Vergadering 31 maart 2020

Casus 114 GGz Oost Brabant, locatie Coudewater, vervreemding t.b.v. een golfbaan
Casus 240 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, locatie Cruquius
Casus 2268 Siza, herontwikkeling terrein van Het Dorp te Arnhem
Casus 3474 De Twentse Zorgcentra, verkoop Walhofstraat 41 te Enschede     
Casus 3734 GGZ Friesland, locatie Harlingerweg 58 te Franeker     
Casus 4145 ’s Heeren Loo, verkoop Lange Noordstraat 25 te Middelburg    
Casus 4155 Driestroom, verkoop De Kist 57 te Elst  
Casus 4478 Kwadrant Groep, locatie verzorgingshuis Spiker te Ternaard
Casus 4557 Sint Maartenskliniek, verhuur W-gebouw te Ubbergen
Casus 4619 Beweging 3.0, diverse huurovereenkomsten op verschillende locaties
Casus 4667 GGz Oost Brabant, locatie Staringstraat 2a t/m 2u te Oss
Casus 4708 Haagse wijk- en woonzorg, locatie Christoffel Plantijnstraat 3 te Den Haag
Casus 4726 IrisZorg, locatie Terborgseweg 63 te Doetinchem
Casus 4744 ’s Heeren Loo, verkoop Dokter Scheurerlaan 30 te Ermelo    
Casus 4860 De Zorgcirkel, verkoop locatie Binnenzeestraat 8 te Purmerend
Casus 4874 Esdégé-Reigersdaal, verhuur Duikerweg te Heerhugowaard
Casus 4892 ZZG Zorggroep, verhuur locatie Berkenhof, Parklaan 156 te Berg en Dal

Casus 114 GGz Oost Brabant, locatie Coudewater, vervreemding t.b.v. een golfbaan

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant statutair gevestigd te Boekel voor het vestigen van een recht van erfpacht voor een periode van 30 jaar, met een optie tot verlenging van 15 jaar, voor de grond kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie D, nummers 2298 en 3054 met een gezamenlijke grootte van circa 20 hectare, 39 are en 77 centiare, aan Golfclub Rosmalen te Rosmalen, tegen een jaarlijkse canon van € 35.000,-, jaarlijks geïndexeerd conform de CBS prijsindex gezinsconsumptie.

Casus 240 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, locatie Cruquius

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede voor de verkoop aan AM B.V. te Utrecht van het deelgebied:

 1. Erven 1 t/m 3 en Poortgebouw 1, inclusief de grond voor water en openbare ruimte, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, HLM03 sectie AC nummers 2087, 2088, 2091, 2092, 2093, 2097, 2099, 2100, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107, 2109, 2110, 2113, 2114, 2116, 2117, 2120, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, gezamenlijk groot circa 107.810,1 m², tegen een prijs van € 4.245.000,- exclusief btw;
 2. Hagen 1, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, HLM03 sectie AC nummer 2146, groot circa 11.847 m², tegen een prijs van € 5.355.000,- exclusief btw.

Casus 2268 Siza, herontwikkeling terrein van Het Dorp te Arnhem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verkoop van de navolgende nog nader kadastraal in te meten percelen uitgeefbare grond, plaatselijk bekend [•], kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie P, met een totale oppervlakte van circa 33.000 m2 (op basis van de tenderleidraad Gebiedsontwikkeling Het Dorp-Arnhem d.d. 11 september 2018), overeenkomstig de situatietekening in bijlage 5, zoals geel gearceerd en aangeduid met de letters B1, B2, C (Fase 3), D,F (Fase 2B) en G,K,I en J (Fase 1B), welke is aangehecht bij de op 20 december 2019 gesloten koopovereenkomst:

