Vergadering van 17 augustus 2021

Casus 5000 en 5001 Mijzo (voorheen Volckaert), verhuur van locatie Buurstede 17 te Oosterhout
Casus 5015 GGz Oost Brabant, locatie Daniel de Brouwerstraat 43 te Boekel
Casus 5022 Alliade, verkoop locatie Weegbree 10 te Heerenveen
Casus 5024 Alrijne Zorggroep, verhuur ruimte aan Simon Smitweg 1 te Leiderdorp en Houtlaan 55 te Leiden
Casus 5033 en 5111 Pluryn, verkoop van Utrechtseweg 290 te Oosterbeek en Uranusstraat 34 te Nijmegen
Casus 5117 en 5118 De Opbouw, verkoop Kluut 2-4 en Spitsaak 5-7 te Velserbroek
Casus 5064 NEOS, verkoop Scheidingstraat 40 te EIndhoven    
Casus 5119 Stichting Surplus, verkoop Kraanvogel 20 te Etten-Leur   
Casus 5124 Reinier de Graaf Groep, verhuur ruimten De Reef te Ypenburg
Casus 5129 Stichting Thebe, grondruil locatie Aeneas te Breda
 

Casus 5000 en 5001 Mijzo (voorheen Volckaert), verhuur van locatie Buurstede 17 te Oosterhout

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Mijzo, gevestigd te Waalwijk, voor de verhuring van 2805 m2 vvo van de locatie plaatselijk bekend Buurstede 17 te 4904 PX Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 5215, aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, tegen een huurprijs van € 294.525,- per jaar, de huurperiode reeds ingegaan op 1 april 2021 voor 2 jaar, te verlengen met hooguit 12 maanden, de huurprijs jaarlijks per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2022, te indexeren volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Mijzo, gevestigd te Waalwijk, voor de verhuring van 1888 m2 vvo van de locatie plaatselijk bekend Buurstede 17 te 4904 PX Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 5215, aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom, gevestigd te Breda, tegen een huurprijs van € 198.240,- per jaar, de huurperiode reeds ingegaan op 1 mei 2021 voor 3,5 jaar, te verlengen met hooguit 12 maanden, de huurprijs jaarlijks per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2022, te indexeren volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens

Casus 5015 GGz Oost Brabant, locatie Daniel de Brouwerstraat 43 te Boekel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de verhuur van 10/18e deel van de begane grond van gebouw Kraanmeer, gelegen aan de Daniel de Brouwerstraat 43 te Boekel aan Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg te Amersfoort, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 146.722,- (aan te passen op basis van de cliëntratio) jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, voor de duur van 15 jaar ingaande uiterlijk één maand voor ingebruikneming van de locatie.


Casus 5022 Alliade, verkoop locatie Weegbree 10 te Heerenveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Weegbree 10 te Heerenveen, kadastraal bekend gemeente Heerenveen, sectie A, nummer 6545, groot 1 are en 34 centiare, aan de heer M.V. wonende te V., of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 231.547,- k.k.

Casus 5024 Alrijne Zorggroep, verhuur ruimte aan Simon Smitweg 1 te Leiderdorp en Houtlaan 55 te Leiden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alrijne Zorggroep gevestigd te Leiderdorp, voor de verhuring van circa 60 m2 vvo in het pand gelegen aan Simon Smitweg 1 te 2353 GA Leiderdorp, en circa 754 m2 vvo in het pand gelegen aan Houtlaan 55 te 2334 CK Leiden, aan Eurofins Medische Microbiologie B.V., gevestigd te Rijswijk, tegen een huurprijs van € 147.000,- per jaar, de huur ingaande per 12 juli 2021 of een latere datum, voor een initiële periode van 6 jaar, vervolgens voort te zetten voor onbepaalde tijd behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2022, te indexeren volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 5033 en 5111 Pluryn, verkoop van Utrechtseweg 290 te Oosterbeek en Uranusstraat 34 te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van:
-    de locatie plaatselijk bekend Utrechtseweg 290 te 6862 BC Oosterbeek, kadastraal bekend gemeente Oosterbeek, sectie E, nummer 1210, groot 1560 m2, en; 
-    de locatie plaatselijk bekend Uranusstraat 34 te 6543 XS Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie H, nummer 4759, groot 375 m2 en het onverdeeld 1/3 aandeel van de eigendom in het naastgelegen perceel weg, kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie H, nummer 4761, groot 162 m2, aan Hepetro B.V., te Arnhem/Malden, of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 741.259,- k.k..


