherend vennoot HCRE Investments II, te Haarlem, tegen een prijs van € 65.000,- k.k.;
 3. de gemachtigde te dechargeren nadat deze getoetst heeft of de definitieve akte in overeenstemming is met het genomen Collegebesluit.

Casus 4633 Vincent van Gogh, verkoop 2000 m² grond, Servaashof te Venray

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Psychiatrisch Centrum Sint Servatius te Venray:

 1. voor de verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend D’n Herk ongenummerd te Venray, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie T, nummer 6665 (gedeeltelijk), groot circa 2000 m², aan DLV B.V. te Apeldoorn, dan wel een aan de koper gelieerde nader te noemen meester, tegen een prijs van € 296.800,- kosten koper en verkoper;
 2. het vestigen van een erfdienstbaarheid laste van het kadastrale perceel gemeente Venray, sectie T, nummer 6665 (gedeeltelijk), in eigendom toebehorend aan verkoper, als dienend erf en ten behoeve van het verkochte, als heersend erf de erfdienstbaarheid recht van weg, inhoudende de verplichting voor de gerechtigde tot de dienende erven om te dulden dat de gerechtigde tot het heersende erf mag komen van en gaan naar de openbare weg.

Casus 4671 en 4672 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), Diagnost IQ te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland (thans Dijklander ziekenhuis) te Hoorn voor de verhuur van:

 1. 50% van 129,59 m² netto vloeroppervlak 1e-lijnszorg ruimte, inclusief het gebruik van algemene ruimte, de verkeersruimte en de transportgebieden, voor elke kalenderweek op maandag tot en met vrijdag voor een dagdeel van 08:15 uur tot 12:15 uur in het ziekenhuisgebouw Waterland-Oost op de locatie plaatselijk bekend Heideweg 1B, te Volendam, kadastraal bekend: gemeente Ede/Volendam, sectie D, nummer 13238, tegen een jaarhuur van in totaal € 6.803,48 (€ 210,00 per m² nvo) per jaar (prijspeil 1 januari 2017) zonder btw en exclusief servicekosten;
 2. 816,24 m² netto vloeroppervlak op de begane grond en de eerste verdieping in het ziekenhuisgebouw, inclusief het gebruik van algemene ruimte, de verkeersruimte en de transportgebieden, op de locatie plaatselijk bekend Waterlandlaan 250, te Purmerend, kadastraal bekend: gemeente Purmerend, sectie G, nummer 3491, tegen een aanvangshuurprijs van in totaal € 198.475,40 per jaar (prijspeil 1 januari 2017) zonder btw en exclusief servicekosten en overige kosten, verdeeld over:
  • 512,60 m² netto vloeroppervlak (nvo) laboratoriumruimte gelegen op de eerste verdieping van bouwdeel A van het ziekenhuisgebouw, tegen een jaarhuur van € 133.276, zijnde € 260,00 per m² nvo;
  • 28,7 m² netto vloeroppervlak (nvo) afnamelaboratoriumruimte gelegen op de begane grond van bouwdeel B van het ziekenhuisgebouw, tegen een jaarhuur van € 7.462,-, zijnde € 260,00 per m² nvo;
  • 92,7 m² netto vloeroppervlak (nvo) bedrijfsruimte behorende bij de laboratoriumruimten op de eerste verdieping van bouwdeel A, inclusief het gezamenlijk gebruik van ruimten waarvan 50% (17,5 m²) voor rekening is van de huurder, tegen een jaarhuur van € 19.467,-, zijnde € 210,00 per m² nvo;
  • 46,2 m² netto vloeroppervlak (nvo) bedrijfsruimte behorende bij de afnamelaboratoriumruimten op de begane grond van gebouw B, tegen een jaarhuur van € 9.702,-, zijnde € 210,00 per m² nvo;
  • 136,04 m² netto vloeroppervlak (nvo) voor het gebruik van de algemene ruimten, behorende bij de laboratoriumruimten op de begane grond van gebouw B, tegen een jaarhuur van € 28.568,40, zijnde € 210,00 per m² nvo;
  jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens en voor het eerst per 1 januari 2018, voor een periode van 20 jaar ingaande op 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2036, met de mogelijkheid tot verlenging met een aansluitende periode van vijf jaren (5), met vervolgens de voortzettingsmogelijkheid van perioden van telkens vijf jaren (5), aan de besloten vennootschap Diagnost-IQ b.v te Zaandam (genoemd huurder).

Casus 4702 NEOS, Schumannstraat 38 en Scheidingstraat 58 te Eindhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting te Eindhoven van het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Schumannstraat 38, 5654 PH te Eindhoven, kadastraal bekend: gemeente Gestel, sectie D, nummer 1980, groot ca. 3 a 10 ca voor een bedrag van € 177.500,- kosten koper aan de heer N.M. en mevrouw E.M. te E.
 2. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop door Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting te Eindhoven van het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Scheidingstraat 58, 5615 KN te Eindhoven, kadastraal bekend: gemeente Gestel, sectie C, nummer 3975, groot ca. 1 a 17 ca, voor een bedrag van € 245.000,- kosten koper aan mevrouw M.H. te E.

Casus 4711 Zorggroep Sint Maarten, grondruil aan de Watertorenstraat te Oldenzaal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal voor de verkoop van een perceel grond kadastraal bekend gemeente Oldenzaal, sectie D, nummer 1718, groot circa 26 m², aan de gemeente Oldenzaal, waarbij Stichting Zorggroep Sint Maarten een perceel ontvangt kadastraal bekend gemeente Oldenzaal, sectie D, nummer 1725, groot circa 10 m², zonder bijbetaling;