Vergadering 26 februari 2019

Casus 2194 ASVZ, loc. Voorterrein Huize Vincentius te Udenhout
Casus 2907 Máxima Medisch Centrum vervreemding grond te Veldhoven
Casus 3737 GGZ Friesland loc. Harlingerweg 54a te Franeker
Casus 3901 Amarant loc. Elckerlycplein 10 te Oosterhout   
Casus 4089 en 4090 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), Diagnost IQ/fase 1 en 2 te Hoorn
Casus 4091 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), Diagnost IQ / oudbouw te Hoorn
Casus 4236 Radar, loc. Heerlerbaan 175 te Heerlen
Casus 4284 Stichting Zorgbeheer De Zellingen, verkoop appartementen zorgcentrum Schollevaar te Capelle aan den IJssel
Casus 4454 De Passerel, strook grond Wildforstlaan 5 te Epe
Casus 4482 De Passerel, loc. Cort v.d. Lindenstraat 16 te Epe
Casus 4531 Pluryn Exploitatie, loc. Molenweg 20 te Groesbeek
Casus 4459 4470 4510 4658 4680 4681 4682 Amarant, extramuraliseren diverse locaties
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Onroerende zaken

Casus 2194 ASVZ, voorterrein Huize Vincentius te Udenhout

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ASVZ, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van een perceel grond met de zich daarop bevindende opstal, zijnde het rijksmonumentale hoofdgebouw met de vier zijvleugels, met uitzondering van de kapel, verbindingsgangen en binnentuin, staande en gelegen aan de Schoorstraat te Udenhout (gemeente Tilburg), plaatselijk aangeduid met huisnummer 4-33, postcode 5701 RA, kadastraal bekend gemeente Udenhout, sectie F, nummer 3859, gedeeltelijk, groot circa 14.273 m2, aan Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V., gevestigd te Amersfoort, voor een bedrag van € 1.437.800,- k.k. prijspeil 1 juli 2018, te indexeren op basis van de CPI-index tot het moment van levering en betaling;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ASVZ, gevestigd te Rotterdam, voor het vestigen van een erfdienstbaarheid dan wel een kwalitatieve verplichting ten gunste van de koper en ten laste van de verkoper voor een eeuwigdurend recht tot het gebruik van de binnentuin van het hiervoor onder 1. genoemde object.

Casus 2907 Máxima Medisch Centrum vervreemding grond te Veldhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de verkoop door Stichting Maxima Medisch Centrum te Veldhoven aan de gemeente Veldhoven te Veldhoven van een perceel grond aan De Run 4600, kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3566 (ged.), groot circa 69 m², tegen een bedrag van € 10.350,- k.k.

Casus 3737 GGZ Friesland, locatie Harlingerweg 54a te Franeker

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland te Leeuwarden, voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Harlingerweg 54a, 8801 PD te Franeker, kadastraal bekend: gemeente Franeker, sectie B, nummer 5660, groot ca. 1195 m2, tegen een prijs van € 210.000,- k.k. aan de heer V. K. te A.

Casus 3901 Amarant locatie Elckerlycplein 10 te Oosterhout     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg, voor de verkoop van een gedeelte van het eigendom van het perceel grond met twee woningen en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Elckerlycplein 10, 4906 HM Oosterhout, kadastraal bekend: gemeente Oosterhout, sectie Q, nummer 2246 (ged.), groot ca. 37 a 61 ca, tegen een prijs van € 435.000,- k.k. aan Dutch Estate Rental VI B.V. te Oosterhout.

Casus 4089 en 4090 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), Diagnost IQ/fase 1 en 2 te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland te Hoorn voor de verhuur van in totaal 982,9 m2 netto vloeroppervlak in het ziekenhuisgebouw op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 3, 1624 HP te Hoorn, kadastraal bekend: gemeente Hoorn, sectie D, nummer 7738, tegen een kale jaarhuur van in totaal € 292.700,06 per jaar (prijspeil 1 januari 2017) exclusief servicekosten en overige kosten, verdeeld over:

 • 227,77 m2 netto vloeroppervlak (nvo) gelegen op de polikliniek nummer 7, op de begane grond van fase 1 van het ziekenhuisgebouw, tegen een huurprijs van € 51.931,56, zijnde € 228,00 per m2 nvo;
 • 612,50 m2 netto vloeroppervlak (nvo) gelegen op de 3e verdieping van fase 2 van de oudbouw van het ziekenhuisgebouw, tegen een huurprijs van € 208.250, zijnde € 340,00 per m2 nvo;
 • 142,63 m2 netto vloeroppervlak (nvo) voor het gebruik van de algemene ruimten, de verkeersruimte en de transportgebieden van het ziekenhuisgebouw, tegen een huurprijs van € 32.518,50, zijnde € 228,00 per m2 nvo;
 • jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens en voor het eerst per 1 januari 2018 voor een periode van 20 jaar ingaande op 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2036, met de mogelijkheid tot verlenging met een aansluitende periode van vijf jaren (5), met vervolgens de voortzettingsmogelijkheid van perioden van telkens vijf jaren (5), aan de besloten vennootschap Diagnost-IQ b.v te Zaandam.

