Vergadering van 30 maart 2021

Casus 3861 GGz Centraal, De Hooge Riet en omgeving te Ermelo
Casus 4292 Cordaan, locatie De Marke de Meenthoek te Huizen
Casus 4532 Deventer Ziekenhuis, loc. Nico Bolkesteinlaan 75 te Deventer
Casus 4937 Isala Klinieken, verhuur ruimten aan de CHD t.b.v. huisartsenpost te Zwolle
Casus 5046 Envida, Erfpachtrecht Aldenhof en woningen Calvariestraat te Maastricht

Casus 3861 GGz Centraal, De Hooge Riet en omgeving te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort, voor de verkoop van de herontwikkelingslocatie De Hooge Riet, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummers 9645, 8227, 85858, 9558, groot 8 ha, 75 a en 31 ca, met de hierop aanwezige opstallen en de percelen kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummers 9640, 96441, 9642, 9643 en 9644, groot circa 5 a en 90 ca aan Heijmans Vastgoed BV, Graafsebaan 65, 5248 JT te Rosmalen, tegen een prijs van € 4.152.300,- k.k.;
 2. dat op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 3 sub c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de in de overeenkomst d.d. 18 december 2018 opgenomen beoogde vestiging van een erfdienstbaarheid, met als inhoud de op het verkochte eventuele aanwezigheid van voorzieningen ten algemenen nutte te dulden en tevens te dulden dat daaraan door de daarvoor verantwoordelijke instanties het noodzakelijk onderhoud en herstel wordt gepleegd.

Casus 4292 Cordaan, locatie De Marke de Meenthoek te Huizen

Het College sanering heeft besloten geen goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cordaan te Amsterdam voor de verkoop van de navolgende appartementsrechten:

 1. plaatselijk bekend Graaf Wichman 5 (1276 KA) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 109; 
 2. plaatselijk bekend Gooierserf 96A (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 101; 
 3. plaatselijk bekend Gooierserf 120A (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 102;
 4. plaatselijk bekend Gooierserf 120C (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 103; 
 5. plaatselijk bekend Gooierserf 120B (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 104; 
 6. plaatselijk bekend Gooierserf 120E (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 105; 
 7. plaatselijk bekend Gooierserf 120D (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 106; 
 8. plaatselijk bekend Graaf Wichman 149A (1276 KA) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 107;
 9. plaatselijk bekend Graaf Wichman 149B (1276 KA) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 108, 

en het parkeerterrein met toebehoren, plaatselijk bekend Graaf Wichman (niet nader aangeduid), kadastraal bekend: gemeente Huizen, sectie C, nummer 10748, groot, 5 are en 63 centiare, tegen een prijs van € 5.300.000,- kosten koper aan Stichting Woonzorg Nederland te Amstelveen statutair gevestigd te Amsterdam.

Casus 4532 Deventer Ziekenhuis, locatie Nico Bolkesteinlaan 75 te Deventer

Het College sanering zorginstellingen besluit tot het niet inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuring door Stichting Deventer Ziekenhuis, gevestigd te Deventer, van 379,01 vierkante meter plus een medegebruik van algemene ruimten op de locatie Nico Bolkensteinlaan 75 te Deventer, aan Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. B.V., gevestigd te Deventer, ingaande op 1 juli 2020; tegen een huurprijs van € 65.759,34 per jaar.

Casus 4937 Isala Klinieken, verhuur ruimten aan de CHD t.b.v. huisartsenpost te Zwolle

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Isala Klinieken te Zwolle, voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen in het ziekenhuis aan de Reggersweg 2 en 2A te Meppel, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie C, nummer 5062, met een oppervlakte van in totaal circa 246 m² BVO, tegen een kale aanvangsjaarhuurprijs van € 44.737,- vrij van BTW (€ 181,85 m2/BVO), op de datum van oplevering definitief vast te stellen door de kale aanvangsjaarhuurprijs te indexeren op basis van de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en voor een periode van 20 jaar vanaf de datum van oplevering, voor het eerst te indexeren op 1 januari 2024 en vervolgens jaarlijks per 1 januari op basis van de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar tegen het einde van de lopende huurperiode, en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.7 van de aangeleverde concepthuurovereenkomst, aan de Centrale Huisartsendienst Drenthe, gevestigd aan Stationsstraat 46 Assen (9401 KX).

Casus 5046 Envida, Erfpachtrecht Aldenhof en woningen Calvariestraat te Maastricht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Envida te Maastricht, voor de verkoop van het juridisch eigendom van het erfpachtrecht van een perceel gelegen aan het Sint Servaasbolwerk te Maastricht, kadastraal bekend Maastricht nrs. D 4338, 4339, 4340 en 4341 (de 'Aldenhof') met een oppervlakte van ongeveer 69 are en 20 centiare (6960 m²) en de vervreemding van het juridische eigendom van het erfpachtrecht van een perceel gelegen aan de Calvariestraat te Maastricht, kadastraal bekend Maastricht nr. B 4563, met een oppervlakte van ongeveer 11 are en 33 centiare (1.133 m²), tegen een prijs van € 1,- k.k. aan Stichting Elisabeth Strouven te Maastricht.