Vergadering van 12 oktober

Casus 3815 Lentis, Verkoop Navolaan 30 te Stadskanaal    
Casus 4599 Stichting DSV, verhuur huisartsenpraktijk locatie Duinrand
Casus 4603 Antes, verkoop grondperceel te Poortugaal   
Casus 4696 IrisZorg, vervreemding terreindelen Het Hoogeland en Ruiterserve te Beekbergen
Casus 4993 Warande, verkoop locatie Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven
Casus 5006 GGZ Drenthe, verhuur Altingerweg 1 te Beilen
Casus 5022 Alliade, verkoop locatie Weegbree 12 te Heerenveen
Casus 5157 Daelzicht, Wilderbeek 1 (tijdelijk verhuur) te Echt
Casus 4574 GGZ Drenthe, niet gemelde verhuringen en erfpachtovereenkomst op diverse locaties
Casus 4575 Icare, niet gemelde verhuringen en erfpachtovereenkomst op diverse locaties
Casus 4576 Evean, niet gemelde verhuringen en erfpachtovereenkomst op diverse locaties
Casus 4577 De Trans, niet gemelde verhuringen en erfpachtovereenkomst op diverse locaties

Casus 3815 Lentis, Verkoop Navolaan 30 te Stadskanaal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren, statutair gevestigd te Groningen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Navolaan 30, 9501 VJ te Stadskanaal, kadastraal bekend: gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 12014, groot ca. 2000 m2, tegen een prijs van € 340.000,- k.k. aan de heer M.Z. te H.

Casus 4599 Stichting DSV, verhuur huisartsenpraktijk locatie Duinrand

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de overeenkomst van verhuur en huur tussen Stichting DSV te Katwijk en de maatschap J.A. Pool en A.E.F. Pool-Davelaar te Katwijk (met een in de plaatsstelling van huisarts mevrouw H. van Gent te Katwijk per 1 oktober 2018) betreffende een praktijkruimte ter grootte van 171 m2 vvo op de eerste verdieping van het object Nolensstraat 82 te 2221 CE Katwijk, kadastraal bekend Gemeente Katwijk, sectie C, nummer 4647(gedeeltelijk), met een aanvangshuurprijs ad € 24.428,66. De huurtermijn bedraagt 30 jaren, tot 1 oktober 2046, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd en een opzegtermijn van 12 maanden. De huurprijs wordt met ingang van 1 januari 2019 jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de CPI-index (2006=100). 

Casus 4603 Antes, verkoop grondperceel te Poortugaal   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes Zorg B.V. te Rotterdam voor de verkoop van de eigendom van een nader af te splitsen perceel grond ter grootte van ca. 2109 m2, alles voor zover eigendom van verkoper, plaatselijk bekend: nabij Albrandswaardsedijk 84 te Poortugaal, kadastraal bekend gemeente Poortugaal, sectie C, nummer 1845 (ged.), groot ca. 21 are 09 centiare, tegen een koopprijs van € 285.000,- k.k. aan Kinderopvang Jip en Janneke Albrandswaardsedijk B.V. te Poortugaal.


Casus 4696 IrisZorg, vervreemding terreindelen Het Hoogeland en Ruiterserve te Beekbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IrisZorg te Arnhem voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond met de voorziening “Ruiterserve” bestaande uit de Villa (nr.47), woning (nr.49), koetshuis (nr.51) en watermolen met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Tullekensmolenweg 47-51 te Beekbergen, kadastraal bekend gemeente Beekbergen sectie M nummer 1353, groot ca. 13.020 m2, aan de heer D.B. te K. voor een prijs ad € 1.108.134,- kosten koper.

Casus 4993 Warande, verkoop locatie Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Warande, statutair gevestigd te Utrecht, voor de verkoop van een perceel grond met woonzorgcentrum Schutsmantel, bestaande uit 73 zorgappartementen, 10 parkeerplaatsen en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Bilthoven, Gregoriuslaan 35 35-101 t/m 35-611 en 35A, kadastraal bekend gemeente De Bilt, sectie E, nummer 4753, groot circa 5.472 m², aan FIREF Co 45 S.à r.l. te Luxemburg tegen een prijs van € 11.000.000,- k.k.