Casus 4091 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), Diagnost IQ / oudbouw te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland te Hoorn voor de verhuur van 373,46 m2 netto vloeroppervlak voor gebruik als ontmoetingsruimte en kantoorfunctie op de eerste verdieping van gebouw B in het ziekenhuisgebouw, inclusief gebruik van algemene ruimten, de verkeersruimten en de transportgebieden, op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 3, 1624 HP te Hoorn, kadastraal bekend: gemeente Hoorn, sectie D, nummer 7566, tegen een kale jaarhuur van in totaal € 37.346,40 per jaar (prijspeil 16 januari 2017), zijnde € 100,- p/m2, exclusief servicekosten en overige kosten jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens en voor het eerst per 1 januari 2018, voor een periode lopende tot en met 15 januari 2022, met de mogelijkheid tot verlenging met een aansluitende periode van één jaar (1), met vervolgens de voortzettingsmogelijkheid van perioden van telkens één jaar (1) en met een opzeggingstermijn van twaalf maanden, aan de besloten vennootschap Diagnost-IQ b.v te Zaandam.

Casus 4236 Radar, locatie Heerlerbaan 175 te Heerlen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Radar, gevestigd te Maastricht, voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Heerlerbaan 175 te 6418 CC Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie K, nummer 4187, groot 8 are en 48 centiare, aan Zuyd Vastgoed Invest BV, gevestigd te Brunssum, en/of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 360.000,- k.k.

Casus 4284 Stichting Zorgbeheer De Zellingen, verkoop appartementen zorgcentrum Schollevaar te Capelle aan den IJssel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgbeheer De Zellingen te Capelle aan den IJssel, voor de verkoop van 212 m2 bvo ruimte in het gebouw op de begane grond gelegen aan de Zadkinerade 119 te Capelle aan/den IJssel, zijnde drie (gedeeltelijke) appartementsrechten A2, A4, A5 bestaande uit de volgende kadastrale onderdelen:

 1. appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van bedrijfsruimte op de begane grond en verdere toebehoren, plaatselijk bekend Zadkinerade 119 te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D complexaanduiding 2056-A, appartementsindex 2, uitmakende het tweehonderd twintig/negenhonderd vijftigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met daarop gestichte opstallen, plaatselijk bekend Zadkinerade 119/120/121 te Capelle aan den IJssel, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, nummer 2054, groot vijf are en vijfenzeventig centiare;
 2. het appartementsrecht (1/2 aandeel) rechtgevend op het uitsluitend gebruik van het trappenhuis met verder toebehoren in het gebouw Zadkinerade 119/120/121 te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, complexaanduiding 2056-A, appartementsrecht index 4, uitmakende het vijftig/negenhonderd vijftigste onverdeeld aandeel in de onder 1. omschreven gemeenschap;
 3. het appartementsrecht (1/3 onverdeelde aandeel) rechtgevend op het uitsluitend gebruik van het erf liggende om het gebouw aan de Zadkinerade 119/120/121 te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D nummer 2056-A, appartementsrecht index 5, uitmakende het éénhonderd/negenhonderd vijftigste aandeel in de gemeenschap;
 4. voor een koopsom van € 202.500,- k.k. aan mevrouw A..S., dan wel Huisartsenpraktijk Star te Capelle aan den IJssel.

Casus 4454 De Passerel, strook grond Wildforstlaan 5 te Epe

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Passerel te Apeldoorn, voor de verkoop van een deel van het perceel, gelegen aan de Wildforstlaan 3 te Epe, kadastraal bekend gemeente Epe, sectie U, nummer 7447 (gedeeltelijk), groot ca. 80 centiare (80 m²) aan de heer G. W. en mevrouw J.v.V., wonende te E. tegen een prijs van € 25.000,- k.k.

Casus 4482 De Passerel, locatie Cort v.d. Lindenstraat 16 te Epe

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Passerel te Apeldoorn voor de verkoop van een perceel met opstal, gelegen aan de Cort van der Lindenstraat 16 te Epe, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie L, nummers 2824 en 3048, gezamenlijk groot ca. 4 are en 23 centiare (423 m²), voor een bedrag van € 305.000,- k.k. aan de heer A.K. en mevrouw I.H. te E.

Casus 4531 Pluryn Exploitatie, locatie Molenweg 20 te Groesbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn Exploitatie voor de verkoop van het object plaatselijk bekend als Molenweg 20 te 6561 AJ Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie L, nummer 3096, met een oppervlakte van 8 are en 17 centiare, aan de heer F.A.  en mevrouw R.D., wonende te G., tegen een prijs van € 437.500 k.k. 

