Vergadering van 28 april 2021

Casus 240 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, locatie Cruquius
Casus 4450 ’s Heeren Loo, verkoop Langeville 19 te Yerseke      
Casus 4566 GGz Friesland, Grondruil te Franeker met gemeente Waadhoeke    
Casus 4792 Reinier van Arkel Groep, aanpassing niet gemelde verhuringen Carillonstraat 6 te Vught
Casus 4845 Westfries Gasthuis (thans Dijklander ziekenhuis). Diverse niet gemelde verhuringen Maelsonstraat 5 en 9 te Hoorn
Casus 4902 Carinova, verkoop bouwgrond te Raalte     
Casus 4950 Alliade, verkoop locatie Eabekamp 5-11 te Boornbergum
Casus 4980 Reinaerde, Dagcentrum Rondeel, Kokkestraatje 35-39 te Wijk bij Duurstede
Casus 5051 Triade, Venloweg 66 te Almere

Casus 240 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, locatie Cruquius

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede voor de verkoop van het bouwterrein, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AC, nummers 207, 209 (gedeeltelijk), 210 (gedeeltelijk), 710, 2090, 2094, 2095, 2096, 2101, 2108, 2111, 2112, 2115, 2118, 2119, 2128 (gedeeltelijk) en 2145, gezamenlijk groot circa 298.218 m², aan AM B.V. te Utrecht tegen een prijs van € 53.593.981,- exclusief btw.

Casus 4450 ’s Heeren Loo, verkoop Langeville 19 te Yerseke      

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning, tuin, schuur en verdere aanhorigheden aan de Langeville 19, 4401 GL te Yerseke, kadastraal bekend: gemeente Yerseke, sectie G, nummer 7135, groot ca. 14 are 35 centiare, tegen een prijs van € 570.000,- k.k. aan de heer A.V. te G.

Casus 4566 GGz Friesland, Grondruil te Franeker met gemeente Waadhoeke    

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de grondruil tussen Stichting GGZ Friesland te Leeuwarden en Gemeente Waadhoeke te Franeker waarbij GGZ Friesland het perceel grond met verdere aan- en toebehoren gelegen aan de Harlingerweg (ongenummerd) te Franeker, kadastraal bekend: gemeente Franeker, sectie B, nummer 3838, groot ca. 50a 70ca ruilt tegen twee percelen grond met verdere aan- en toebehoren, gelegen nabij de Harlingerweg (ongenummerd) te Franeker, kadastraal bekend: gemeente Franeker, sectie F, nummers 954 en 956, respectievelijk groot 29a 35ca en 6a alsook een perceel grond met verdere aan-en toebehoren gelegen nabij de Burgemeester J. Dijkstraweg te Franeker, kadastraal bekend: gemeente Franeker, sectie B, nummer 5711, groot 23a 70ca om niet.

Casus 4792 Reinier van Arkel Groep, aanpassing niet gemelde verhuringen Carillonstraat 6 te Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi: 

 1. niet de vernietigbaarheid in te roepen van de huurovereenkomst d.d. 14 april 2021 voor de verhuur door Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch van een ruimte van circa 522 m2 aan de Carillonlaan 6 te Vught, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie C, nummer 2432, aan de gemeente Vught, met dien verstande dat het gehuurde uitsluitend door of vanwege huurder zal worden bestemd om te worden gebruikt voor bewegingsonderwijs voor Zuiderbos, school voor speciaal onderwijs, waarbij de locatie voor Zuiderbos buiten schoolvakanties van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 14.00 uur beschikbaar is, tegen een aanvangshuurprijs van € 13.510,- per jaar zonder btw en exclusief servicekosten en nutskosten, ingaande per 1 augustus 2019 voor een aansluitende periode van 10 jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en voor het eerst op 1 augustus 2020;
 2. het besluitonderdeel d.d. 29 september 2020, kenmerk (IB/ctw/2020/729), waarbij ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring is verleend voor de verhuur van een ruimte van circa 522 m2 aan Carillonlaan 6 te Vught, aan de gemeente Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 28.710,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst reeds is ingegaan op 1 augustus 2019, in te trekken met dien verstande dat de overige besluitonderdelen onverkort van toepassing blijven.