 • nummer [•], aan welk perceel door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend en afkomstig is uit het inmiddels vervallen kadastrale perceel met nummer 5890, voorheen geheel groot een duizend negentig vierkante meter (1090 m²);
 • nummer [•], aan welk perceel door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend en afkomstig is uit het inmiddels vervallen kadastrale perceel met nummer 5891, voorheen geheel groot zestienduizend honderd vierkante meter (16.100 m²);
 • nummer [ •] aan welk perceel door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend en afkomstig is uit het inmiddels vervallen kadastrale perceel met nummer 5892, voorheen geheel groot tweehonderdvijftien vierkante meter (215 m²);
 • nummer [•] aan welk perceel door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend en afkomstig is uit het inmiddels vervallen kadastrale perceel met nummer 5893, voorheen geheel groot driehonderdvijfennegentig vierkante meter (395 m²);
 • nummer [•], aan welk perceel door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend en afkomstig is uit het inmiddels vervallen kadastrale perceel met nummer 6741, voorheen geheel groot honderddrieduizend vijfhonderdachtentwintig vierkante meter (103.528 m²);

voor de onverdeelde helft aan:

 1. BPD Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het IJsbaanpas 1 A in Amsterdam (1076 CV), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08013158;
 2. VanWonen Projecten B.V., statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan de Willemsvaart 21 in Zwolle (8019 AB), ingeschreven in het handelsregister nummer 66829372;

voor een koopsom op het moment van ondertekening d.d. 20 december 2019 van tien miljoen vijfhonderd drieënnegentigduizend eenentachtig euro (€ 10.593.081,-), te vermeerderen met omzetbelasting, en als volgt gespecificeerd:

 1. Voor zover het betreft Grond Fase 1B: vijf miljoen vierhonderdvierendertigduizend zeshonderdveertien euro (€ 5.434.614,-), te leveren op de beoogde transportdatum van 1 december 2021, en voorts:
  1. te indexeren met vijftienduizend vijfhonderdvier euro (€ 15.504,-) te vermeerderen met omzetbelasting per jaar tot aan de beoogde transportdatum, en
  2. te indexeren met drieëntwintigduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 23.256,-) te vermeerderen met omzetbelasting per jaar indien de Akte van Levering passeert na de beoogde transportdatum, en
  3. aan te vullen met een reserveringsvergoeding van vierhonderd euro (€ 400,00,-) te vermeerderen met omzetbelasting voor iedere kalenderdag na de beoogde transportdatum tot en met de daadwerkelijke transportdatum indien en voor zover de transportdatum na de beoogde transportdatum vastgesteld wordt.
 2. Voor zover het betreft Grond Fase 2B: twee miljoen achthonderdelfduizend tweehonderdnegenenveertig euro (€ 2.811.249,-), te leveren op de beoogde transportdatum van 1 september 2024, en voorts:
  1. te indexeren met achtduizend twintig euro (€ 8.020,-) te vermeerderen met omzetbelasting per jaar tot aan de beoogde transportdatum, en
  2. te indexeren met twaalfduizend dertig euro (€ 12.030,- ) te vermeerderen met omzetbelasting per jaar indien de Akte van Levering passeert na de beoogde transportdatum, en
  3. aan te vullen met een reserveringsvergoeding van vierhonderd euro (€ 400,00,-) te vermeerderen met omzetbelasting voor iedere kalenderdag na de beoogde transportdatum tot en met de daadwerkelijke transportdatum indien en voor zover de transportdatum na de beoogde transportdatum vastgesteld wordt.
 3. Voor zover het betreft Grond Fase 3: twee miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachttien euro (€ 2.347.218,-), te leveren op de beoogde transportdatum van 1 juni 2027, en voorts:
  1. te indexeren met zesduizend zeshonderdzesennegentig euro (€ 6696,-) te vermeerderen met omzetbelasting per jaar tot aan de beoogde transportdatum, en
  2. te indexeren met tienduizend vierenveertig euro (€ 10.044,-) te vermeerderen met omzetbelasting per jaar indien de Akte van Levering passeert na de beoogde transportdatum, en
  3. aan te vullen met een reserveringsvergoeding van vierhonderd euro (€ 400,00,-) te vermeerderen met omzetbelasting voor iedere kalenderdag na de beoogde transportdatum tot en met de daadwerkelijke transportdatum indien en voor zover de transportdatum na de beoogde transportdatum vastgesteld wordt;

