Vergadering van 25 mei 2021

Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 4 te Oosterwolde
Casus 4807 IPSE, Verkoop ontwikkellocatie Spoorlaan-Zuid te Zwammerdam   
Casus 4809 Zorggroep Charim, diverse huurovereenkomsten op verschillende locaties 
Casus 4981 Amarant, locatie Bredaseweg 410-410a te Tilburg   
Casus 5021 Verhuringen ruimtes door Stichting Rijnstate Ziekenhuis locatie Elst
Casus 5052 ActiVite, diverse verhuringen gebouw Rijnzate te Alphen aan de Rijn
Casus 5062 GGz Westelijk Noord-Brabant, brandweerkazerne (Vrederust) Vijverdonk te Halsteren
Casus 5112 Albert Schweitzer Ziekenhuis, vestiging recht van opstal fietsenstalling te Dordrecht

Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 4 te Oosterwolde

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend De Striepe 4 te Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie C, nummer 6903, groot circa 7 are en 17 centiare, aan de heer W.J. en mevrouw P.M.beide wonende te O., tegen een prijs van € 373.000,- k.k.;
 2. dat geen goedkeuring is vereist voor het vestigen van een erfdienstbaarheid met betrekking tot de toegang van het verkochte ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Casus 4807 IPSE, Verkoop ontwikkellocatie Spoorlaan-Zuid te Zwammerdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn voor de verkoop van het perceel grond plaatselijk bekend als Spoorlaan 21 t/m 35 (oneven) te 2471 OC Zwammerdam, kadastraal bekend: gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 1359, groot ca. 31.580 m2, tegen een prijs van € 5.221.000,- k.k. waarbij verkoper de kosten voor de koopakte voor zijn rekening neemt, aan Verwelius Development B.V. te Huizen.

Casus 4809 Zorggroep Charim, diverse huurovereenkomsten op verschillende locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. en ingevolge artikel 14 lid 2 sub a van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken om geen verder onderzoek te doen naar de huurovereenkomsten betreffende de verhuur van appartementen op de locaties Amandelhof te Zeist, Looborch te Zeist, Groenewoude te Woudenberg, De Engelenburgh te Veenendaal, Boveneind te Veenendaal, Elim te Amerongen, Tollekamp te Rheenen, Zonnestaete de Meent te Veenendaal, en Spathodea te Zeist;
 2. de goedkeuringseis d.d. 14 augustus 2019, met het kenmerk ChZ/ctw/2019/680, in te trekken;
 3. en ingevolge artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken om geen verder onderzoek te doen naar de huurovereenkomsten betreffende de verhuur van ruimtes kleiner dan 100 m² op diverse locaties door Stichting Zorggroep Charim;
 4. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Zorggroep Charim van de bedrijfsruimte gelegen in woonzorgcentrum De Tollekamp, Nieuwe Veenendaalseweg 51 te Rhenen, met een grootte van 222 m², aan Centrum voor Mondzorg Rhenen, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 25.530,-.

Casus 4981 Amarant, locatie Bredaseweg 410-410a te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Bredaseweg 410-410a, 5037 LH te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie AB, nummer 106, groot ca. 19 a 52 ca, tegen een prijs van € 910.000,- k.k. aan de heer W.G. te L.

Casus 5021 Verhuringen ruimtes door Stichting Rijnstate Ziekenhuis locatie Elst

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate ziekenhuis te Arnhem voor verhuur:

 • van een ruimte (nader aangeduid op de bij de huurovereenkomst bijgevoegde bouwtekening, in bijlage) in het nog door verhuurder te realiseren gebouw gelegen aan de Spoorlaan nabij station Elst, kadastraal bekend sectie K gelegen in de gemeente Overbetuwe, groot ca 154 m2 vvo tegen een aanvangsjaarhuur van € 34.803,- (geen btw) aan Rijnstate Apotheek B.V. te Arnhem, ingaande het moment dat het gehuurde door verhuurder wordt opgeleverd voor een periode van 20 jaar met daarna een verlengingsmogelijkheid van telkens 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst met ingang van 1 januari 2024, aangepast volgens het maandprijsindexcijfer volgens de CPI alle huishoudens;
 • van een ruimte (nader aangeduid op de bij de huurovereenkomst bijgevoegde bouwtekening, in bijlage) in het nog door verhuurder te realiseren gebouw gelegen aan de Spoorlaan nabij station Elst, kadastraal bekend sectie K gelegen in de gemeente Overbetuwe, groot ca 1059 m2 vvo tegen een aanvangsjaarhuur van € 205.368,- (geen btw) aan Vitalys B.V te Arnhem, ingaande het moment dat het gehuurde door Verhuurder wordt opgeleverd voor een periode van 20 jaar met daarna een verlengingsmogelijkheid van telkens 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst met ingang van 1 januari 2024, aangepast volgens het maandprijsindexcijfer volgens de CPI alle huishoudens.

Casus 5052 ActiVite, diverse verhuringen gebouw Rijnzate te Alphen aan de Rijn

Het College sanering zorginstellingen besluit tot het niet inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuringen door Stichting ActiVite, gevestigd te Leiderdorp, van:

 • 455 m2 bvo. in het gebouw Rijnzate, gelegen aan de Magnoliastraat te Alphen aan den Rijn, en 10 parkeerplaatsen, aan de heer R.R. te A., tegen een huurprijs van € 62.449,- (prijspeil 2021), en 
 • 101 m2 bvo in het gebouw Rijnzate, gelegen aan de Magnoliastraat te Alphen aan den Rijn, en 3 parkeerplaatsen, aan BENU Apotheken B.V., gevestigd te Maarssen, tegen een huurprijs van € 14.987,- (prijspeil 2021).

Casus 5062 GGz Westelijk Noord-Brabant, brandweerkazerne (Vrederust) Vijverdonk te Halsteren

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom voor de verkoop van een opstal met ondergrond en een kavel grond met een gezamenlijke grootte van circa 115 m², plaatselijk bekend gemeente Halsteren, sectie D, nummer 3477, tegen een prijs van € 40.720,- k.k.;
 2. dat geen goedkeuring is vereist voor het vestigen van een erfdienstbaarheid met betrekking tot de toegang van het verkochte ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Casus 5112 Albert Schweitzer Ziekenhuis, vestiging recht van opstal fietsenstalling te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht voor het vestigen van een recht van opstal voor onbepaalde tijd en te verdelen in tijdvakken van vijftien (15) jaar, voor het object met een afmeting van ongeveer vijftien (15) meter breed, dertig (30) meter lang en drie (3) meter hoog, bestaande uit een stalling bedoeld voor fietsen, alsmede alle andere zaken en constructies die met deze fietsenstalling verband houden, met bijbehorende voorzieningen en werken, gesitueerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 5318, ten gunste van Albert Schweitzer Vastgoed BV te Dordrecht tegen een jaarlijkse retributie van € 675,- exclusief btw, waarbij de retributie jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) met betrekking tot de reeks ‘Alle huishoudens’ (2015 = 100) en met inachtneming van de opzeggingsgronden zoals aangegeven in artikel 16.3 van de aangeleverde conceptakte van vestiging.