Vergadering van 23 november 2021

Casus 4574 Espria, Vredeheimseweg 7 te Grolloo verhuurcontract bedrijfsruimte GGZ 
Casus 4958 Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh, locatie Leiden
Casus 5070 Middin, Bontwerkersgaarde 19/21/23/25 te Den Haag
Casus 5081 Zuidwester, Landhoofd 43 te Hellevloetsluis
Casus 5108 Triade, Azorenweg 81 te Almere
Casus 5170 GGz Oost Brabant, locatie Baroniehof te Helmond
 

Casus 4574 Espria, Vredeheimseweg 7 te Grolloo verhuurcontract bedrijfsruimte GGZ

Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen van de d.d. december 2010 getekende huurovereenkomst voor de verhuring door Stichting GGZ Drenthe gevestigd te Assen aan Stichting De Trans te Rolde van een woonboerderij met 47.780 m² grond, waarvan circa 2000 m2 is bebouwd, op de locatie plaatselijk bekend als Vredenheimseweg 7 te Grolloo, waarbij de huurovereenkomst middels de d.d. 28 oktober 2021 getekende allonge met ingang van 1 januari 2021 is voorgezet voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, tegen een aanvangshuurprijs van € 91.000,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks en met ingang van 1 juli 2011 wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijs Index (CPI 2000=100).


Casus 4958 Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh, locatie Leiden

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh te Leiden voor de verkoop van een perceel grond (met de daarop door een voor rekening en risico van koper in aanbouw zijnde kapel) gelegen te Leiden, nabij Hof van Roomburgh 46, groot ongeveer 241 m2, kadastraal bekend gemeente Leiden Q nummer 1853 waaraan door het Kadaster voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte zijn aangegeven aan Stichting Sint Josephkapel te Leiden tegen een prijs van € 50.369,- k.k.
  2. dat op grond van artikel 14 lid 3 sub b en artikel 14 lid 4 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de in de conceptleveringsakte van 25 oktober 2021 opgenomen te vestigen erfdienstbaarheden m.b.t. het verkochte.

Casus 5070 Middin, Bontwerkersgaarde 19/21/23/25 te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Middin te Rijswijk voor de verkoop van het recht van erfpacht van vier woningen te weten:

  1. Het recht van erfpacht op het perceel grond met de woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bontwerkersgaarde 19, 2542 ET ’s Gravenhage, kadastraal bekend: gemeente 's-Gravenhage, sectie AW no. 4195, groot: 75 centiare, het één/twintigste (1/20e) onverdeelde aandeel in het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te 's Gravenhage nabij De Gaarde, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW nummer 3288 en welk recht van erfpacht is aangegeven met kruisarcering op de aan de akte gehechte situatietekening met kenmerk VT-020-K-12, met de rechten van de erfpachter op de op die grond te stichten opstallen bestaande uit een pad met toegangspoort aan de heer A.D. en mevrouw A.H. te D., tegen een koopsom van € 399.500,- k.k.;
  2. Het recht van erfpacht op het perceel grond met de woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bontwerkersgaarde 21, 2542 ET ’s Gravenhage, kadastraal bekend: gemeente 's-Gravenhage, sectie AW no. 4196, groot: 75 centiare, het één/twintigste (1/20e) onverdeelde aandeel in het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te 's Gravenhage nabij De Gaarde, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW nummer 3288 en welk recht van erfpacht is aangegeven met kruisarcering op de aan de akte gehechte situatietekening met kenmerk VT-020-K-12, met de rechten van de erfpachter op de op die grond te stichten opstallen bestaande uit een pad met toegangspoort aan de heer H.A. en mevrouw F.A. te D., tegen een koopsom van € 399.500,- k.k.;
  3. Het recht van erfpacht op het perceel grond met de woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bontwerkersgaarde 23, 2542 ET ’s Gravenhage, kadastraal bekend: gemeente 's-Gravenhage, sectie AW no. 4197, groot: 75 centiare, het één/twintigste (1/20e) onverdeelde aandeel in het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te 's Gravenhage nabij De Gaarde, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW nummer 3288 en welk recht van erfpacht is aangegeven met kruisarcering op de aan de akte gehechte situatietekening met kenmerk VT-020-K-12, met de rechten van de erfpachter op de op die grond te stichten opstallen bestaande uit een pad met toegangspoort aan de heer C.H. te G., tegen een koopsom van € 385.023,- k.k.;
  4. Het recht van erfpacht op het perceel grond met de woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bontwerkersgaarde 25, 2542 ET ’s Gravenhage, kadastraal bekend: gemeente 's-Gravenhage, sectie AW no. 4199, groot: 82 centiare, het één/twintigste (1/20e) onverdeelde aandeel in het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te 's Gravenhage nabij De Gaarde, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW nummer 3288 en welk recht van erfpacht is aangegeven met kruisarcering op de aan de akte gehechte situatietekening met kenmerk VT-020-K-12, met de rechten van de erfpachter op de op die grond te stichten opstallen bestaande uit een pad met toegangspoort aan de heer J.A. te D. tegen een koopsom van € 415.029,21,- k.k.


Casus 5081 Zuidwester, Landhoofd 43 te Hellevloetsluis

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen voor de verkoop door Stichting Zuidwester te Middelharnis, van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden: het woonhuis met garage, ondergrond, erf en tuin, gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Landhoofd 43, 3223 DL te Hellevoetsluis, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis sectie C, nummer 3842, groot 124 m2, aan de heer S.M. te B., voor een koopsom van € 376.000,- k.k.

Casus 5108 Triade, Azorenweg 81 te Almere

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Triade te Lelystad voor de verkoop van het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere bestanddelen, staande en gelegen te 1339 VK Almere, Azorenweg 81, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B nummer 7923, groot 149 m2, tegen een prijs van € 438.081,- k.k., aan de heer S.S. te A.

Casus 5170 GGz Oost Brabant, locatie Baroniehof te Helmond

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de verhuur van een gedeelte (240 m²) van de locatie Baroniehof 191-195 te Helmond aan Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond te Helmond, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 34.540,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 december 2021 voor de duur van 1 jaar en 6 maanden;