Casus 5117 en 5118 De Opbouw, verkoop Kluut 2-4 en Spitsaak 5-7 te Velserbroek


Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Opbouw te Utrecht voor de verkoop van:

  1. de eigendom van het perceel grond met maatschappelijke bedrijfsruimte opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Kluut 2 en 4, 1991 VB te Velserbroek, kadastraal bekend: gemeente Velsen, sectie P, nummer 3417, groot 2 a 81 ca tegen een bedrag van € 630.000,- kosten koper en;
  2. de eigendom van het perceel grond met maatschappelijke bedrijfsruimte opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: Spitsaak 5 (7), 1991 NP te Velserbroek, kadastraal bekend: gemeente Velsen, sectie P, nummer 4000, groot 2 a 84 ca tegen een bedrag van € 667.500,- kosten koper;

tegen een totale prijs van € 1.297.500,- k.k. aan Stichting Levvel te Amsterdam.

Casus 5064 NEOS, verkoop Scheidingstraat 40 te Eindhoven

   
Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS) te Eindhoven, voor de verkoop van het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Scheidingstraat 40, 5615 KN te Eindhoven, kadastraal bekend: gemeente Gestel, sectie C, nummer 4618, groot ca. 1a 45ca, tegen een prijs van € 360.000,- k.k. aan de heer D.E. te E.

Casus 5119 Stichting Surplus, verkoop Kraanvogel 20 te Etten-Leur   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg te Moerdijk voor de verkoop van het recht van eigendom met betrekking tot een kinderdagverblijf met peuterspeelzaal in een verhuurde staat op de begane grond, alsmede een 1e verdieping, thans leeg en onverhuurd in een casco staat, met een buitenspeelplaats, ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan Kraanvogel 20 te Etten-Leur 4872 SB), kadastraal bekend: gemeente Etten-Leur, sectie E, nummer 6883, groot 930 m2, tegen een prijs van € 1.079.000,- k.k. (geen btw) aan de heer F.S. en mevrouw P.S. te B.

Casus 5124 Reinier de Graaf Groep, verhuur ruimten De Reef te Ypenburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier de Graaf Groep te Delft voor de verhuur van de bedrijfsruimte inclusief aandeel in de algemene ruimte gelegen op de eerste verdieping van het zelfstandige gezondheidscentrum “De Reef”, Kiekendiefstraat 1-19 te ’s-Gravenhage, met een grootte van:

  1. 264 m², aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Hoofddorp, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 39.600,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 november 2021 voor de duur van 10 jaar met de optie tot verlengen met perioden van 2 jaar;
  2. 230 m², aan Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. te Delft, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 34.500,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 november 2021 voor de duur van 5 jaar met de optie tot verlengen met nogmaals 5 jaar en vervolgens voortgezet voor perioden van 1 jaar;
  3. 169 m², aan Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. te Delft, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 25.350,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 november 2021 voor de duur van 5 jaar met de optie tot verlengen met nogmaals 5 jaar en vervolgens voortgezet voor perioden van 1 jaar.

Casus 5129 Stichting Thebe, grondruil locatie Aeneas te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thebe Wonen en zorg te Goirle, voor de verkoop in het kader van een grondruil van de percelen grond plaatselijk bekend Langendijk 71/Zaart 35 te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie E, nummers 5697, 8760 gedeeltelijk en 8763 gedeeltelijk, gezamenlijk groot circa 5584 vierkante aan BPD Ontwikkeling B.V. te Amsterdam en waarbij Stichting Thebe Wonen en zorg van BPD Ontwikkeling B.V. te Amsterdam ontvangt de percelen plaatselijk bekend Langendijk 71/Zaart 35 , kadastraal bekend gemeente Breda, sectie E, nummer 8761 (gedeeltelijk), groot circa 4667 vierkante meter waarbij de grondruil plaatsvindt met gesloten beurzen en Stichting Thebe Wonen de extra kosten van € 548.000,- van ruiling en levering draagt, met inbegrip van de fiscale kosten.