Het College sanering zorginstellingen besluit dat op basis van artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel ‘Vervreemding onroerende zaken’ geen goedkeuring van het College sanering is vereist voor de overeengekomen erfdienstbaarheden zoals opgenomen in de op 20 december 2019 getekende koopovereenkomst, aangezien deze zijn gevestigd ten behoeve van de toegang tot het in te richten openbare gebied en derhalve verband houden met het verkochte.

Casus 3474 De Twentse Zorgcentra, verkoop Walhofstraat 41 te Enschede     

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet de vernietigbaarheid in te roepen ingevolge artikel 18 van de WTZi van de huurovereenkomst met Stichting Zekere Basis te Enschede, lopende tot en met 1 april 2020;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Twentse Zorgcentra te Enschede voor de verkoop van het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden bekend als Walhofstraat 41, 7522 BH Enschede, kadastraal bekend: gemeente Enschede, sectie E, nummer 3067, groot ca. 5 are 3 centiare tegen een prijs van € 434.000,- k.k. aan de heer H.B te B. (Duitsland) en de heer C.D. te G. (Duitsland).

Casus 3734 GGZ Friesland, locatie Harlingerweg 58 te Franeker     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland te Leeuwarden, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woonboerderij en schapenstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Harlingerweg 58, 8801 PD te Franeker, kadastraal bekend: gemeente Franeker, sectie B, nummers 954, 956 en 5719, groot ca. 87 are 80 centiare, tegen een prijs van € 455.000,- k.k. aan de heer J.O. en mevrouw T. H. te F.

Casus 4145 ’s Heeren Loo, verkoop Lange Noordstraat 25 te Middelburg    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Regio Zeeland te Middelburg voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woon/winkelpand en verdere aanhorigheden aan de Lange Noordstraat 25, 4331 CB te Middelburg, kadastraal bekend: gemeente Middelburg, sectie L, nummer 4770, groot ca. 1 are 37 centiare, tegen een prijs van € 321.500,- k.k. aan Red Raw B.V. te Middelburg.

Casus 4155 Driestroom, verkoop De Kist 57 te Elst  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. de beschikking d.d. 22 mei 2018 met kenmerk DvG/ctw/2018/496 in te trekken;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Driestroom te Elst, statutair gevestigd te Overbetuwe voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden gelegen aan De Kist 57, 6661 ZE te Elst Gld., kadastraal bekend: gemeente Elst, sectie K, nummer 6989, groot ca. 1640 m2, tegen een prijs van € 1.471.000,- k.k. aan Kenh van Ruller Beheer B.V. te Rhenen en kantoorhoudende te Veenendaal.

Casus 4478 Kwadrant Groep, locatie verzorgingshuis Spiker te Ternaard

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting KwadrantGroep te Drachten voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met wooneenheden, kantoren, recreatieruimten, dienstruimten, technische ruimten, parkeerplaatsen, erf en tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Nesserwei 2 te Ternaard, kadastraal bekend: gemeente Ternaard, sectie A, nummers 3546 en 3550, groot 1 hectare 69 are 24 centiare en 7 are 41 centiare, tegen een prijs van € 650.000,- k.k. aan Jellema Estate B.V., te Dokkum.

