Vergadering van 22 juni 2021

Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 2 te Oosterwolde
Casus 4918 Thebe, locatie Minervum 7292 te Breda
Casus 5019 Hanzeheerd, De Waag 2-4 te Hattem      
Casus 5027 GGZ inGeest, locatie Spaarnepoort 1 te Hoofddorp
Casus 5038 ETZ, reeds aangegane verhuringen Kasteellaan te Waalwijk
Casus 1158 Kempenhaeghe, deelplan 2 fase 7 a) en b) Kloostervelden en fase 9 Spechtlaan te Sterksel
 

Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 2 te Oosterwolde

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend De Striepe 2 te Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie C, nummer 6902, groot circa 9 are en 55 centiare, aan de heer M.A. en mevrouw T.B. beide wonende te O., tegen een prijs van € 385.000,- k.k.;
 2. dat geen goedkeuring is vereist voor het vestigen van een erfdienstbaarheid met betrekking tot de toegang van het verkochte ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Casus 4918 Thebe, locatie Minervum 7292 te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thebe Wonen en Zorg B.V te Goirle, voor de verkoop van het vrijstaande gebouw, met erf en grond, staande en gelegen aan Minervum 7292 te Breda, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie N, nummer 3938, groot 50 are, voor een verkoopprijs van € 1.100.000,- k.k. aan Onroerend Goed Labori BV te Breda.

Casus 5019 Hanzeheerd, De Waag 2-4 te Hattem

   
Het College sanering zorginstellingen besluit: 

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de getekende huurovereenkomst d.d. tussen Stichting Hanzeheerd en Zoethout Begeleid Werken B.V. aangaande de verhuur van 603 m2 vvo bedrijfsruimte in het gebouw aan De Waag 2 te Hattem met een aanvangshuur van € 60.300,- voor een periode van 7 jaar ingaande op 4 september 2015 en voort te zetten met telkenmale 5 jaar waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd op basis van CPI;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Hanzeheerd te Hattem, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: De Waag 2-4, 8151 VG Hattem, kadastraal bekend: gemeente Hattem, sectie D, nummers 6023 en 6024, respectievelijk groot ca. 1960 m2 en 442 m2, tegen een prijs van € 965.000,- k.k. aan Zoethout Beheer B.V. te Hattem.

Casus 5027 GGZ inGeest, locatie Spaarnepoort 1 te Hoofddorp


Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ InGeest, gevestigd te Amsterdam, voor de verhuur van bedrijfsruimte plaatselijk bekend Spaarnepoort 1 te Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AD, nummer 6666 A1 en A2 (deels), op de eerste verdieping, alsmede deelgebruik van algemene ruimten in het gebouw en 5 parkeerplaatsen, de verhuurde ruimte groot circa 1.600 vierkante meter v.v.o., aan Stichting HVO-Querido, gevestigd te Amsterdam, tegen een prijs van € 235.750,- per jaar, vrij van btw, waarop een korting van € 29.000,- per jaar gedurende vier jaar in mindering wordt gebracht vanwege huurdersinvesteringen, de huurprijs zonder korting jaarlijks per 1 november te indexeren volgens de Consumentenprijsindex reeks alle huishoudens van het CBS, de huur ingaande op 1 november 2020 voor een periode van 4 jaar.

Casus 5038 ETZ, reeds aangegane verhuringen Kasteellaan te Waalwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg van bedrijfsruimte gelegen in het pand plaatselijk bekend Kasteellaan 2 te Waalwijk aan:

 • GGD Hart voor Brabant, met een grootte van circa 212 m², tegen een jaarlijkse huurprijs van € 29.444,- (prijspeil 01-01-2021);
 • Coöperatie Huisartsenposten Midden-Brabant, met een grootte van circa 124 m² en gezamenlijk gebruik van de portiersruimte, behandelkamer en rustruimte, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 44.548,- (prijspeil 01-01-2021);
 • Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG), met een grootte van circa 310 m² tegen een jaarlijkse huurprijs van € 37.454,- (prijspeil 01-01-2021);
 • Stichting Sanquin, met een grootte van circa 240 m², tegen een jaarlijkse huurprijs van € 29.333,- (prijspeil 01-01-2021);
 • Stichting Schakelring, met een grootte van circa 836 m², tegen een jaarlijkse huurprijs van € 149.693,- (prijspeil 01-01-2021).


Casus 1158 Kempenhaeghe, deelplan 2 fase 7 a) en b) Kloostervelden en fase 9 Spechtlaan  te Sterksel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kempenhaeghe te Heeze-Leende voor de verkoop van een perceel tezamen groot ca. 4210 m2 voor een koopsom van in totaal € 520.000,- k.k. exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting verdeeld over de navolgende (sub) fasen:
  1. fase 7 a) en b): een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa tweeduizend tweehonderd en tien vierkante meter (2210 m2), inclusief een bijbehorend gemeenschappelijk achterpad van 104 m2, van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1667, ten behoeve van de realisatie van in totaal achtentwintig (28) boven-benedenwoningen (marktwoningen) gelegen nabij het Kloostertuin te Sterksel voor een bedrag van € 281.395,- exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting;
  2. fase 9: een aaneengesloten gedeelte grond ter grootte van in totaal circa tweeduizend vierkante meter (2000 m2) van het perceel kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie H, nummer 1438, ten behoeve van de realisatie van twee woningen, gelegen nabij de Spechtenlaan te Sterksel voor een bedrag van € 238.605,- exclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting;

   aan CRA Vastgoed B.V. te Eindhoven, met dien verstande dat indien de totale opbrengst van het aantal vrije kavels (30), waarvan de Spechtenlaan met 2 kavels deel uitmaakt, meer bedraagt dan € 5.826.446,28, er een afroming plaatsvindt richting Kempenhaeghe van 15% van het meerdere.
 2. in te stemmen met het aangaan van een-op-eenonderhandelingen tussen Stichting Kempenhaeghe te Heeze-Leende en de toekomstige bewoners van de woningbouwkavels aan de Spechtenlaan in fase 9 Spechtenlaan met betrekking tot de optionele verkoop van twee percelen bosgrond met een maximaal oppervlakte van 800 m2 per woningkavel, kadastraal bekend als gemeente Heeze, Sectie H, nummer 1576, zonder inachtneming van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken, waarbij de instemming geldt tot 12 maanden na de dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervoor;
 3. dat op basis van artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuringseis geldt voor het navolgende te vestigen beperkte zakelijke recht: De erfdienstbaarheid van weg om, uitsluitend voor particulier gebruik ten behoeve van het Heersend Erf te komen van en te gaan naar de openbare weg, over de tot het Dienend Erf behorende (bestaande casu quo aan te leggen) wegen. 
 4. kennis te nemen van de stand van zaken in het project, waaronder de mogelijke uitbreiding met een fase 7c en de overdracht van openbaar gebied aan de gemeente.