Vergadering 28 april 2020

Casus 3561 en 4290 Pluryn, locatie Zevenheuvelenweg 16 en Molenweg 15 te Groesbeek
Casus 4252 IPSE de Bruggen, verkoop Gabrielstraat 21 te Nieuwkoop
Casus 4699 IrisZorg, vervreemden kliniek Molenveldlaan 1-3-5 te Nijmegen
Casus 4769 Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie Mr. Zigher ter Steghestraat 9 te Steenwijk
Casus 4887 Alliade (voorheen Talant) locatie De Fazant 30 te Surhuisterveen
Casus 4900 Sint Jozef, verkoop grond te Meijel      

Casus 3561 en 4290 Pluryn, locatie Zevenheuvelenweg 16 en Molenweg 15 te Groesbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. het goedkeuringsbesluit d.d. 24 september 2019, kenmerk IB/av/2019/743 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van de locaties plaatselijk bekend Molenweg 15 te Groesbeek en Zevenheuvelenweg 16 te Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie L, nummers 4543, 5241, 5702 (deels) en 5703 (deels), totaal groot circa 12.571 vierkante meter, aan Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V. gevestigd te Lent, tegen een prijs van € 1.285.710,- k.k., waarbij in de akte van levering a) via een kettingbeding wordt opgenomen dat de strook grond aan de oostzijde van perceel 5702, groot 1631 vierkante meter, onbebouwd blijft en b) voor dit perceel ook een erfdienstbaarheid gevestigd wordt met een recht van overpad voor verkoper.

Casus 4252 IPSE de Bruggen, verkoop Gabrielstraat 21 te Nieuwkoop     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Gabrielstraat 21, 2421 GG Nieuwkoop, kadastraal bekend: gemeente Nieuwkoop, sectie A, nummers 3828 en 5910, respectievelijk groot ca. 1 are 23 centiare en ca. 57 centiare (gedeeltelijk), tegen een prijs van € 261.500,- k.k. aan mevrouw I.B. te N.

Casus 4699 IrisZorg, vervreemden kliniek Molenveldlaan 1-3-5 te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IrisZorg te Arnhem voor de verkoop van de percelen grond met opstal, ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Molenveldlaan 1-3-5 te Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie H, nummers 2587, 2586 en 2589, respectievelijk groot 714 m², 738 m² en 52 m², voor een prijs van € 3.330.000,- k.k., aan Nijmegen Vastgoed B.V. te Nijmegen.

Casus 4769 Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie Mr. Zigher ter Steghestraat 9 te Steenwijk  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land te Steenwijk, voor de verhuur van 129 m² vvo bedrijfsruimte in het gebouw aan de Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8330 AD te Steenwijk, kadastraal bekend als, gemeente Steenwijk, sectie E, nummer 6802, ingaande per 1 april 2020 voor een periode van 5 jaar tot en met 31 maart 2025, aan Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen te Heerenveen, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 19.866.- per jaar, jaarlijks per 1 juli (voor het eerst 1 juli 2021) te indexeren volgens de CPI, met verlengperioden van telkenmale 2 jaar.

Casus 4887 Alliade (voorheen Talant) locatie De Fazant 30 te Surhuisterveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van de onroerende zaak plaatselijk bekend De Fazant 30 te 9231 JZ Surhuisterveen, kadastraal bekend gemeente Surhuizum, sectie C, nummer 4152, groot 21 are en 62 centiare, aan Wouda’s maatschappelijke onderneming V.O.F., gevestigd te Surhuisterveen, vertegenwoordigd door de vennoten de heer W.W., de heer E.W. en de heer W.A., tegen een prijs van € 760.000,- k.k.

Casus 4900 Sint Jozef, verkoop grond te Meijel      

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg te Meijel (statutair gevestigd te Peel en Maas) twee gedeelten van een perceel grond kadastraal bekend: gemeente Meijel, sectie F, nummer 1735, groot 10.335 m² (de te verkopen delen betreffen ca. 1525 m² en ca. 96 m², samen ca. 1621 m²), tegen een prijs van € 130.001,- k.k. aan Stichting Antares Woonservice te Tegelen (statutair gevestigd te Venlo).