Vergadering van 1 maart 2022

Casus 4137 Koninklijke Kentalis, reeds bestaande huurovereenkomsten ZOC te Zoetermeer
Casus 4217 ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, verhuur ruimte pand Antonius te Oostburg
Casus 5008 GGzE, erfpacht De Grote Beek te Eindhoven
Casus 5150 Revalidatie Friesland, locatie Reggersweg 2A te Meppel

Casus 4137 Koninklijke Kentalis, reeds bestaande huurovereenkomsten ZOC te Zoetermeer

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. tot het niet inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de in 2014 aangegane verhuring door Stichting Koninklijke Kentalis, gevestigd te Sint-Michielsgestel, van circa 472 m2 bvo bedrijfsruimte op de begane grond en de eerste verdieping van het gebouw ZOC aan Meerzichtlaan 302 te 2716 NR Zoetermeer, inclusief gebruik van de buitenruimte, aan Stichting Kombino Specialistische Kindzorg en Kinderopvang of diens rechtsopvolger, tegen een huurprijs van € 76.476,- (prijspeil 2011);
  2. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring, aangegaan in 2014 door Stichting Koninklijke Kentalis, gevestigd te Sint-Michielsgestel, van een ruimte van 80 m2 bvo in het gebouw ZOC aan Meerzichtlaan 302 te 2716 NR Zoetermeer, aan Kinderfysiotherapeutisch Centrum, of diens rechtsopvolger, gevestigd te Zoetermeer.

Casus 4217 ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, verhuur ruimte pand Antonius te Oostburg

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 27 maart 2017 tussen Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen en Apotheek Oostburg B.V. te Oostburg van 235,12 m2 bedrijfsruimte in het Gezondheidscentrum Antonius, gelegen aan de Pastoor van Genklaan 6, te Oostburg, kadastraal bekend gemeente Oostburg, perceel 4586, sectie E voor een huurprijs van € 31.035,84 per jaar (zijnde € 120,-/m2 + 10%-regeling gemeenschappelijke ruimtes/vvo) excl btw en servicekosten ingaande per 1 mei 2017 en eindigende op 30 april 2027 met de mogelijkheid tot een verlenging van twee maal 5 jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren per 1 april en voor het eerst op 1 april 2018 conform het de Consumentenprijsindex.

Casus 5008 GGzE, erfpacht De Grote Beek te Eindhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg te Eindhoven (GGzE) voor het vestigen van een recht van erfpacht, alsmede een van het recht van erfpacht afhankelijk recht van opstal op een perceel grond gelegen aan de Dr. Poletlaan, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie H nummer 1880 (gedeeltelijk) met een oppervlakte van circa 420 m² ten behoeve van Stichting Sint Trudo te Eindhoven voor de plaatsing van 12 tiny-Houses ten behoeve van de exclusieve opvang van cliënten van de GGzE voor een periode van 25 jaren na vestiging, tegen een jaarlijkse canon groot € 2028,60 exclusief de (eventueel) verschuldigde omzetbelasting, jaarlijks op één januari te herzien aan de hand van Consumentenprijsindex en voor het eerst per één januari 2022, met dien verstande dat voornoemde cliënten aan Stichting Sint Trudo te Eindhoven een huur zullen betalen die niet hoger ligt dan de aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens;
  2. op grond van artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuringseis op te leggen voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten behoeve van de Onroerende Zaak (hierna te noemen: het Heersend Erf) en ten laste van het resterende gedeelte van de onroerende zaak kadastraal bekend gemeente Woensel sectie H nummer 1880 (hierna te noemen: het Dienend Erf) op grond waarvan de eigenaar als eigenaar van het Dienend Erf dient te dulden dat de Erfpachter (als gerechtigde tot het Heersend Erf) en/of diens bevoegde gebruikers via de op het Dienend Erf aanwezige wegen (hierna te noemen: de Weg) kunnen komen van het Heersend Erf naar de openbare weg en te komen van de openbare weg naar het Heersend Erf, zulks op de voor de eigenaar van het Dienende Erf minst bezwarende wijze.

Casus 5150 Revalidatie Friesland, locatie Reggersweg 2A te Meppel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Revalidatie Friesland te Beetsterwaag voor de (onder)verhuur van 414 m2 bedrijfsruimte als onderdeel van het revalidatiecentrum aan de Reggersweg 2A te Meppel aan Stichting Isalaklinieken te Zwolle tegen een jaarlijkse huurprijs van € 91.662,62, ingaande op 1 december 2021 en voor onbepaalde tijd, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex.