Vergadering van 2 februari 2021

Casus 4911 Stichting Spaarne Gasthuis, verkoop locatie Spaarne Gasthuis aan de Händellaan te Heemstede
Casus 4936 Isala, recht van erfpacht en opstalrecht Reggersweg te Meppel
Casus 5002 Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht, verkoop 2 percelen grond locatie Dordrecht

Casus 4911 Stichting Spaarne Gasthuis, verkoop locatie Spaarne Gasthuis aan de Händellaan te Heemstede

Het College sanering zorginstellingen besluit:

1. Goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Spaarne Gasthuis te Hoofddorp (die gezamenlijk met  SpaarnePark B.V. te Hoofddorp verkoper is) voor de verkoop van:

 • Verkochte 1: de percelen grond met daarop aangebrachte opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Händellaan 2/2a, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummers 10024 en 10206, groot 510 m2 respectievelijk 3830 m2;
 • Verkochte 2: het tijdelijk recht op erfpacht, gevestigd op 1 november 2006 en eindigend op 1 november 2058, van het perceel grond, eigendom van Spaarne Gasthuis , met de rechten van erfpachter op de op de grond aangebrachte opstallen, zijnde een zorginstelling en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Händellaan 2a te Heemstede, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummer 10024 (groot 510 m2) tegen een verkoopprijs voor het verkochte 1 en verkochte 2 tezamen van € 5.250.000,-k.k. (met een mogelijke meeropbrengst bij doorverkoop door de koper binnen 36 maanden) aan Stichting Ons Tweede Thuis;
   

2. Op grond van artikel 14 lid 3 sub c. van de beleidsregel dat geen goedkeuring vereist is voor het voortdurend recht van opstal (deel uitmakend van het verkochte 1) tot het hebben, houden, gebruiken, hergebruiken, instandhouden, vervangen, wegnemen en onderhouden van leidingen, kabels en buizen in de ondergrond van gedeelten van de percelen, gelegen aan of nabij de Händellaan en de César Francklaan te Heemstede, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummers: 10127, groot 1610 m2, 10207, groot 750 m2, 10208, groot 3440 m2, 10230, groot 515 m2, 10456, groot 252 m2, 10457, groot 7148 m2, 10458, groot 5292 m2 en 10459, groot 293 m2.

Casus 4936 Isala, recht van erfpacht en opstalrecht Reggersweg te Meppel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Isala Klinieken te Zwolle voor het vestigen van een recht van erfpacht, alsmede een van het recht van erfpacht afhankelijk recht van opstal op een perceel grond dat deel uitmaakt van het terrein waarop het nieuwe Isala Ziekenhuis in Meppel zal worden gerealiseerd, plaatselijk bekend Reggersweg 2 en 2A te Meppel (7943 KC), kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie C, nummer 5061, ter grootte van 2220 m², waarvan de grenzen en het oppervlakte door het kadaster nog definitief zullen worden toegekend, ten behoeve van Stichting Zorggroep Noorderboog te Meppel, voor een looptijd van 50 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging waarin het overleg daartoe uiterlijk 2 jaar voor het einde van deze looptijd dient plaats te vinden, tegen een jaarlijkse canon groot zevenendertigduizend vierhonderd euro (€ 37.400,00) vrij van btw en k.k. telkens bij vooruitbetaling te voldoen, jaarlijks op één januari te herzien aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde CPI, voor het eerst per één januari van het jaar volgend op heden. De prijsaanpassing zal nimmer negatief zijn. Bij een negatieve CPI wordt de prijsaanpassing voor het betreffende jaar op nul (0) gesteld;
 2. op grond van artikel 14 lid 3 sub b. en c. en lid 4 van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuringseis te stellen voor de navolgende voorgenomen vestigingen van erfdienstbaarheden ten laste van het bij Isala in eigendom zijnde perceel (dienend erf) kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie C, nummer 5062, groot 56.675 m2:
 • Recht van overpad:

het recht om vanaf de openbare weg de Reggersweg te Meppel over de op het dienend erf aanwezige paden of wegen te gaan of rijden naar de parkeervoorzieningen die aanwezig zijn op het dienend erf, alsmede naar het heersend erf;

het recht om vanaf de parkeervoorzieningen die aanwezig zijn op het dienend erf over de op het dienend erf aanwezige paden of wegen te gaan of rijden naar het heersend erf;

het recht om vanaf het heersend erf of vanaf de parkeervoorzieningen die aanwezig zijn op het dienend erf over de op het dienend erf aanwezige paden of wegen te gaan of rijden naar de openbare weg, de Reggersweg;

een en ander conform de routing zoals aangeduid op de inrichtingstekening met kenmerk ***[....], die als bijlage aan de akte van vestiging is gehecht;

 • Recht tot het aanleggen, hebben, onderhouden, herstellen vervangen van kabels en leidingen:

het recht om in de grond van het dienend erf kabels en leidingen aan te leggen, te hebben, onderhouden, herstellen en vervangen ten behoeve  van het heersend erf;

een en ander conform de inrichtingstekening met kenmerk ***[....], die aan de leveringsakte is gehecht;

het recht om rioolwater te lozen op de riolering die aanwezig is in het dienend erf;

het recht om hemelwater te lozen op de hemelwaterafvoer die aanwezig is in het dienend erf.

