Vergadering 10 september 2019

Casus 1258 SOVAK, locatie Neuborgstraat 15-17 te Breda
Casus 3415 ZorgSaam, locatie Hoofdstraat 24 te St. Jansteen
Casus 4052 en 4315 Vanboeijen, verhuur Argusvlinder 2 en 3 te Meppel
Casus 4233 Stichting Sherpa, verkoop Maaibalk 2 en 2a te Eemnes
Casus 4659 Triade, locatie Urkerweg 62 te Urk
Casus 4669 De Blanckenborg, verkoop park te Blijham aan gemeente Westerwolde
Casus 4707 De Noorderbrug, verkoop Stedumermaar 6 te Groningen 
Casus 4729 MET GGZ, locatie Blekerstraat 12 te Weert
Casus 4772 SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening), opstalrecht trafostation SVRZ De Kraayert te Lewedorp

Casus 1258 SOVAK, locatie Neuborgstraat 15-17 te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sovak, gevestigd te Terheijden, voor de verkoop van het perceel grond met een voormalige woonzorgvoorziening en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Neubourgstraat 15-17 te 4843 JL Breda, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie M, nummer 1930, groot 737 m2, aan Cornerstones Development B.V., gevestigd te Breda, of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 670.000,- k.k.

Casus 3415 ZorgSaam, locatie Hoofdstraat 24 te St. Jansteen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen voor de verkoop van het bedrijfspand met ondergrond, erf en tuin plaatselijk bekend Hoofdstraat 24 te 4564 AR Sint Jansteen, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie L, nummer 66, groot 3 are, aan de heer D.L., woonachtig te K., voor een prijs van € 195.000,- k.k.

Casus 4052 en 4315 Vanboeijen, verhuur Argusvlinder 2 en 3 te Meppel

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Vanboeijen te Assen van:

  1. de locatie Argusvlinder 2 te Meppel, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie M, nummer 2689, groot circa 14 are en 61 centiare, aan Stichting Koninklijke Visio te Amsterdam, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 60.000,-, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande 1 oktober 2017 en eindigend op 30 september 2027;
  2. de locatie Argusvlinder 3 te Meppel, aan Stichting Promens Care te Assen, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 33.400,-, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande 1 november 2016 en eindigend op 31 oktober 2019.

Casus 4233 Stichting Sherpa, verkoop Maaibalk 2 en 2a te Eemnes

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sherpa te Hilversum voor de verkoop van een eengezinswoning met bijbehorende gronden en aanhorigheden, gelegen aan de Maaibalk 2, 3755 WS te Eemnes, kadastraal bekend als gemeente Eemnes, sectie G, nummer 4177, groot 2 a en 34 ca, tegen een prijs van € 300.000,-k.k. aan der heer  L.H. en mevrouw N.B., beide woonachtig te H.; 
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sherpa te Hilversum voor de verkoop van een eengezinswoning met bijbehorende gronden en aanhorigheden, gelegen aan de Maaibalk 2a, 3755 WS te Eemnes, kadastraal bekend als gemeente Eemnes , sectie G, nummer 4176, groot 1a en 51 ca, tegen een prijs van € 288.500,-k.k. aan de heer A.S. en mevrouw M.D., beide woonachtig te H.

Casus 4659 Triade, locatie Urkerweg 62 te Urk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Triade, gevestigd te Lelystad, voor de verkoop van het perceel met opstallen plaatselijk bekend Urkerweg 62 te 8322 NB Urk, kadastraal bekend gemeente Urk, sectie C, nummer 1737, groot 12.420 vierkante meter, aan de gemeente Urk, tegen een prijs van € 583.486,20 k.k., de prijs jaarlijks per 1 januari te verhogen met 2,5% tot het moment van levering, beoogd in het jaar 2020.

Casus 4669 De Blanckenborg, verkoop park te Blijham aan gemeente Westerwolde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgcentrum de Blanckenborg, gevestigd te Blijham, voor de verkoop van het als park ingerichte perceel plaatselijk bekend als Park Blanckenborg te Blijham, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie B, nummer 1784, groot 42.972 vierkante meter, aan de gemeente Westerwolde, gevestigd te Sellingen, tegen een prijs van € 1,- k.k.

Casus 4707 De Noorderbrug, verkoop Stedumermaar 6 te Groningen 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Noorderbrug te Groningen voor de verkoop van:

  1. het kantoorgebouw met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Stedumermaar 6, 9735 AC te Groningen, kadastraal bekend: gemeente Groningen, sectie AC, nummer 5639, groot 2 a 73 ca en;
  2. een één/tweede onverdeeld aandeel in het mandelige terrein kadastraal bekend: gemeente Groningen, sectie AC, nummer 5640 groot 20 a 70 ca. tegen een prijs van € 900.000,- k.k. aan de heren L.A. en T.T. te respectievelijk A. en G.

Casus 4729 MET GGZ, locatie Blekerstraat 12 te Weert

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ te Roermond voor de verkoop van:

  1. het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Blekerstraat 12 te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R, nummer 4154, groot circa 1 are en 95 centiare;
  2. het 1/14e onverdeelde aandeel in het mandelig perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R, nummer 4162;

aan mevrouw F.B. en de heer Y.B.H., beide wonende te W., tegen een prijs van € 275.000,- k.k.

Casus 4772 SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening), opstalrecht trafostation SVRZ De Kraayert te Lewedorp

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Voor Regionale Zorgverlening te Middelburg voor:

  1. het verlenen van een recht van opstal ten behoeve van het plaatsen, houden, onderhouden, herstellen, vervangen en verwijderen van een transformator, kabels en bijbehoren en alles wat tot een bedrijfsvaardige transformator behoort op een perceel grond met een oppervlakte ter grootte van het te plaatsen transformatorhuisje met een vrije ruimte rondom van 1,00 meter ter grootte als na de kadastrale uitmeting zal blijken, vermeerderd met een oppervlakte van 6 m2 belaste strook grond voor kabels, kadastraal bekend: gemeente Borsele, sectie AL, nummers 733 en 735, tegen een prijs van € 1000,- ineens aan Enduris BV. te Goes, exclusief 20% efficiëntie premie;
  2. het verlenen van een erfdienstbaarheid om niet met het recht om over het perceel, kadastraal bekend: gemeente Borsele, sectie AL, nummers 733 en 735 te komen en te gaan van de openbare weg naar en van de traforuimte zulks te voet, per fiets, bromfiets, auto, vrachtauto of andersoortige voertuigen, aan Enduris BV. te Goes.