Casus 5006 GGZ Drenthe, verhuur Altingerweg 1 te Beilen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van 418 m² vvo bedrijfsruimte alsmede algemene ruimte (zijnde in totaal 481 m² bvo) op de 1e verdieping van gebouw de Mulling aan de Altingerweg 1 te Beilen, kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie M, nummer 4167 ged., tegen een aanvangshuurprijs van € 22.450,-, vrij van btw, exclusief servicekosten en energiekosten, jaarlijks met ingang van 1 januari 2021 per 1 januari te indexeren met een vast percentage op basis van het Consumentenprijsindex (CPI), voor een periode van 1 jaar met een opzegtermijn van 6 maanden, ingaande per 1 augustus 2020 en lopende tot en met 31 juli 2021, met een mogelijkheid tot verlenging van telkens 1 jaar aan Stichting Espria te Beilen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van de aangeleverde concept-huurovereenkomst ‘Altingerweg 1 te Beilen’.

Casus 5022 Alliade, verkoop locatie Weegbree 12 te Heerenveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Weegbree 12 te Heerenveen, kadastraal bekend gemeente Heerenveen, sectie A, nummer 6544, groot circa 1 are en 35 centiare, aan de heer M.V. wonende te V., of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 237.547,- k.k. 

Casus 5157 Daelzicht, Wilderbeek 1 (tijdelijk verhuur) te Echt

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Daelzicht te Heel aan de Heerbaan, voor de verhuur van bedrijfsruimte ter grootte van in totaal circa 495 m² op de begane grond, circa 380 m2 op de eerste verdieping en circa 35 m² vvo op de tweede verdieping, gemeten volgens NEN2580, gelegen aan Wildersbeek 1 te Geleen, kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie B, nummer 6927 en groot 1660 m2, aan Stichting ZOwonen te Sittard voor een periode van één jaar en één maand, derhalve tot en met 31 december 2022 welke, behoudens beëindiging, wordt voortgezet tot en met uiterlijk 30 juni 2023, waarna deze huurovereenkomst van rechtswege eindigt.

Casus 4574 GGZ Drenthe
Casus 4575 Icare
Casus 4576 Evean 
Casus 4577 De Trans
Niet gemelde verhuringen en erfpachtovereenkomst op diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi: 
1.    Niet de vernietigbaarheid in te roepen van de volgende verhuringen door:
 
A.    Stichting GGZ Drenthe gevestigd te Assen: 
-    een ruimte van circa 975 m2 aan de Lindelaan 49 te Assen, bestaande uit ‘De Adventkerk’ met kerkzaal en kapel, hal, vergaderruimtes, keuken, opslag alsmede het orgel, geluidsinstallatie, alsmede parkeervoorzieningen aan Protestantse Gemeente Assen (PGA) en het College van Kerkrentmeesters (CVK) te Assen, tegen een aanvangshuurprijs van € 7800,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 2832 m2 aan Altingerweg 1 te Beilen aan Stichting Espria te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 153.216,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 730 m2 aan Altingerweg 1 te Beilen aan Stichting Espria te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 24.441,- per jaar, met inachtneming van door huurder betaalde verbouwingskosten voor een bedrag van € 398.750,- (incl. btw), waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 1270 m2 aan Altingerweg 1 te Beilen aan Stichting Espria te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 42.642,- per jaar, met inachtneming van door huurder betaalde verbouwingskosten voor een bedrag van € 466,184,-, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 135 m2 aan Altingerweg 1 te Beilen aan Stichting Espria te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 6700,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 109 m2 aan Molenstraat 12 te Beilen, aan Stichting Icare te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 8773,43,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 201 m2 aan Molenstraat 12 te Beilen, aan Stichting Icare te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 16.178,49,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 198 m2 met uitbreiding van 56 m2, aan Stationsstraat 20 te Emmen, aan Reclassering Nederland te Utrecht, tegen een aanvangshuurprijs van € 20.131,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 500 m2 aan Dr. G.H. Amshoffweg 3 te Hoogeveen, aan Stichting Verslavingszorg Noord Nederland te Groningen, tegen een aanvangshuurprijs van € 43.000,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI).

A.    Stichting Icare gevestigd te Meppel: 
-    een ruimte van circa 177,13 m2 aan Lancasterdreef 67 te Dronten, aan Maatschap Huisartsenpraktijk Dronten Zuid te Dronten, tegen een aanvangshuurprijs van € 15.580,50 per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
-    een ruimte van circa 169,78 m2 aan Wilbrinkstraat 3 te Lunteren, aan Stichting Publieke Gezondheid Gelderland Midden te Arnhem, tegen een aanvangshuurprijs van € 16.978,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 61,8 m2 aan Straussplein 1 te Zwolle, aan GGD IJsselland te Zwolle, tegen een aanvangshuurprijs van € 6980,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 200 m2 aan Straussplein 2 te Zwolle, aan GGD IJsselland te Zwolle, tegen een aanvangshuurprijs van € 14.000,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI).

B.    Stichting Evean gevestigd te Purmerend: 
-    een ruimte van circa 272 m2 aan G. Gershwinstraat 207 te Zaandijk, aan GGD Zaanstreek-Waterland, tegen een aanvangshuurprijs van € 40.707,52,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 166 m2 aan Waterlandplein 3-5 Purmerend, aan Medipoint te Utrecht, tegen een aanvangshuurprijs van € 27.370,16 per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);
-    een ruimte van circa 446 m2 aan Waterlandplein 3-5 Purmerend, aan TintelTuin B.V. te Amsterdam, tegen een aanvangshuurprijs van € 53.520,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI).


C.    Evean Thuiszorg Noord Holland-Noord gevestigd te Alkmaar: 
een ruimte van circa 249 m2 met een uitbreiding van 23 m2 aan Holleweg 94 te Heiloo, GGD Hollands Noorden te Schagen tegen een aanvangshuurprijs van € 25.357,19,- per jaar en € 2.342,24 voor de uitbreiding van 23 m2, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI);

D.    De Trans gevestigd te Rolde: 
het gebruik van een zwembad voor 5,75 uur per week aan Leeuwerikenveld 9 te Emmen, aan Praktijk voor Fysiotherapie De Rietlanden te Emmen tegen een aanvangshuurprijs van € 61,- per uur incl. btw, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI).

2.    niet de vernietigbaarheid in te roepen van de gesloten erfpachtovereenkomst door De Open Ankh, Stichting dienstverlening Gezondheidszorg te Amersfoort, met dhr. E. W. te B. (per 24 april 2020 overgenomen door Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Molenstraat te Beilen), voor een perceel grond met een oppervlakte van circa 835 m2 op de locatie, Molenstraat 44 te Beilen, kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie M nummer 3332 voor een canon van € 4,54/m2.

3.    niet de vernietigbaarheid in te roepen van de volgende geëxpireerde verhuringen door:

A.    Stichting Icare gevestigd te Meppel:
-    een ruimte van 201 m2 aan Bospad 2 te Havelte, aan Praktijk voor Fysiotherapie Havelte te Havelte, tegen een aanvangshuurprijs van € 29.803,17 per jaar, (incl. GWL) te verhogen met € 334,82 voor bouwkundige aanpassingen;
-    een ruimte van 323 m2 aan Stationsweg 114 te Ede, aan Stichting Lindenhout te Arnhem, tegen een aanvangshuurprijs van € 32.316,- per jaar;
-    een ruimte van 127 m2 aan Bospad 2 te Havelte, aan GGD Drenthe te Assen, tegen een aanvangshuurprijs van € 3.545,- per jaar.

B.    Stichting GGZ Drenthe gevestigd te Assen:
-    een ruimte van 121,68 m2 aan Boermarkeweg 70 te Emmen, aan Stichting Icare te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 11.600,- per jaar;
-    een ruimte van 294 m2 aan Wenkebachstraat 12 te Assen, aan Stichting Promens Care te Assen, tegen een aanvangshuurprijs van € 6.363,74 per jaar;
-    een ruimte van 122 m2 aan Pelikaanstraat 2a te Assen, aan Promens Care te Assen, tegen een aanvangshuurprijs van € 11.590,- per jaar.


C.    Stichting Evean Zorg gevestigd te Purmerend:
-    een ruimte van 194 m2 aan Swaensborch 11 te Monnickendam, aan GGD Zaanstreek te Zaandam, tegen een aanvangshuurprijs van € 27.118,04 per jaar;
-    een ruimte van 644 m2 aan Beemsterstraat 548 te Amsterdam, aan Daddy Entertainment VOF te Amsterdam, tegen een aanvangshuurprijs van € 20.000,- per jaar.

D.    Stichting De Trans gevestigd te Rolde:
-    een ruimte van 170 m2 aan Sallandsestraat 102 te Coevorden, aan Medipoint B.V. te Utrecht, tegen een aanvangshuurprijs van € 20.000,- per jaar;
-    een ruimte van 217,84 m2 aan Sallandsestraat 98 te Coevorden, aan Stichting Icare te Meppel, tegen een aanvangshuurprijs van € 23.961,93 per jaar.