 • Recht tot behoud van vrij uitzicht:

te dulden dat het gedeelte van het dienend erf globaal gelegen ten zuiden en ten westen van het heersende erf, een en ander conform de inrichtingstekening met kenmerk ***[....], die aan de leveringsakte is gehecht, vrij blijft van gebouwen.

Casus 5002, Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht, verkoop 2 percelen grond locatie Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit:

1. in te stemmen met het aangaan van een een-op-eenonderhandeling tussen Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht, en Albert Schweitzer Vastgoed BV te Dordrecht met betrekking tot de verkoop van de navolgende twee percelen grond gesitueerd aan de Karel Lotsyweg 6 te Dordrecht:

 • Perceel 1: Een binnentuin kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie N nummer 4997, met een oppervlakte van ca. 606 m²;
 • Perceel 2: Een strook grond gelegen aan de achterzijde van het Ziekenhuis gebouw, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 5057 (gedeeltelijk), met een oppervlakte van ca. 315 m²,

zonder inachtneming van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken;

2. dat de instemming geldt tot 6 maanden na dagtekening van de schriftelijke mededeling van de instemming;

3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht voor de verkoop aan Albert Schweitzer Vastgoed BV te Dordrecht van de navolgende twee percelen grond gesitueerd aan de Karel Lotsyweg 6 te Dordrecht:

 • Perceel 1: Een binnentuin kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 4997, met een oppervlakte van ca. 606 m²;
 • Perceel 2: Een strook grond gelegen aan de achterzijde van het Ziekenhuis gebouw, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 5057 (gedeeltelijk), met een oppervlakte van ca. 315 m²;

 tegen een verkoopprijs van € 100.000,- k.k. voor perceel 1 (sectie N, nummer 4997) en € 135.000,- k.k. voor perceel 2 (sectie N, nummer 5057);

4. dat op grond van artikel 14 lid 3 sub b en c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring is vereist voor de navolgende beoogde vestigingen van erfdienstbaarheden voor zover deze ten laste van de percelen in eigendom van Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht worden gevestigd en ten behoeve van Albert Schweitzer Vastgoed BV te Dordrecht, inhoudende:

 • (i) een erfdienstbaarheid van uitweg/overpad ten behoeve van Perceel [N5057 A] als heersend erf en ten laste van het Verkochte als dienend erf, inhoudende de verplichting van de gerechtigde(n) tot het dienend erf om te dulden dat de gerechtigde(n) tot het heersend erf (dan wel door deze gerechtigde(n) aangewezen derde partijen) komen en gaan over het dienend erf voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud en/of de schoonmaak van (de opstallen en aan- en toebehoren op) het heersend erf, mede begrepen alle eventuele installaties, kabels, leidingen en alle overige (nuts)voorzieningen die dienstbaar zijn aan (de opstallen op) het heersend erf, zulks in de breedste zin van het woord;
 • (ii)      een erfdienstbaarheid van uitweg/overpad ten behoeve van het Verkochte als heersend erf en ten laste van Perceel [N5057 A] als dienend erf, inhoudende de verplichting van de gerechtigde(n) tot het dienend erf om te dulden dat de gerechtigde(n) tot het heersend erf (dan wel door deze gerechtigde(n) aangewezen derde partijen) komen en gaan over het dienend erf voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud en/of de schoonmaak van (de opstallen en aan- en toebehoren op) het heersend erf, waaronder mede begrepen alle eventuele installaties, kabels, leidingen en alle overige (nuts)voorzieningen die dienstbaar zijn aan (de opstallen op) het heersend erf, zulks in de breedste zin van het woord;
 • (iii)     een erfdienstbaarheid van uitweg/overpad ten behoeve van Perceel N4999 als heersend erf en ten laste van Perceel [N5057 A] en het Verkochte als dienend erf, inhoudende de verplichting van de gerechtigde(n) tot het dienend erf om te dulden dat de gerechtigde(n) tot het heersend erf (dan wel door deze gerechtigde(n) aangewezen derde partijen) komen en gaan over het dienend erf voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve de inspectie, het onderhoud en/of de schoonmaak van (de opstallen en aan- en toebehoren op) het heersend erf, waaronder mede begrepen alle eventuele installaties, kabels, leidingen en alle overige (nuts)voorzieningen die dienstbaar zijn aan (de opstallen op) het heersend erf, zulks in de breedste zin van het woord;
 • (iv)     een erfdienstbaarheid van uitweg/overpad ten behoeve van Perceel N4999 en het Verkochte als heersend erf en ten laste van Perceel [N5057 A] als dienend erf, inhoudende de verplichting van de gerechtigde(n) tot het dienend erf om te dulden dat de hulpdiensten en publieke dienstverleners werkzaam in, of anderszins verbonden met, het Albert Schweitzer ziekenhuis komen en gaan over het dienend erf indien zulks nodig is in het kader van de medische dienst- of zorgverlening aldaar, zulks in de breedste zin van het woord; en
 • (v)     een erfdienstbaarheid van uitweg/overpad ten behoeve van Perceel [N5057 A] als heersend erf en ten laste van Perceel N4999 en het Verkochte als dienend erf, inhoudende de verplichting van de gerechtigde(n) tot het dienend erf om te dulden dat de hulpdiensten en publieke dienstverleners werkzaam in, of anderszins verbonden met, het Albert Schweitzer ziekenhuis komen en gaan over het dienend erf indien zulks nodig is in het kader van de medische dienst- of zorgverlening aldaar, zulks in de breedste zin van het woord.