Casus 4845 Westfries Gasthuis (thans Dijklander ziekenhuis). Diverse niet gemelde verhuringen Maelsonstraat 5 en 9 te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de getekende huurovereenkomst d.d. juni 2016 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en Dr. Kuypers Zorg B.V. te Egmond aan Zee, aangaande de verhuur van 93,15 m2 bedrijfsruimte vermeerderd met een opslag voor het gebruik van de wachtruimte en de algemene verkeersruimten van 46,43 m2, in totaal 139,58 m2 vvo, in het gebouw plaatselijk bekend Maelsonstraat 5 te Hoorn, kadastraal bekend Gemeente Hoorn, Sectie D, nummer 7162, onderverdeeld in de navolgende ruimten:
  1. KA 211: 50,47 m2 vvo, voor een huurprijs van € 8.832,25, per jaar (zijnde € 175,- per m2) zonder btw; 
  2. KA 217: 23,93 m2 vvo voor een huurprijs van € 4.343,30 per jaar (zijnde € 181,50 per m2) zonder btw;
  3. KA 218: 26,57 m2 vvo voor een huurprijs van € 4.822,46 per jaar (zijnde € 181,50 per m2) zonder btw;
  4. KA 219: 38,61 m2 vvo voor een huurprijs van € 7.007,72 per jaar (zijnde € 181,50 per m2) zonder btw. 
   inclusief servicekosten, voor de periode van 1 jaar, ingaande op 25 maart 2016, zodoende tot en met 24 maart 2017, en voort te zetten voor perioden van telkens 1 jaar, met een opzegtermijn van 4 maanden, de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren op basis van de CPI en voor het eerst op 1 januari 2017;
 2. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de getekende huurovereenkomst d.d. 16 december 2014 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en Maatschap EVA van Hoorn te Hoorn, aangaande de verhuur van in totaal 238,44 m2 vvo bedrijfsruimte, inclusief het recht op gezamenlijk te gebruiken gemeenschappelijke ruimte gelegen op de begane grond in het kantoorgebouw, plaatselijk bekend Maelsonstraat 9 te Hoorn, voor een verhuurprijs van € 42.910,13 per jaar excl. btw, (zijnde € 179,96 per m2 vvo per jaar), exclusief levering gas, elektriciteit en andere vormen van energie, alsmede de levering van zaken en diensten zoals omschreven in artikel 5 van de huurovereenkomst, voor een periode van 10 jaar, ingaande op 16 maart 2015 en eindigend op 16 maart 2025, met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging per 16 maart 2020 en met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden, waarbij 13 maanden voor de beëindigingsdatum een evaluatie plaatsvindt waarin wordt besloten of de huurovereenkomst wederom wordt verlengd voor een aaneengesloten periode van 5 jaar, derhalve tot 15 maart 2030, en vervolgens voort te zetten voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar, de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren op basis van de CPI en voor het eerst op 1 januari 2017;
 3. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de getekende huurovereenkomst d.d. 24 mei 2011 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en de besloten vennootschap Praktijk voor Parodontologie en implantologie te Hoorn, aangaande de verhuur van in totaal 280 m2 vvo ruimte op de derde verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw, plaatselijk bekend Maelsonstraat 5 te Hoorn, voor een verhuurprijs van € 40.020,- per jaar excl. btw, (zijnde € 142,93 per m2 vvo per jaar) exclusief levering gas, elektriciteit en andere vormen van energie, alsmede de levering van zaken en diensten zoals omschreven in artikel 5 van de huurovereenkomst, voor een periode van 10 jaar, ingaande op 1 juli 2011 en eindigend op 30 juni 2021, met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden en met de mogelijkheid tot een verlenging voor een aaneengesloten periode van 5 jaar, derhalve tot 30 juni 2026, en vervolgens voort te zetten voor onbepaalde termijn, de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren op basis van de CPI en voor het eerst op 1 januari 2012;
 4. dat op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 2 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de navolgende gesloten huurovereenkomsten:
 • De getekende huurovereenkomst d.d. mei 2018 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en de Besloten Vennootschap Keurdokter B.V. te Grootebroek, voor de verhuur op elke kalenderweek op woensdag tussen 13:00 en 17:00 uur van 23,29 m2 vvo bedrijfsruimte, plaatselijk bekend als KA 201, in het gebouw op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 5 te Hoorn, voor een huurprijs van € 619,07 per jaar.
 • De getekende huurovereenkomst d.d. januari 2019 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en Besloten Vennootschap Praktijk voor Parodontologie en Implantologie te Hoorn, voor de verhuur van 26,69 m2 vvo bedrijfsruimte op de derde verdieping, plaatselijk bekend als KA 216, in het gebouw op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 5 te Hoorn, voor een huurprijs van € 722,85 per jaar.
 • De getekende huurovereenkomst d.d. oktober 2017 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en de Besloten Vennootschap Verzuimteam.nl te Alkmaar, voor de verhuur van 26,69 m2 vvo bedrijfsruimte, plaatselijk genummerd als KA 216, op elke donderdag van 08:30 uur tot 16:30 uur, in het gebouw op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 5 te Hoorn, voor een huurprijs van € 1.397,78 per jaar.
 • De getekende huurovereenkomst d.d. januari 2019 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en Stichting Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen te Huizen, voor de verhuur op elke donderdag tussen 08:30 en 17:00 uur van 38,72 m2 bedrijfsruimte, plaatselijk bekend als KA 215, in het gebouw op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 5 te Hoorn, voor een huurprijs van € 2097,54 per jaar.
 • De getekende huurovereenkomst d.d. september 2015 tussen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn en Besloten Vennootschap Kraamzus BV te Joure, voor de verhuur van 86,6 m2 vvo bedrijfsruimte, in het gebouw op de locatie plaatselijk bekend Maelsonstraat 9 te Hoorn, voor een huurprijs van € 4.438,69 per jaar.

