Vergadering van 7 juli 2020

Casus 114 GGz Oost Brabant, locatie Coudewater, verkoop bosgrond
Casus 2594 GGZ inGeest, terreinontwikkeling te Bennebroek
Casus 3347 Stichting Vivium Zorggroep, Verkoop perceel Wijnen 2,4 en 6 te Laren
Casus 3402 Alliade, verkoop perceel grond Dammenseweg te Koudum
Casus 4395 GGz Centraal, verhuur woning Utrechtseweg 268 te Amersfoort
Casus 4701 GGZ inGeest, loc. Spaarnepoort 1 te Hoofddorp
Casus 4706 Prisma, recht van onderopstal voor zonnepanelen te Biezenmortel
Casus 4865 Stichting Waardeburgh en Rivas, locatie Alblashof te Alblasserdam
Casus 4904 Dichterbij, loc. Wanssumseweg 14 te Oostrum  

Casus 114 GGz Oost Brabant, locatie Coudewater, verkoop bosgrond

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. goedkeuring te verlenen aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant statutair gevestigd te Boekel voor de verkoop van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie D, nummers 3039, 3051, 2088, 2607, 2750 en 3021, met een gezamenlijke grootte van circa 20,84 hectare, aan Stichting Het Noordbrabants Landschap te ’s-Hertogenbosch, tegen een prijs van € 1,- k.k.;
 2. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant, statutair gevestigd te Boekel voor de verhuur van “het veldje” met een grootte van circa 4.000 m² aan De Lijn, hondentraining te ‘s-Hertogenbosch, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 969,68;

Casus 2594 GGZ inGeest, terreinontwikkeling te Bennebroek

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ InGeest, gevestigd te Amsterdam, voor de verkoop van de volgende percelen aan SVE Group B.V., gevestigd te Hilversum, de percelen gezamenlijk groot circa 12 hectare 48 are 3 centiare, tegen een prijs van € 19.275.000,- k.k.;
  1. een gedeelte van het perceel grond met wandelpark en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Leidsevaart (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 3863, groot 18 a 80 ca;
  2. het perceel grond met huis, een erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 91-A, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4038, groot 3 a 11 ca;
  3. het perceel grond met woning, een stalling, een café, een restaurant, een erf, een parkeerplaats en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 91, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4039, groot 9a 43 ca;
  4. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 113 I, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4746, groot 23 a 74 ca;
  5. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 113 K, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4747, groot 25 a 95 ca;
  6. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4748, groot 9 a 31 ca;
  7. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4749, groot 4 a 05 ca;
  8. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 113 E, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4750, groot 7 a 49 ca;
  9. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4751, groot 7 a 47 ca;
  10. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 113 G, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4755, groot 4 a 88 ca;
  11. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 113, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4757, groot 9 a 86 ca;
  12. het perceel grond met eventuele opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4945, groot 30 a 45 ca;
  13. Een gedeelte van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bennebroek, Rijksstraatweg 113 A, 113 D, 113 F, 115, 115 A, 115 B, 115 C, 115 D, 115 E, 115 F, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 5217, groot 10 ha 58 a 23 ca;
  14. Een gedeelte van het perceel grond, plaatselijk bekend Hillegom, Haarlemmerstraat (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie A, nummer 9478, groot 35 a 26 ca;
 2. dat er geen goedkeuring is vereist ingevolge artikel 18 lid 2 van de WTZi voor de vestiging van erfdienstbaarheden ten behoeve van het verlenen van toegang, verband houdende met het verkochte, ten gunste van de koper.

Casus 3347 Stichting Vivium Zorggroep, Verkoop perceel Wijnen 2,4 en 6 te Laren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vivium Zorggroep te Huizen voor de verkoop van de percelen grond met daarop gerealiseerd drie woningen en een moestuin met toe- en aanbehoren plaatselijk bekend Lange Wijnen 2,4 en 6 te (1251 CE) Laren, kadastraal bekend Laren Noord-Holland, sectie C, nummer 1943, groot 57are 15 centiare, nummer 1944, groot 16 are en 60 centiare, nummer 1946, groot 40 are en 20 centiare, nummer 1947, groot 51 are en 65 centiare en nummer 1950, groot 24 are , aan J.Z. te A. tegen een prijs van € 3.250.000,- k.k.

Casus 3402 Alliade, verkoop perceel grond Dammenseweg te Koudum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel bouwgrond plaatselijk bekend Dammenseweg ongenummerd te Koudum, kadastraal bekend gemeente Koudum, sectie A, nummer 5559, groot circa 2.500 m², aan Compaan B.V. te Eastermar, tegen een prijs van € 250.000,- k.k.

Casus 4395 GGz Centraal, verhuur woning Utrechtseweg 268 te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort voor de verhuur van het pand met schuur (in totaal groot circa 181 m2 bvo) met bijbehorende tuin, een garage met een oppervlakte van circa 20 m2 en gebruik van benodigde parkeerplaatsen, op de locatie Utrechtseweg 268 te Amersfoort, kadastraal bekend: gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5928 (ged.), tegen een kale jaarhuur van € 19.200,- exclusief btw en servicekosten, jaarlijks per 1 juli te indexeren volgens de CPI alle huishoudens en voor het eerst op 1 juli 2021, aan RiBa Topzorg B.V. te Zeist, Pro4Share B.V. te Amersfoort en Pro4Care B.V. te Amersfoort (verder te noemen: Pro4Care), voor een periode van 2 jaar, ingaande op 1 juni 2020 en lopende tot en met 31 mei 2022, waarbij de huurovereenkomst na deze periode, behoudens opzegging tegen het einde van de looptijd, wordt voortgezet voor een periode van 1 jaar.

Casus 4701 GGZ inGeest, loc. Spaarnepoort 1 te Hoofddorp

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ InGeest, gevestigd te Amsterdam, verhuur van bedrijfsruimte plaatselijk bekend Spaarnepoort 1 te Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AD, nummer 6666 A1 en A2 (deels), op de begane grond en de eerste verdieping, alsmede deelgebruik van algemene ruimten in het gebouw en 20 parkeerplaatsen, groot circa 2.973 vierkante meter v.v.o., aan Stichting Arkin, gevestigd te Amsterdam, tegen een prijs van € 545.994,- per jaar, vrij van btw, jaarlijks per 1 april te indexeren volgens de Consumentenprijsindex reeks alle huishoudens van het CBS, de huur ingaande op 1 april 2019 voor een periode van 1 jaar en 5 maanden en eindigend op 31 augustus 2020.

Casus 4706 Prisma, recht van onderopstal voor zonnepanelen te Biezenmortel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van het vestigen van een recht van onderopstal door Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, ten gunste van Zonnepark I Exploitatie B.V., op een onbebouwd terrein plaatselijk bekend als Landpark Assisië, aan en nabij de Hooghoutseweg te Biezenmortel, kadastraal bekend gemeente Haaren, sectie G, nummers 860 (geheel) en 863 (gedeeltelijk, kadastraal omgenummerd naar 1270 en 1271), met een oppervlakte van 24.790 vierkante meter, tegen een prijs van € 1,- per jaar, met een looptijd van maximaal 25 jaar en met de mogelijkheid dat deze eerder eindigt indien de tussen partijen gesloten leaseovereenkomst, die behoudens verlenging is aangegaan voor 15 jaar, eindigt;
 2. geen nader onderzoek in te stellen naar het vestigen van erfdienstbaarheden ten laste van Stichting Prisma voor toegang tot de onder 1. genoemde percelen ten gunste van Zonnepark I Exploitatie B.V. op grond van artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Casus 4865 Stichting Waardeburgh en Rivas, locatie Alblashof te Alblasserdam

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Waardeburgh Vastgoed te Sliedrecht en Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem om in het kader van een grondruil, plaatselijk bekend Alblashof 1 te Alblasserdam tot de volgende transactie te komen waarbij:
  1. Waardeburgh levert aan Rivas de percelen grond kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie C, nummers 5442 (groot circa 27 m²), 5443 (groot circa 102 m²) en 6037 (groot circa 41 m²), met een bijbetaling van € 41.690,-;
  2. Rivas levert aan Waardeburgh de percelen grond kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie C, nummers 6032 (groot circa 133 m²), 6034 (groot circa 128 m²), 6034 (groot circa 74,5 m²) en 6034 (groot circa 24 m²);
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Waardeburgh Vastgoed te Sliedrecht en Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem om in het kader van een ruimteruil, plaatselijk bekend Alblashof 1 te Alblasserdam tot de volgende transactie te komen waarbij:
  1. Waardeburgh levert aan Rivas een techniekruimte, met een grootte van circa 88,7 m², gelegen op de begane grond en een verbindingsweg, met een grootte van circa 24,6 m²;
  2. Rivas levert aan Waardeburgh een techniekruimte, met een grootte van circa 13,7 m², gelegen op de begane grond, met een bijbetaling van € 38.077,-;
 3. dat geen goedkeuring is vereist voor het vestigen van een erfdienstbaarheid met betrekking tot de toegang van de onder 2.a. genoemde verbindingsweg ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Casus 4904 Dichterbij, loc. Wanssumseweg 14 te Oostrum  

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep voor de verhuur van bedrijfsruimte in en rond het gebouw De Kunst aan de Wanssumseweg 14, 5807 EA te Oostrum, groot ca. 424 m2, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie S, nummer 164 (ged.) tegen een kale jaarhuur van € 17.808,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks ingaande per 1 augustus 2020 en jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden aan Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel te Zetten;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep voor de verhuur van bedrijfsruimte in en rond de gebouwen De Schakel 1 en 2 (ca. 767 m2 GBO) alsook een 6-tal portacabins (ca. 159 m2 GBO) en de woonclusters 3 (ca. 392 m2 GBO), 4 (ca. 336 m2 GBO) en 5 (ca. 275 m2 GBO) allen gelegen aan de Wanssumseweg 14, 5807 EA te Oostrum, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie S, nummers 1921 (totale perceelgrootte ca. 116.429 m2) tegen een kale jaarhuur van € 312.660,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks ingaande per 1 augustus 2020 en jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor onbepaalde tijd aan Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel te Zetten.