Casus 4557 Sint Maartenskliniek, verhuur W-gebouw te Ubbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. tot het niet inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuring door Stichting Sint Maartenskliniek, gevestigd te Ubbergen, van 341 vierkante meter nvo op de eerste verdieping van het W-gebouw, plaatselijk bekend Hengstdal 3 te 6574 NA Ubbergen, kadastraal bekend gemeente Ubbergen, sectie A, nummer 1312, aan Medinello Nijmegen B.V., gevestigd te Ubbergen, tegen een prijs van € 45.542,- per jaar, jaarlijks per 1 januari te verhogen met 1,5%, waarbij de huurovereenkomst is ingegaan op 1 april 2019 voor een periode van drie jaar, behoudens opzegging daarna telkens met perioden van 1 jaar te verlengen;
 2. tot het intrekken van de goedkeuringseis voor de verkoop van het W-gebouw, Hengstdal 3 te Ubbergen, d.d. 16 juli 2018, kenmerk IB/jgn/2018/685.

Casus 4619 Beweging 3.0, diverse huurovereenkomsten op verschillende locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. en ingevolge artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken om geen verder onderzoek te doen naar de huurovereenkomsten betreffende de verhuur van ruimtes kleiner dan 100 m² op diverse locaties door Stichting Beweging 3.0;
 2. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Beweging 3.0 te Amersfoort van ruimtes op de locatie:
 • Drentsestraat 6-14 te Amersfoort, met een grootte van 308 m² aan Stichting Sociale Wijkteams, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 37.000,-;
 • Hof der Gedachten 26 te Amersfoort, met een grootte van 209 m² aan GGD Midden-Nederland, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 35.653,-;
 • Hudsonstraat 1 te Amersfoort, met een grootte van 210 m² aan Stichting Sociale Wijkteams, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 27.392,-;
 • Utrechtseweg 293 te Amersfoort, met een grootte van 250 m² aan kinderdagverblijf De Vlindertuin, tegen een jaarlijkse huurprijs € 27.419,-;
 • Utrechtseweg 293 te Amersfoort, met een grootte van 220 m² aan VOF Culinair Verantwoord, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 16.800,-;
 • Vetkamp 85 te Nijkerk, met een grootte van 158 m² aan Stichting De Rozelaar, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 31.540,-.

Casus 4667 GGz Oost Brabant, locatie Staringstraat 2a t/m 2u te Oss

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Oost Brabant statutair gevestigd te Boekel voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Staringstraat 2a-2h, 2j-2n, 2p, 2r-2u te Oss, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie L, nummer 2697, groot circa 1.333 m², aan Stichting Brabant Wonen te Oss, tegen een prijs van € 1.270.000,- k.k.

Casus 4708 Haagse wijk- en woonzorg, locatie Christoffel Plantijnstraat 3 te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg (hierna HWW) te ‘s-Gravenhage voor de verkoop van het eeuwigdurend recht van erfpacht, ingegaan op één december negentienhonderdzesennegentig, waarvan de verplichting tot betaling van de canon en de beheerkosten eeuwigdurend is afgekocht, van een perceel grond, eigendom van en liggende in de gemeente ’s‑Gravenhage aan de Christoffel Plantijnstraat, kadastraal bekend gemeente ’s‑Gravenhage, sectie R, nummer 13271, groot éénduizend vierhonderd vierkante meter (1.400 m²), met de rechten van de erfpachter op de zich daarop bevindende opstallen, bestaande uit een verzorgingshuis en bovengrondse parkeerplaatsen, tuin en overige werken, beplantingen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Christoffel Plantijnstraat 3 tot en met 175 (oneven nummers) te ’s-Gravenhage, voor een prijs van € 3.197.924,- v.o.n., dus inclusief overdrachtsbelasting en kosten, aan Superstone N.V. te Breda met inachtneming van de volgende overeengekomen voorwaarden:

 • een eventuele verlaging of verhoging van de canon voor het huidige tijdvak en de daarmee corresponderende wijziging van de hoogte van de afkoopsom, komt ten goede aan danwel is voor rekening van HWW;
 • koper betaalt een bedrag van € 1.123.800,42 aan HWW inzake “restitutie Voorbereidingskosten” in verband met de door HWW op Leveringsdatum gemaakte kosten in het kader van voorbereiding op de werkzaamheden;
 • koper betaalt een bedrag van € 113.276,- aan HWW als vergoeding voor reeds door HWW verrichte “werkzaamheden” (leges);
 • HWW krijgt een korting van 50% over de huursom voor het eerste jaar van de terughuur, zijnde een bedrag van € 372.477,-.

