Vergadering van 2 maart 2021

Casus 4328 Stichting Interzorg Noord Nederland, locatie Ceintuurbaan Zuid te Roden
Casus 4649 Stichting Tergooi verkoop bouwrijpe grond gelegen aan Oostereind
109-113 te Hilversum
Casus 4866 Noorderbreedte, verhuur twee afdelingen locatie De Batting in Harlingen
Casus 4894 Careyn, Laan van Nieuw Blankenburg 13 te Rozenburg
Casus 4930 Reinier van Arkel Groep, Boxtelseweg 40-42 te Vught

Casus 4328 Stichting Interzorg Noord Nederland, locatie Ceintuurbaan Zuid te Roden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Interzorg Noord-Nederland (die voor zich en als zelfstandig bevoegd bestuurder van Stichting Bejaardencentrum “De Hullen” te Noordenveld optreedt) te Assen voor de verkoop van het perceel grond met opstallen, gelegen te (9301 HW) te Roden aan de Ceintuurbaan Zuid 21, kadastraal bekend gemeente Roden, sectie I, nummers 5248 (3.502 m²), 5249 (701 m²), 5250 (911 m²), 5251 (94 m²), 5252 (10.762 m²), 5867 (3.525 m²) aan de B&V Leischip B.V. te ‘t Harde, tegen een prijs van € 5.400.000,- k.k.

Casus 4649 Stichting Tergooi verkoop bouwrijpe grond gelegen aan Oostereind 109-113 te Hilversum

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tergooi te Hilversum voor de verkoop van een perceel bouwrijpe grond gelegen in de gemeente Hilversum, sectie C, nummer 10072 en groot 2.309 m² aan Superstone 5 N.V. te Breda, tegen een bedrag van € 6.077.479,- k.k.;
  2. dat ingevolge artikel 14 lid 3 b en c- dan wel artikel 14 lid 4 van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring is vereist voor de te vestigen erfdienstbaarheden voor toegang en voor het dulden van nutsvoorzieningen.

Casus 4866 Noorderbreedte, verhuur twee afdelingen locatie De Batting in Harlingen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Noorderbreedte B.V. te Leeuwarden, voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Jetting 1 en 1a, 8862 AK te Harlingen, lokaal bekend als de afdeling P,Q, en R van de Batting, kadastraal bekend 4452 B HLG02 groot circa 2567 m2 bvo voor een aanvangshuurprijs van € 441.524,- per jaar aan Stichting GGZ Friesland te Leeuwarden, ingaande 1 februari 2021 voor een periode van 5 jaar tot en met 31 januari 2026 met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd en de mogelijkheid om in het geval van verhuur voor onbepaalde tijd dagelijks op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 april voor het eerst per 1 april 2021 aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Na afloop van de eerste vijfjaarstermijn van de verhuurovereenkomst is Stichting GGZ Friesland te Leeuwarden aan Stichting Noorderbreedte te Leeuwarden een afkoopsom verschuldigd ad € 1.462.102,-, te betalen in drie gelijke termijnen, ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten over de resterende huurtermijn van de oorspronkelijke huurovereenkomst. Bij een langere huurtermijn dan de eerste vijfjaarstermijn vindt aanpassing van het afkoopbedrag plaats op een door partijen overeengekomen wijze.

Casus 4894 Careyn, Laan van Nieuw Blankenburg 13 te Rozenburg

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Careyn te Delft voor de verkoop van het perceel grond met hierop het activiteitencentrum ‘Het Anker’ en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Laan van Nieuw Blankenburg 13 te Rozenburg, kadastraal bekend gemeente Rozenburg, Sectie B, nr. 8724, groot 4 are en 65 centiare, tegen een verkoopprijs van € 280.000,- k.k. aan de heer S.U. te G. en/of nader te noemen meester.

Casus 4930 Reinier van Arkel Groep, Boxtelseweg 40-42 te Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier van Arke te Vught voor de verhuur aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel van de bedrijfsruimte plaatselijk bekend: Boxtelseweg 42 te Vught, kadastraal bekend: gemeente Vught, sectie C, nummer 2432, ter grootte van circa 584 m2 bvo tegen een kale jaarhuur van € 115.000,- (€ 196,-/ m2) exclusief servicekosten en zonder BTW, jaarlijks per 1 juli te indexeren volgende de CPI alle huishoudens en voor het eerst op 1 juli 2022, voor een periode van 10 jaar ingaande per 1 maart 2021 en lopende tot en met 1 maart 2031, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 jaar, waarbij de opzegging van de huurovereenkomst gedurende de eerste 5 jaar slechts mogelijk is met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3. en artikel 11.1 van de aangeleverde concept- huurovereenkomst.