Vergadering van 6 juli 2021

Casus 2825 Driezorg, locatie De Venus te Zwolle
Casus 3821 Lentis, H.M. Brouwerstraat 2 te Winschoten
Casus 4630 Kempenhaeghe, Amer 84 en 84a en Dommel 29 en 31 te Someren
Casus 4921 Archipel, verkoop perceel Helpt Elkander te Nuenen
Casus 4948 Triade, Menkemaborg 32 te Lelystad

Casus 2825 Driezorg, locatie De Venus te Zwolle

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg te Zwolle voor de verhuur van bedrijfsruimte gelegen aan de Spoolderbergweg 19 te (8019 BB) Zwolle, bestaande uit 35 (zorg)appartementen, 1 algemene verblijfsruimte (4e etage) en 1 gemeenschappelijke ruimte (begane grond), kadastraal bekend gemeente Zwollekerspel, sectie M, nummer 4215, ter grootte van in totaal circa 2139 m² vvo, ingaande met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 en lopend voor een periode van drie jaar tot en met 1 maart 2023, te verlengen met de duur van één jaar, tegen een kale aanvangsjaarhuurprijs van € 306.000,- , vrij van btw, voor het eerst te indexeren op 1 januari 2022 en vervolgens jaarlijks per 1 januari op basis van de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aan Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht te Zwolle;
 2. niet de vernietigbaarheid in te roepen van de huurovereenkomst, getekend op 7 mei 2018, betreffende de verhuur van delen van het woon-zorgcomplex de Venus, inclusief onroerende aangelegenheden zoals tuin, gemeenschappelijke ruimte(n) en parkeerplaatsen, staande en gelegen aan de Spoolderbergweg 19 te Zwolle (8019 BB), bestaande uit:
  • 36 zorgappartementen (totaal ca. 1104 m²);
  • dagbestedingsruimte "Het Trefpunt";
  • algemene ruimten (gedeeld, totaal ca. 1.026 m² (49,3% van 2081 m²);
  • sanitaire voorzieningen (gedeeld, totaal ca. 69 m² (49,3% van 139 m²);

   tussen Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg, te Zwolle en Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht te Zwolle met een jaarhuur van €177.600.


Casus 3821 Lentis, H.M. Brouwerstraat 2 te Winschoten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren, voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, gelegen aan de H.M. Brouwerstraat 2 te Winschoten, kadastraal bekend Gemeente Winschoten, Sectie C, nummer 2495, met een perceelgrootte ad 4041 m2, aan Maartensdijk Vastgoed BV te Maartensdijk, tegen een verkoopprijs van € 315.000,- kosten koper.

Casus 4630 Kempenhaeghe, Amer 84 en 84a en Dommel 29 en 31 te Someren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kempenhaeghe te Heeze voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden op de navolgende adressen:

 • Amer 84 te Someren, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie H, nummer 5028, groot 3 are en 92 centiare, voor een koopsom van € 377.000,- k.k. aan de heer S.H., en mevrouw A.V.te H.;
 • Amer 84a te Someren, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie H, nummer 5029, groot 4 are en 10 centiare, voor een koopsom van € 374.000 k.k. aan de heer D.K. en mevrouw N.L. te S.;
 • Dommel 29 te Someren, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie H, nummer 5026, groot 3 are en 86 centiare, voor een koopsom van € 333.000,- k.k. aan de heer T.V. en mevrouw I.K. te S.; 
 • Dommel 31 te Someren, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie H, nummer 5027, groot 3 are en 63 centiare, voor een koopsom van € 342.500 k.k. aan de heer F.S. en mevrouw C.J. te S.

Casus 4921 Archipel, verkoop perceel Helpt Elkander te Nuenen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Archipel te Eindhoven voor de verkoop van een perceel grond met de bestemming tuingrond, staande en gelegen rondom een complex Seniorenwoningen van Helpt Elkander aan de Sien de Grootstraat en de Margot Begemannstraat te Nuenen, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie E, nummer 9973, groot circa veertien are en negenennegentig centiare aan Woningstichting Helpt Elkander te Nuenen, tegen een prijs van € 187.500,-, waarbij de verkoopprijs wordt verrekend met de bedragen in de op 
29 december 2019 getekende vaststellingsovereenkomst.

Casus 4948 Triade, Menkemaborg 32 te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. de goedkeuringsbeschikking d.d. 16 maart 2021 (kenmerk SdG/ctw/2021/158) in te trekken;
 2. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de transactie tussen Stichting Triade te Lelystad en kopers de heer M.J. en mevrouw J.G. te H. voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Menkemaborg 32, te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P, nummer 4632, groot 6 are en 52 ca. tegen een koopsom van € 535.000,-.