Casus 4726 IrisZorg, locatie Terborgseweg 63 te Doetinchem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IrisZorg te Arnhem voor de verkoop van:

 1. het bedrijfspand in gebruik als kantoor met ondergrond, erf en terrein, staande en gelegen te 7001 GN Doetinchem, Terborgseweg 63 en 63a, kadastraal bekend gemeente Ambt-Doetinchem, sectie M, nummers 3536 en 1842, respectievelijk groot zeventien are zeventien centiare en drie en negentig centiare;
 2. een perceel grond, gelegen aan en nabij de Emmastraat te Doetinchem, kadastraal bekend gemeente Ambt-Doetinchem, sectie M, nummer 2236, groot zes are vijftig centiare;
 3. een perceel grond, gelegen aan en nabij de Emmastraat te Doetinchem, kadastraal bekend gemeente Ambt-Doetinchem, sectie M, nummer 2235, groot zes are vijf en zeventig centiare;
 4. een perceel grond, gelegen aan en nabij de Emmastraat/Julianaplein te Doetinchem, kadastraal bekend gemeente Ambt-Doetinchem, sectie M, nummer 5194, groot vijf are negentig centiare;

aan Hermit Properties BV te Terborg voor een prijs ad € 925.000 kosten koper.

Casus 4744 ’s Heeren Loo, verkoop Dokter Scheurerlaan 30 te Ermelo    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verkoop van de vrijstaande woning met berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aan- en toebehoren aan de Dokter Scheurerlaan 30, 3853 KB te Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 4799, groot ca. 10 are, tegen een prijs van € 380.000,- k.k. aan de heer K.H. te E.

Casus 4860 De Zorgcirkel, verkoop locatie Binnenzeestraat 8 te Purmerend

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Zorgcirkel te Purmerend voor de verkoop van het perceel grond met zich daarop bevindend bedrijfsgebouw, plaatselijk bekend Binnenzeestraat 8 te 1446 AB Purmerend, kadastraal bekend gemeente Purmerend, Sectie I, nummer 1176, groot 3340 m2, voor een prijs van het Registergoed van € 2.252.380,- k.k., aan Eetgemak Vastgoed B.V. te Katwijk.

Casus 4874 Esdégé-Reigersdaal, verhuur Duikerweg te Heerhugowaard

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de overeenkomst van 29 oktober 2019 tussen Stichting Esdégé-Reigersdaal te Broek op Langedijk en Stichting De Waerden te Heerhugowaard voor de verhuur van  bedrijfsruimte (ca. 1.219 m² vvo) en 22 autoparkeerplaatsen en 10 niet-overdekte fietsparkeerplaatsen, gelegen aan de  Jan Duikerweg 1b te Heerhugowaard, kadastraal bekend Gemeente Heerhugowaard, sectie O, nummer 3008 tegen een aanvangshuurprijs van € 90.480,- per jaar, vrij van BTW, huuringangsdatum 1 november 2019 met een huurtermijn  van 10 jaar, eindigend op 31 oktober 2029. Voorts met inachtneming van de (tussentijdse) opzeg- en beëindigingsmogelijkheden en huuraanpassingen zoals opgenomen in de overeenkomst.

Casus 4892 ZZG Zorggroep, verhuur locatie Berkenhof, Parklaan 156 te Berg en Dal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZZG Zorggroep te Groesbeek voor de verhuur van het zorgcomplex gelegen aan de Parklaan 156 te Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie F, nummer 1225 (gedeeltelijk), aan Compass B.V. te Berlicum tegen een jaarlijkse huurprijs van € 83.000,-, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 maart 2020, met een looptijd van 1 jaar en de optie tot verlenging van 4 jaar.