Vergadering 24 september 2019

Casus 3305 Stichting De Hoven, verkoop locatie De Twaalf Hoven
Casus 3561 en 4290 Pluryn, locaties Zevenheuvelenweg 16 en Molenweg 15 te Groesbeek
Casus 3894 Koraal Groep, verkoop Frans Douvenstraat 9-11 te Roermond
Casus 4006 Zorgbalans, grondruil bouwlocatie Binnenhaven met Synchroon te IJmuiden
Casus 4073 Zuyderland, verkoop grond nabij locatie Daniken te Geleen
Casus 4132 Riwis Zorg & Welzijn, locatie Henri Dunantlaan te Apeldoorn
Casus 4154 Driestroom, verkoop Kokkeland 17 te Elst
Casus 4165 Abrona, verkoop Waterlinie 2-4 te Leusden
Casus 4263 en 4265 Verkoop Oudbouw Somatiek (“Gebouw 2000”), Hunneveldweg 14a te Zevenaar en “Kavel parkeerterrein”, Hunneveldweg 14b te Zevenaar
Casus 4564 Rijnstate, deelverhuur 4e verdieping Rijnstate Zevenaar
Casus 4650 Amphia, verhuur horeca en keuken te Breda
Casus 4780 t/m 4782 Amarant, extramuraliseren diverse locaties

Casus 3305 Stichting De Hoven, verkoop locatie De Twaalf Hoven

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Hoven te Onderdendam voor de verkoop van het perceel met opstallen aan de Meeden 1 te Winsum, kadastraal bekend gemeente Winsum, sectie E, nummer 3776 (gedeeltelijk), groot circa 43.896 m² inclusief aanwezige infrastructuur en het opstalrecht in verband met aanwezige nutsvoorzieningen ten behoeve Enexis B.V. tegen een prijs van € 1.600.000,- k.k. aan de gemeente Winsum.

Casus 3561 en 4290 Pluryn, locaties Zevenheuvelenweg 16 en Molenweg 15 te Groesbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van de locaties plaatselijk bekend Molenweg 15 te Groesbeek en Zevenheuvelenweg 16 te Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie L, nummers 4543, 5241, 5702 en 5703, totaal groot circa 11.500 vierkante meter, aan Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V. gevestigd te Lent, tegen een prijs van € 1.275.000,- k.k.

Casus 3894 Koraal Groep, verkoop Frans Douvenstraat 9-11 te Roermond    

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking goedkeuring d.d. 17 juli 2018 met kenmerk DvG/jgn/2018/664 in te trekken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koraal Groep te Sittard, statutair gevestigd te Geleen, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Frans Douvenstraat 9-11 te 6041 XR Roermond, kadastraal bekend: gemeente Roermond, sectie C, nummer 2450, groot 4 are 19 centiare, tegen een prijs van € 360.000,- k.k. aan V & V Beheer B.V. te Herten of nader te noemen meester.

Casus 4006 Zorgbalans, grondruil bouwlocatie Binnenhaven met Synchroon te IJmuiden

Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen ingevolge artikel 18 van de WTZi van de levering van grond door Stichting Zorgbalans, gevestigd te Haarlem aan Synchroon B.V., gevestigd te Utrecht, conform de akte van levering d.d. 25 juni 2018 (ref. 2017.002133.01/JdB).

Casus 4073 Zuyderland, verkoop grond nabij locatie Daniken te Geleen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zuyderland Zorg te Geleen voor:
  • de verkoop van de percelen bouwgrond, gelegen aan de Lienaertsstraat te Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie E, nummer 1891, groot circa 2.73.86ha, sectie H, nummer 1362, groot circa 4.82.14ha, aan Zuyderland Zorgcentra B.V. te Geleen, tegen een prijs van € 1.5500.000,- k.k.;
  • de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg ten laste van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie E, nummer 1890 als Dienend Erf en ten behoeve van het verkochte als Heersend Erf, hetgeen de koper hierbij aanvaardt, de erfdienstbaarheid van weg om vanaf het Heersen Erf Via het Dienend Erf te komen van en te gaan naar de openbare weg;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Zuyderland Zorgcentra B.V. te Sittard voor de verkoop van de percelen bouwgrond, gelegen aan de Lienaertsstraat te Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie E, nummer 1891, groot circa 2.73.86ha, sectie H, nummer 1362, groot circa 4.82.14ha, sectie H, nummer 671, groot circa 51ca, aan Stichting Wonen Zuid te Roermond, tegen een prijs van € 1.550.000,- k.k.

Casus 4132 Riwis Zorg & Welzijn, locatie Henri Dunantlaan te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking goedkeuring d.d. 18 september 2018 met kenmerk DvG/jgn/2018/822 in te trekken;
 2. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn aan Tactus Verslavingszorg te Deventer voor een deel van de gebouwen D en E aan de Henri Dunantlaan 2 te Apeldoorn;
 3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn voor de verkoop van het gebouw met ondergrond, erf en tuin bestaande uit vijf aaneengesloten gebouwen (A t/m E) plaatselijk bekend: Henri Dunantpaan 2 te 7312 BE Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Hoog Soeren, sectie R, nummer 2603 groot 9 a 7 ca, nummer 5141, groot 42 are 60 centiare en nummer 5142 groot 9 a 40 ca, aan Grehamer & Company B.V. te Apeldoorn of nader te noemen meester, tegen een prijs van:
  • € 1.670.000,- k.k. indien Riwis en Grehamer & Company B.V. zes maanden na de leveringsdatum niet een 10-jarige huurovereenkomst zijn overeengekomen voor de terughuur van circa 62 wooneenheden;
  • € 1.825.000,- k.k. indien Riwis en Grehamer & Company B.V. zes maanden na de leveringsdatum een 10-jarige huurovereenkomst zijn overeengekomen voor de terughuur van circa 62 wooneenheden.

Casus 4154 Driestroom, verkoop Kokkeland 17 te Elst

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking goedkeuring d.d. 22 mei 2018 met kenmerk DvG/ctw/2018/496 betreffende casus 4154 in te trekken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Driestroom te Elst, statutair gevestigd te Overbetuwe, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Kokkeland 17, 6661 ZE te Elst, kadastraal bekend: gemeente Elst, sectie K, nummer 6619 (ged.), groot ca. 2274 m2, tegen een prijs van € 660.000,- k.k. aan de Eenmanszaak Aster Uitvaartzorg te Elst;

Casus 4165 Abrona, verkoop Waterlinie 2-4 te Leusden   

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Waterlinie 2, 3831 SR te Leusden, kadastraal bekend: gemeente Leusden, sectie I, nummer 834, groot ca. 1 a 61 ca, tegen een prijs van € 291.000,- k.k. aan de heer P.S. en mevrouw A.S. te L.;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Waterlinie 4, 3831 SR te Leusden, kadastraal bekend: gemeente Leusden, sectie I, nummer 806, groot ca. 1 a 54 ca, tegen een prijs van € 302.000,- k.k. aan de heer Y.A. en mevrouw T. K.-A.  te B.

Casus 4263 en 4265 Verkoop Oudbouw Somatiek (“Gebouw 2000”), Hunneveldweg 14a te Zevenaar en “Kavel parkeerterrein”, Hunneveldweg 14b te Zevenaar

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate Ziekenhuis gevestigd te Arnhem, voor de verkoop van een deel van het perceel en het daarop staande Gebouw 2000, plaatselijk bekend Hunneveldweg 14a te 6903 ZN Zevenaar, met omliggende grond en parkeerplaatsen, kadastraal bekend gemeente Oud-Zevenaar, sectie K, nummer 4840 (gedeeltelijk), groot ca. 47 are en 21 centiare aan Secufund Real Estate Nederland B.V. te Best of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 1.450.000,- k.k.;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting RijnstateZiekenhuis gevestigd te Arnhem, voor de verkoop van het perceel nabij de Hunneveldweg in Zevenaar plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Oud-Zevenaar, sectie K, nummer 4840 (gedeeltelijk), groot ca 77 are en 45 centiare aan Secufund Real Estate Nederland B.V. te Best of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 1.850.000,- k.k;
 3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate Ziekenhuis gevestigd te Arnhem, voor het vestigen van:
  • een erfdienstbaarheid verplichtende tot het dulden van de bouwkundige en feitelijke situatie (waaronder begrepen de aanwezigheid van kabels, leidingen en overige voorzieningen) waarin het Verkochte en het resterende gedeelte van het complex zich na de overdracht ten opzichte van elkaar zullen bevinden;
  • een erfdienstbaarheid van het verkochte, inhoudende een recht van overpad om van het verkochte over het aan de verkoper verblijvende perceelgedeelte naar de openbare weg te gaan en van de openbare weg naar het verkochte, daaronder mede begrepen het gebruik door de eigenaar en gebruikers van het verkochte van de entree tot het complex en mogelijkerwijze benodigde gangen/trappenhuizen/liften, en een instandhoudingsverplichting voor de eigenaar van het dienend erf ter zake.

Casus 4564 Rijnstate, deelverhuur 4e verdieping Rijnstate Zevenaar

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate ziekenhuis te Arnhem, voor de verhuur van ruimtes op de vierde verdieping  van de locatie Rijnstate ziekenhuis Zevenaar, groot ca 864m2 VVO, gelegen aan de Hunneveldweg 14 te Zevenaar, 6903 ZN, kadastraal bekend gemeente Zevenaar sectie K, nummer 1750 aan de Stichting Liemerije te Zevenaar tegen een huurprijs van € 118.110,- per jaar exclusief servicekosten, voor een periode van  5 jaar, ingaande op 1 december 2018 en lopende tot en met 30 november 2023, met de mogelijkheid van beëindiging door opzegging aan het einde van de eerste huurperiode met in achtneming van een termijn van tenminste één jaar en de eenmalige mogelijkheid van tussentijdse opzegging op 1 december 2020 met in achtneming van een termijn van tenminste één jaar en de huurprijs jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2020, te indexeren volgens de prijsindex CPI alle huishoudens, gepubliceerd door het CBS.

Casus 4650 Amphia, verhuur horeca en keuken te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia te Breda voor de verhuur van 744,95 m2 bezoekers/medewerkersrestaurant, 140 m2 winkel/espressobar en 8 m2 koffiepunt gelegen op de Boulevard in het gebouw aan de Molengracht 21, 4818 CK Breda, kadastraal bekend: gemeente Breda, sectie D, nummers 1012, 990 en 988 en sectie A, nummers 6338, 6836, 5696 en 6843, tegen een kale jaarhuur van € 450,- per m2 (€ 401.850,- per jaar) inclusief BTW en exclusief servicekosten, jaarlijks te indexeren volgens NZa aangegeven index, voor een periode van 10 jaar ingaande per datum oplevering nieuwbouw, aan Hutten Food Care B.V. te Veghel.

Casus 4780 t/m 4782 Amarant, extramuraliseren diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van de nagenoemde zelfstandige appartementen, tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS, zoals hierna is gespecificeerd, de huurprijs jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de huurprijsverhoging van de Rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie);

Diverse locaties

Diverse locaties
AdresKorte omschrijvingPunten100%70%
Achter de Kerk 32 te HilvarenbeekAppartement met een grootte van 62,20 m²141€ 715,92€ 501,14
Schoolstraat 58 te TilburgAppartement met een grootte van 57,26 m²141€ 715,92€ 501,14
Redemptoristenstraat 51 te TilburgAppartement met een grootte van 30,84 m²87€ 427,14€ 299,00
Brontabel als csv (344 bytes)