Vergadering van 31 augustus 2020

Casus 2940 De Hartekamp Groep, loc. Habanera 91, 93, 95 en 97 te Nieuw-Vennep
Casus 4271 en 4690 Pluryn, loc. Hoflaan 74 en 76 te Groesbeek en loc. Mansberg 8-12 te Groesbeek
Casus 4347 Vecht en IJssel, loc. Zuylenstede te Utrecht
Casus 4646 en 4647 Stichting Tergooi, Verkoop gronden en 4 woningen te Hilversum
Casus 4677 Reinier van Arkel Groep, verkoop grond Zuiderbos, Carillonlaan 3 te Vught

Casus 2940 De Hartekamp Groep, loc. Habanera 91, 93, 95 en 97 te Nieuw-Vennep

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Hartekamp Groep te Haarlem voor de verkoop van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het zich op de begane grond en eerste verdieping bevindende dagverblijf met woonruimte(n) met twaalf bijbehorende parkeerplaatsen op de begane grond, bekend als bouwnummer 758, gelegen in het appartementencomplex Kasteel Getsewoud in deelplan Getsewoud 15 te Nieuw Vennep aan Habanera te (2152 SK) Nieuw-Vennep, kadastraal bekend Gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 2669 A-67, uitmakende het 12.410/92.447 onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex genaamd: Kasteel Getsewoud, aan Domi Projecten B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn én Healthvest B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, tegen een bedrag van € 1.705.432,- waarbij verkoper zorg draagt voor de kosten van de notaris en doorhalen van de (hypothecaire) inschrijving.

Casus 4271 en 4690 Pluryn, loc. Hoflaan 74 en 76 te Groesbeek en loc. Mansberg 8-12 te Groesbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van een perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Hoflaan 74-76 te 6561 BA Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie L, nummers 4580 en 4582, gezamenlijk groot circa 730 m2, en een perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Mansberg 8-12 te 6562 MC Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie E, nummer 1885, groot circa 478 m2, aan Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V. gevestigd te Nijmegen, tegen een prijs van € 831.510,- k.k.

Casus 4347 Vecht en IJssel, loc. Zuylenstede te Utrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vecht en IJssel, gevestigd te Utrecht, voor de verkoop van Woonzorgcentrum Zuylenstede, plaatselijk bekend Perudreef 8 t/m 90 te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie F, nummers 771 (verkoop recht van erfpacht), 2202 (verkoop eigendom) en 2203 (verkoop eigendom), gezamenlijk groot 7.370 vierkante meter, aan Estea Capital B.V., gevestigd te Ede, of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 9.000.000,- k.k.

Casus 4646 en 4647 Stichting Tergooi, Verkoop gronden en 4 woningen te Hilversum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tergooi te Hilversum voor de verkoop van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, bestaande uit een ziekenhuis, bijgebouwen (w.o. vier woningen) en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Van Riebeeckweg 212, 214, 220, 222, 224 en 226 te 1212 VG te Hilversum, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C nummers:

  1. 7248, groot vijftien are vijftien centiare;
  2. 10002 en 10004, ongeveer groot respectievelijk negenendertig are vijfenveertig centiare en een hectare, drieënveertig are en drieëndertig centiare, waaraan door het Kadaster voorlopige grenzen en een voorlopige oppervlakte zijn toegekend onder ordernummer 6189227;
  3. 10005 en 10007, ongeveer groot respectievelijk drie hectare zes are en vierendertig centiare en zes are zevenentwintig centiare, waaraan door het Kadaster voorlopige grenzen en een voorlopige oppervlakte zijn toegekend onder ordernummer 6189227;
  4. 9756, 9758 en 9759 waaraan door het Kadaster voorlopige grenzen en een voorlopige oppervlakte zijn toegekend, ongeveer groot respectievelijk vijf centiare, een centiare en drie-tiende centiare;
  5. 9760, waaraan door het Kadaster voorlopige grenzen en een voorlopige oppervlakte zijn toegekend, ongeveer groot een centiare;
  6. de onbebouwde strook grond deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Hilversum sectie C nummer 10003 en 10006 met een oppervlakte van circa 1.900 m2, zoals met streeparcering aangegeven op de als bijlage aan de koopovereenkomst gehechte situatietekening;

aan Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. te Geffen, tegen een bedrag van € 29.250.000,- k.k.

Casus 4677 Reinier van Arkel Groep, verkoop grond Zuiderbos, Carillonlaan 3 te Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, voor de verkoop van een perceel grond, plaatselijk bekend nabij Carillonlaan 3 te Vught, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie C, nummer 2432 (deels), groot circa 7.230 vierkante meter, aan de gemeente Vught, tegen een prijs van € 918.600,- k.k., inclusief btw;
  2. dat er geen goedkeuring is vereist ingevolge artikel 18 lid 2 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg ten laste van het aan verkoper verblijvende deel van het perceel gemeente Vught, sectie C, nummer 2432.