Vergadering van 28 juli 2020

Casus 3898 Sherpa, verhuur Laapersboog 11 te Hilversum
Casus 3926 ZZG Zorggroep, locatie De Vijverhof te Nijmegen
Casus 4157 ’s Heeren Loo, verkoop Dr. Hartogsweg 64-66 te Ede
Casus 4591 Alliade, verkoop Willemstrjitte 27 te Damwoude
Casus 4625 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), huurovk loc. Maelsonstraat 11 te Hoorn
Casus 4698 Surplus, loc. Gommersstraat 102 te Rijsbergen
Casus 4880 Perspektief, verkoop zusterklooster St. Anthonius te Delft
Casus 4917 MCL verhuur deel Jelgershuis aan Revalidatie Friesland

Casus 3898 Sherpa, verhuur Laapersboog 11 te Hilversum

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuurovereenkomst tussen Stichting Sherpa te Hilversum voor de verhuur van een kantoorunit van circa 418 m2 op de verdieping (inclusief een omslag van de entreepartij van circa 18 m2) alsmede 6 parkeerplaatsen gelegen aan de Laapersboog 11 te Hilversum, kadastraal bekend gemeente Hilversum , sectie D, nummer 3565 voor een jaarhuur van € 53.160, - aan de Bascule te Duivendrecht.

Casus 3926 ZZG Zorggroep, locatie De Vijverhof te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZZG Zorggroep te Nijmegen voor de verkoop van de locatie De Vijverhof, plaatselijk bekend Kwakkenbergweg 150 te Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nummers 2599 (gedeeltelijk) en 2718 (gedeeltelijk), gezamenlijk groot circa 7075 m², aan KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. te Nijmegen tegen een prijs van € 1.500.000, exclusief BTW, k.k.

Casus 4157 ’s Heeren Loo, verkoop Dr. Hartogsweg 64-66 te Ede     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met twee voormalige dienstwoningen en verdere aanhorigheden aan de Dr. Hartogsweg 64-66, 6717 LT te Ede, kadastraal bekend: gemeente Bennekom, sectie D, nummer 1181, groot ca. 56 are, tegen een prijs van € 652.000,- k.k. aan de heer J.J. te L. en de heer J.J. te G.

Casus 4591 Alliade, verkoop Willemstrjitte 27 te Damwoude     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Willemstrjitte 27, 9104 EL te Damwoude, kadastraal bekend: gemeente Akkerwoude, sectie M, nummers 1828 en 2029, respectievelijk groot ca. 14.170 m2 en 235 m2, tegen een prijs van € 350.000,- k.k. aan Postma O/g B.V. te Damwoude.

Casus 4625 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), huurovk loc. Maelsonstraat 11 te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland te Hoorn (thans genaamd Dijklander Ziekenhuis), voor de verhuur van 494,58 m2 bvo, dit is inclusief 5,79 m2 bvo voor het gebruik van de algemene verkeersruimte in KD 001 –KD 006 en KD-031, gelegen op de begane grond van het kantoorgebouw, gelegen aan de Maelsonstraat 11 te Hoorn, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie D, nummer 7736, aan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, gevestigd te Alkmaar, tegen een prijs van € 74.187,- per jaar zonder btw (€ 150,- per m2 bvo), exclusief service- en energiekosten, met een looptijd van 5 jaar, ingaande op 1 december 2018 en lopende tot en met 30 november 2023, welke na deze periode behoudens beëindiging door opzegging wordt voortgezet voor een aansluitende periode van 1 jaar derhalve tot 30 november 2024 en daarna telkenmale voor aansluitende perioden van 1 jaar kan worden voortgezet, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, voor het eerst op 1 januari 2020.

Casus 4698 Surplus, loc. Gommersstraat 102 te Rijsbergen  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de (instemmings)brief d.d. 21 april 2020 met kenmerk WK/ms/2020/372 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg te Breda, statutair gevestigd te Moerdijk voor de verhuur van 366 m2 vvo bedrijfsruimte gelegen aan de Gommersstraat 102, 4891 AS te Rijsbergen, kadastraal bekend: gemeente Rijsbergen, sectie B, nummers 4286, 4465 en 4467, tegen een kale jaarhuur van € 48.000,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks per 1 juli te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 10 jaar (met een breakoptie per 31 december 2026 wanneer de erfpacht niet verlengd kan worden) ingaande per 1 september 2020 en vervolgens te verlengen met telkenmale 5 jaren aan mevrouw I.D. te R.

Casus 4880 Perspektief, verkoop zusterklooster St. Anthonius te Delft

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Perspektief, gevestigd te Delft, voor de verkoop van het pand met perceel grond plaatselijk bekend Voorstraat 22 te Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie C, nummer 4158, groot 10 are 15 centiare, aan Stichting Zorgwonen, gevestigd Zoeterwoude, tegen een prijs van € 3.100.000,- k.k.

Casus 4917 MCL verhuur deel Jelgershuis aan Revalidatie Friesland

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Medisch Centrum Leeuwarden te Leeuwarden voor de verhuur van bedrijfsruimte, ruimten in bouwdelen 17, 18 en 33 op de locatie MCL (totaal 2620 m2), plaatselijk bekend als het ‘Jelgershuis’, Borniastraat 34b, 8934 AD Leeuwarden, kadastraal bekend onder gemeente Huizum, sectie F, nummer 2420, tegen een kale jaarhuur van € 248.900,- per jaar exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw, voor het eerst te indexeren op 1 april 2020 en vervolgens jaarlijks per 1 april op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), ingaande 1 oktober 2020 voor een periode van 15 jaar tot en met 30 september 2035 en vervolgens behoudens opzegging door huurder of verhuurder voortgezet voor onbepaalde tijd (met opzeggingsmogelijkheid van 1 jaar) aan Stichting Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag.