Vergadering van 20 juli 2021

Casus 4741 Máxima Medisch Centrum, vestigen recht van erfpacht te Veldhoven
Casus 4895 Sint Antonius Ziekenhuis, vervreemding grond t.b.v. realisatie stallingspost ambulancevervoer te Nieuwegein
Casus 4967 Siza, Boonakker 10 te Velp
Casus 4995 Baalderborg Groep, Haven West te Ommen
Casus 5026 Dichterbij, verkoop Zandstraat 8 te Gennep    
Casus 5132 Aafje, locatie Sigrid Undsetweg 222 te Rotterdam      

Casus 4741 Máxima Medisch Centrum, vestigen recht van erfpacht te Veldhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Máxima Medisch Centrum te Veldhoven, statutair gevestigd te Eindhoven voor het vestigen van het recht van erfpacht voor ca. 772 m2 op het perceel grond aan De Run 4600, 5504 DB te Veldhoven, kadastraal bekend: gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3606, waaraan door de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers een voorlopige kadastrale grens en een voorlopige kadastrale oppervlakte is toegekend ten behoeve van Enexis Netbeheer N.V. te ’s-Hertogenbosch, tegen een jaarlijkse canon van € 12.000,- jaarlijks te indexeren (CBS consumentenprijsindex – Alle huishoudens) voor een periode van 30 jaar lopende tot 1 januari 2051 aan stichting Oktober te Bladel; 
  2. dat voor de te vestigen erfdienstbaarheden in verband met realisatie, - ter zake van kabels en leidingen en - ter zake van gangen, paden en ontsluitingswegen is op grond van artikel 14 lid 3 sub c geen goedkeuring nodig is.

Casus 4895 Sint Antonius Ziekenhuis, vervreemding grond t.b.v. realisatie stallingspost ambulancevervoer te Nieuwegein

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein voor de uitgifte in erfpacht voor bepaalde tijd van ca. 725 m2 grond, plaatselijk bekend Koekoekslaan 1 en 3 te Nieuwegein, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie C nummer 3610, tegen een erfpachtcanon van € 6.750,- per jaar exclusief btw, voor een periode van 20 jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van 10 jaar en daarna met een nader overeen te komen periode, aan Stichting Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht te Bilthoven. 
  2. op grond van artikel 14 lid 3 sub b. van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuringseis op te leggen voor de navolgende voorgenomen vestiging van erfdienstbaarheid ten laste van het bij Stichting Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein in eigendom zijnde perceel (dienend erf): erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van het erfpachtrecht, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie C nummer 3610 (als heersend erf) en ten laste van het bij de grondeigenaar in eigendom blijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie C nummer 3609 (als dienend erf), de erfdienstbaarheid van weg inhoudende de verplichting voor de eigenaar(s) en gebruiker(s) van het dienend erf om te dulden dat de eigenaar(s) en/of gebruiker(s) van het heersend erf, gezamenlijk met de eigenaar(s) en gebruiker(s) van het dienend erf, gebruikmaken van de op het dienend erf gelegen toegangsweg met voorzieningen, om zo over het dienend erf te komen en te gaan van het heersend erf naar de openbare weg de Koekoekslaan en vice versa, zulks op de voor de eigenaar(s) en gebruiker(s) van het dienend erf minst bezwarende wijze.

Casus 4967 Siza, Boonakker 10 te Velp

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Boonakker 10 te Velp (6883 HG), kadastraal bekend gemeente Velp Gelderland, sectie H, nummer 2451, groot 2 are en 38 centiare (238 m²), aan mevrouw A.M. en de heer R.V. te A., voor een bedrag van € 357.240,- kosten koper.

Casus 4995 Baalderborg Groep, Haven West te Ommen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 
22 december 2016 tussen Stichting Baalderborg groep te Hardenberg en mevrouw 
J.V. te O., voor de verhuur van circa 376 m2 VVO bedrijfsruimte gelegen aan de Haven West 9 te Ommen met inachtneming van de getekende overeenkomst d.d. 21 april 2021, waarin voor het ontstane huurdeficit door NIBIG aan Stichting Baalderborg Groep een compensatiebedrag van € 70.000,- wordt betaald.

Casus 5026 Dichterbij, verkoop Zandstraat 8 te Gennep    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, statutair gevestigd te Venlo, voor de verkoop van het bedrijfspand met bovenwoning, ondergrond en verdere aanhorigheden aan de Zandstraat 8, 6591 DC Gennep, kadastraal bekend: gemeente Gennep, sectie C, nummer 911, groot ca. 164 m2, tegen een prijs van € 402.000,- k.k. aan de heer R.H. en mevrouw W.H.te M.

Casus 5132 Aafje, locatie Sigrid Undsetweg 222 te Rotterdam      

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels te Rotterdam, voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond en de daarop staande bebouwing plaatselijk bekend: Sigrid Undsetweg 222 te 3069 BV en Pearl Buckplaats 21 te 3069 BZ Rotterdam, kadastraal bekend: gemeente Hilligersberg, sectie B, nummer 4865, groot ca. 12 are 15 centiare, tegen een prijs van € 945.000,- k.k. aan Diamant OG B.V. te Amsterdam of nader te noemen meester binnen dezelfde groep.