Extramuraliseren

Casus 4459 4470 4510 4658 4680 4681 4682 Amarant, extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartementen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

VELDHOVENRING 79-26 TE TILBURG

VELDHOVENRING 79-26 TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 47,50 m²129€ 640,82€ 448,57
Brontabel als csv (112 bytes)
DOORNBOSLAAN 165-A8 TE BREDA
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 57,60 m²160€ 803,83€ 562,68
Brontabel als csv (112 bytes)
MARY ZELDENRUSTLAAN 5 TE RIJEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 54,30 m²138€ 688,18€ 481,73
Brontabel als csv (112 bytes)
MELKPAD 48 TE ZEELAND
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 53,30 m²126€ 625,06€ 437,54
Brontabel als csv (112 bytes)
BUITENSTRAAT 23 EN 37 TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
23Appartement met een grootte van 24,16 m²94€ 456,80€ 319,76
37Appartement met een grootte van 38,55 m²96€ 467,32€ 327,12
Brontabel als csv (183 bytes)
PIUSSTRAAT 221 TE TILBURG
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Appartement met een grootte van 31,64 m²73€ 349,66€ 244,76
Brontabel als csv (111 bytes)

Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma te Waalwijk voor de verhuur van de nagenoemde woningen tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijzen jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie):

LOCATIE: BALADE 107, 108, 113, 115, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 216, 217, 218, 222, 223, 306, 406, 407 EN 408 TE WAALWIJK

LOCATIE: BALADE 107, 108, 113, 115, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 216, 217, 218, 222, 223, 306, 406, 407 EN 408 TE WAALWIJK
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 44,90 m2134€ 667,12€ 466,98
2Zelfstandig appartement van 44,90 m2130€ 646,10€ 452,27
3Zelfstandig appartement van 45,20 m2134€ 667,12€ 466,98
4Zelfstandig appartement van 45,10 m2125€ 619,82€ 433,87
5Zelfstandig appartement van 44,00 m2125€ 619,82€ 433,87
6Zelfstandig appartement van 44,90 m2125€ 619,82€ 433,87
7Zelfstandig appartement van 45,50 m2125€ 619,82€ 433,87
8Zelfstandig appartement van 45,00 m2125€ 619,82€ 433,87
9Zelfstandig appartement van 86,70 m2188€ 951,07€ 665,75
10Zelfstandig appartement van 43,80 m2125€ 619,82€ 433,87
11Zelfstandig appartement van 41,90 m2124€ 614,57€ 430,20
Brontabel als csv (770 bytes)
LOCATIE: GROENE WOUD 208 TE BREDA
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 66,80 m2145€ 724,98€ 507,49
Brontabel als csv (107 bytes)
LOCATIE: HOBOKENSTRAAT 229 TE BREDA
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 71,55 m2137€ 682,91€ 478,04
Brontabel als csv (107 bytes)
LOCATIE: SPIREALAAN 22, 26, 28, 32, 44 EN 46 TE ROSMALEN
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Zelfstandig appartement van 47,20 m2144€ 719,71€ 503,80
2Zelfstandig appartement van 50,10 m2152€ 761,76€ 533,23
3Zelfstandig appartement van 47,20 m2148€ 740,74€ 518,52
Brontabel als csv (240 bytes)
LOCATIE HOOGHOUTSEWEG 5-01, 5-02, 5-03, 5-04, 5-05, 5-06, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A6, 1A7 EN 1A8 TE BIEZENMORTEL
TypeKorte omschrijvingPunten100%70%
1Onzelfstandig appartement van 29,00 m2215€ 412,23€ 288,56
2Onzelfstandig appartement van 31,00 m2226€ 424,08€ 296,86
3Onzelfstandig appartement van 31,00 m2227€ 425,15€ 297,61
4Onzelfstandig appartement van 30,00 m2217€ 414,36€ 290,05
5Onzelfstandig appartement van 37,00 m2261€ 461,77€ 323,24
6Onzelfstandig appartement van 42,00 m2287€ 489,81€ 342,87
7Onzelfstandig appartement van 27,00 m2201€ 397,16€ 278,01
8Onzelfstandig appartement van 38,00 m2262€ 462,87€ 324,01
9Onzelfstandig appartement van 34,00 m2239€ 438,07€ 306,65
10Onzelfstandig appartement van 31,00 m2221€ 418,69€ 293,08
11Onzelfstandig appartement van 29,00 m2210€ 406,83€ 284,78
Brontabel als csv (792 bytes)

2.    Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen van de reeds gesloten individuele huurovereenkomsten voor de woningen met de adressen Balade 113, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 216, 217, 218 en 222 te Waalwijk, Groene Woud 208 te Breda, Hobokenstraat 229 te Breda en Hooghoutseweg 1a1 t/m 1a8 te Biezenmortel.