Casus 4902 Carinova, verkoop bouwgrond te Raalte     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Carinova Woonzorg te Deventer, voor de verkoop van de eigendom van al hetgeen volgens verkeersopvattingen daartoe behoort, inclusief de aanwezige hekken en afrasteringen, alles voor zover eigendom van verkoper, plaatselijk bekend: Hartkampweg (ongenummerd) te Raalte, kadastraal bekend: gemeente Raalte, sectie L, nummers 9594 en 9702, respectievelijk groot ca. 31 a en 9 a 15 ca, tegen een prijs van € 400.000,- k.k. exclusief BTW aan Salland Wonen te Raalte waarbij een meerwaardeclausule is opgenomen van € 804.500,- bij een bestemmingsplanwijziging naar wonen of vergelijkbaar.

Casus 4950 Alliade, verkoop locatie Eabekamp 5-11 te Boornbergum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Eabekamp 5 t/m 11 (oneven nummers) te Boornbergum, kadastraal bekend gemeente Boornbergum, sectie E, nummer 1967, groot circa 958 m², aan Van der Tuuk Zorg Beheer B.V. te Drachten, danwel een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 600.000,- k.k.

Casus 4980 Reinaerde, Dagcentrum Rondeel, Kokkestraatje 35-39 te Wijk bij Duurstede

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinaerde te Utrecht voor de verkoop van een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Kokkestraatje 35- 37- 39 te Wijk bij Duurstede, kadastraal bekend Gemeente Wijk bij Duurstede, sectie B, nummer 2137, groot 8 are 56 centiare, tegen een bedrag van € 1.276.000,- k.k. aan kopers J.B. te W. en P.D te W.

Casus 5051 Triade, Venloweg 66 te Almere

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Triade te Lelystad voor de verkoop van de eigendom van het woonhuis met ondergrond en verdere bestanddelen staande en gelegen aan de Venloweg 66, 1324 DN in Almere, kadastraal bekend Almere, sectie K, nummer 5233 groot een are en vijfenzestig centiare (1 a 65 ca) en belast met een zakelijk recht (stadsverwarming) ten behoeve van Liander Infra NV, tegen een prijs van € 301.000,- k.k., aan heer F.S. en mevrouw A.E. te A.