Vergadering van 10 oktober 2022

Casus 4823 Sint Jansdal, verhuur 2e verdieping Ziekenhuisweg 100 te Lelystad     
Casus 4964 Prisma, vestigen recht van onderopstal te Biezenmortel
Casus 4965 Siza, loc. Professor Jonkerlaan 8 te Heerde
Casus 5155 Stichting Rijnstate ziekenhuis, verkoop Gebouwdeel 2022 locatie Zevenaar 
Casus 5186 Alliade, verkoop Heremaweg 16 te Heerenveen 
Casus 5220 ORO, verhuur complex Eimer te Mierlo 

Casus 4823 Sint Jansdal, verhuur 2e verdieping Ziekenhuisweg 100 te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Christelijk Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk voor de verhuur van de bedrijfsruimte, gelegen aan de Ziekenhuisweg 100, 8233 AA te Lelystad, ter grootte van ca. 850 m2 op de tweede verdieping van het hoofdgebouw, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 60.350,04 vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2006=100; voor een periode van 3 jaren met verlengperioden van telkenmale 1 jaar tot de verhuurder de exploitatie van het ziekenhuis beëindigt wegens de door haar voorgenomen vervangende nieuwbouw ter plaatse, ingaande per 1 september 2022  aan Tijdelijk Verblijf Lelystad B.V. te Lelystad. Omdat de huurovereenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring College, kan het College hier nog iets van vinden en hoeft de overeenkomst niet voorgedragen te worden voor vernietigbaarheid.

Casus 4964 Prisma, vestigen recht van onderopstal te Biezenmortel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, voor de verhuur van 440 m2 grond, plaatselijk bekend aan of nabij Hooghoutseweg 3 te 5074 NA Biezenmortel, kadastraal bekend gemeente Udenhout, sectie E, nummer 6158 (deels), aan Butterfly Homes I B.V., gevestigd te ’s Hertogenbosch, tegen een prijs van € 2480,- per jaar, de huur ingaande vanaf een nader te bepalen startdatum, met een looptijd van 21 jaar, behoudens opzegging vervolgens te verlengen met telkens 5 jaar, de huurprijs te jaarlijks te indexeren per start verhuur volgens de Consumentenprijsindex;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, voor het vestigen van een recht van onderopstal op een perceel grond groot 440 m2 (nader in te meten), plaatselijk bekend aan of nabij Hooghoutseweg 3 te 5074 NA Biezenmortel, kadastraal bekend gemeente Udenhout, sectie E, nummer 6158 (deels), aan Butterfly Homes I B.V., gevestigd te ’s Hertogenbosch, tegen een jaarlijkse retributie van € 1,-, met een looptijd van 21 jaar vanaf een nader te bepalen startdatum, behoudens opzegging vervolgens te verlengen met telkens 5 jaar.

Casus 4965 Siza, loc. Professor Jonkerlaan 8 te Heerde

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. het goedkeuringsbesluit d.d. 24 mei 2022 (kenmerk SdG/ctw/2022/266) waarin goedkeuring is verleend aan Stichting Siza te Arnhem voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Professor Jonkerlaan 8 te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 2238, groot 4500 m², aan Vedas Woonzorg B.V. te Hilversum voor een bedrag van € 2.400.000,- kosten koper, in te trekken; 
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza te Arnhem voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Professor Jonkerlaan 8 te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 2238, groot 4500 m², aan JustReal Estate B.V. te Rotterdam voor een bedrag van € 1.830.000,- kosten koper.

Casus 5155 Stichting Rijnstate ziekenhuis, verkoop Gebouwdeel 2022 locatie Zevenaar

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem voor de verkoop van het gebouw met ondergrond, omliggende groenvoorziening en verder toebehoren (‘Gebouwdeel 2022’), gelegen nabij de Hunneveldweg te Zevenaar, kadastraal bekend gemeente oud-Zevenaar, sectie K, nummer 4987 (gedeeltelijk), groot ca. 935 m2, aan SCPI Pierval Sante te Parijs tegen een verkoopprijs van € 260.000,- k.k.; 
  2. dat op grond van artikel 14 lid 3 sub b jo. artikel 14 lid 4 van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de te vestigen erfdienstbaarheden in verband met de mogelijkheden tot onderhoud van en toegang tot het verkochte. 

Casus 5186 Alliade, verkoop Heremaweg 16 te Heerenveen

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. het goedkeuringsbesluit van 12 april 2022 met kenmerk: DvG/ctw/2022/215 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Heremaweg 16, 8444 AP te Heerenveen, kadastraal bekend: gemeente Knijpe, sectie C, nummer 2905, groot ca. 4a 40ca, tegen een prijs van € 235.000,- k.k. aan de heer S.S. te G. 

Casus 5220 ORO, verhuur complex Eimer te Mierlo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ORO te Helmond voor de verhuur van de onzelfstandige woonruimtes bekend als woon-zorgcomplex Eimer, plaatselijk bekend: Neerakker 58, 5731 VH te Mierlo, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 76.000,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 april te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2015=100; voor een periode van 60 maanden met verlengperioden van telkenmale 1 jaar voor onbepaalde tijd, ingaande per 1 april 2022  aan Stichting Combinatie Jeugdzorg te Eindhoven.