Vergadering 21 januari 2020

Casus 3130 Pluryn, locatie Dennenlust, Hoofdweg te Klarenbeek
Casus 3527 OLVG, verhuur van ruimte voor ambulancepost te Amsterdam
Casus 4047 OLVG, verhuur 125 m² Jan Tooropstraat 164 te Amsterdam
Casus 4565 Stichting Careaz, locatie Rapenburgse straat 33 in Lichtenvoorde
Casus 4756 Adelante, locatie Onderstestraat te Valkenburg
Casus 4777 SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening), verhuur SVRZ Dalemhof te Tholen
Casus 4838 ’s Heeren Loo, verkoop Horsterweg 188 te Ermelo  
Casus 4841 Ziekenhuisgroep Twente, vestigen beperkt recht te Hengelo  

Casus 3130 Pluryn, locatie Dennenlust, Hoofdweg te Klarenbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking van 21 november 2018, met het kenmerk ChZ/jgn/2018/1006, in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Hoofdweg ongenummerd, voorheen huisnummer 64, te Klarenbeek, kadastraal bekend gemeente Voorst sectie G, nummers 1795 en 2311, gezamenlijk groot circa 18 are en 17 centiare, aan D&D Doorvaart B.V., gevestigd te Klarenbeek, tegen een prijs van € 250.000,- k.k.

Casus 3527 OLVG, verhuur van ruimte voor ambulancepost te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, gevestigd te Amsterdam, voor de verhuur van 450 vierkante meter bvo in het gebouw aan Oosterpark 9 te Amsterdam, inclusief 10 parkeerplaatsen te gebruiken binnen het overeengekomen tijdslot, aan A.A.-Huisvesting B.V., gevestigd te Amsterdam, tegen een aanvangshuurprijs van € 107.438,02,- per jaar, jaarlijks te indexeren volgens de CPI, en overige prijzen en voorwaarden conform de tekst van de huurovereenkomst d.d. 9 juli 2014.

Casus 4047 OLVG, verhuur 125 m² Jan Tooropstraat 164 te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, gevestigd te Amsterdam, voor de verhuur van 125 vierkante meter op de 7e verdieping van vleugel B van het ziekenhuis aan Jan Tooropstraat 164 te 1091 AC Amsterdam, aan Stichting Zorggroep Amsterdam-Oost, gevestigd te Amsterdam, tegen een prijs van € 15.625,- per jaar, waarbij de huurovereenkomst is ingegaan per 1 december 2016 en telkens met een jaar wordt voortgezet, de huurprijs jaarlijks per1 december te indexeren volgens de CPI.

Casus 4565 Stichting Careaz, locatie Rapenburgse straat 33 in Lichtenvoorde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careaz, gevestigd te gemeente Oost Gelre, voor de verkoop van een perceel grond met het daarop staande gedeelte van het gebouw met verdere aanhorigheden gelegen te Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 7-13, gemeente Lichtenvoorde, sectie I, nummer 5689, grootte 8 are en 31 centiare en gemeente Lichtenvoorde, sectie G, nummer 9103, groot 91 centiare aan de Stichting ProWonen te Borculo, tegen een prijs van € 150.000,- k.k.

Casus 4756 Adelante, locatie Onderstestraat te Valkenburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Adelante Zorg, gevestigd te Heerlen, voor de verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend nabij Onderstestraat 7B te 6061 KA Valkenburg aan de Geul, kadastraal bekend gemeente Houthem, sectie C, nummer 2315, groot 7 are en 74 centiare, aan de heer R.S. en mevrouw S.W., wonende te V., tegen een prijs van € 33.500,- k.k.

Casus 4777 SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening), verhuur SVRZ Dalemhof te Tholen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) te Middelburg voor de verhuur van bedrijfsruimte bestaande uit kantoorruimten, gemeenschappelijke verblijfsruimte, twee zorgappartementen, bergingen, sanitair ruimten en verkeersruimte in het pand Dalemhof 1, 4691 ZC te Tholen, groot circa 314 m2 vvo aan de Vennootschap Onder Firma Le Séjour, tegen een jaarlijkse kale huurprijs van € 33.000,- vrij van btw met ingangsdatum 1 februari 2020 lopende voor een periode van 1 jaar tot en met 1 februari 2021 met de mogelijkheid tot verlenging met telkenmale een aaneensluitende periode van 1 jaar met inachtneming van een opzegperiode van 6 maanden. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd, voor het eerst op 1 juli 2020, volgens de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (2006=100).

Casus 4838 ’s Heeren Loo, verkoop Horsterweg 188 te Ermelo  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Horsterweg 188 te 3853 JG Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6715, groot 5 are 10 centiare, tegen een prijs van € 320.500,- k.k. aan mevrouw J.M. en de heer R.K. te E.

Casus 4841 Ziekenhuisgroep Twente, vestigen beperkt recht te Hengelo  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo, voor het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van fietsenstallingen om te komen en te gaan van en naar de opstallen ten behoeve van door opstaller aan te wijzen personen, onder de verplichting voor opstaller dit recht op de minst bezwarende wijze uit te oefenen/te doen uitoefenen. Het recht van opstal omvat tevens de bevoegdheid om in het terrein ten behoeve van de opstallen kabels en leidingen aan te leggen en alle daarbij behorende werkzaamheden te verrichten voor het gebruik en onderhoud van de opstallen, op het terrein kadastraal bekend: gemeente Hengelo, sectie L, nummer 2010 (hieruit volgen twee nog definitief te splitsen en in te meten percelen uit van ca. 89 m2 en 33 m2 waarvoor de kadastrale aanduiding nog volgt), tegen een eenmalige vergoeding van € 20.000,- aan ZGT Vastgoed te Hengelo;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel sectie L nummers 821, 1588, 2010 en 1688, over en weer, zowel als heersend als dienend erf, inhoudende de bevoegdheid voor de eigenaar/bevoegde gebruiker van die percelen om van gemelde kadastrale percelen naar de openbare weg te gaan, te weten aan de noordzijde naar de Boerhavelaan en aan de zuidzijde naar de Aletta Jacobslaan via het tracé van ongeveer vier meter breed en ongeveer éénhonderddertig (130) meter lang, met alle op de openbare weg toegelaten vervoermiddelen, maar ook te voet, teneinde de openbare wegen te bereiken en vice versa om van die openbare wegen de voormelde percelen te bereiken, een en ander met dien verstande, dat het meest zuidelijke deel van het voormelde tracé vanaf de zuidelijke perceelgrens van perceel sectie L, nummer 1588 tot aan de aansluiting met de Aletta Jacobslaan door ZGT Vastgoed B.V. uitsluitend als noodweg mag worden gebruikt, om niet, aan ZGT Vastgoed B.V. te Hengelo.