Vergadering van 15 februari 2022

Casus 4620 GGz Westelijk Noord-Brabant, verkoop tuingrond Oude Molenbaan 14 te Halsteren
Casus 5082 GGz Centraal, verhuur Beukenhorst te Amersfoort
Casus 5090 Pluryn, locatie Kattenburg 60-62 te Druten
Casus 5092 en 5093 MeanderGroep Zuid-Limburg, verkoop Schoolstraat 30 Kloosterhof 25, 33-107 te Bocholtz
Casus 5131 Stichting De Forensische Zorgspecialisten, verkoop woning Royaards van der Hamkade
Casus 5192 Zozijn, Meerkoet 8, 10 en 12 te Raalte

Casus 4620 GGz Westelijk Noord-Brabant, verkoop tuingrond Oude Molenbaan 14 te Halsteren

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom voor de verkoop een kavel grond aansluitend aan de Oude Molenbaan 14 te Halsteren, met een grootte van circa 1.400 m², kadastraal bekend gemeente Halsteren, sectie D, nummer 3490, aan de heer C.A., wonende te H., tegen een prijs van € 89.000,- k.k.;
 2. dat geen goedkeuring is vereist voor het vestigen van een erfdienstbaarheid met betrekking tot de toegang van het verkochte ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Casus 5082 GGz Centraal, verhuur Beukenhorst te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal gevestigd te Amersfoort: 

 1. voor de verhuur van een gedeelte van het gebouw Beukenhorst, groot circa 1081 m2 bvo, gelegen aan de Utrechtseweg 266 te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699 aan de gemeente Amersfoort te Amersfoort, voor de periode van 28 oktober 2021 tot en met 25 november 2021, tegen een maandelijkse kale huurprijs van € 9000,- excl. btw;
 2. voor de verhuur van een gedeelte van het gebouw Beukenhorst, groot circa 1081 m2 bvo, gelegen aan de Utrechtseweg 266 te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699 aan de gemeente Amersfoort te Amersfoort, voor een periode van 6 weken, derhalve van 26 november 2021 tot 7 januari 2022 tegen een maandelijkse kale huurprijs van € 9000,- excl. btw;
 3. voor de verhuur van een gedeelte van het gebouw Beukenhorst voor de opvang van minderjarige statushouders, groot circa 1081 m2 bvo, gelegen aan de Utrechtseweg 266 te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5699 aan Stichting Nidos te Utrecht, voor de duur van 1 jaar en 4 maanden, derhalve eindigend op 30 juni 2023, met de mogelijkheid tot verlenging van de periode tot onbepaalde tijd, tegen een kale huurprijs van € 90.000,- excl. btw per jaar en exclusief servicekosten, waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 juli wordt geïndexeerd en voor het eerst op 1 juli 2022 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 5090 Pluryn, locatie Kattenburg 60-62 te Druten

 1. Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van:
  1. het appartementsrecht waarin het uitsluitend gebruik is begrepen van de winkelruimte met toonzaal, magazijn, oprit en erf op de begane grond en eerste verdieping, plaatselijk bekend Kattenburg 60 te 6651 AR Druten, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, complexaanduiding 4067 A, appartementsindex I, uitmakende een onverdeeld aandeel van vijfhonderdzesenzestig negenhonderdzeventiende (566/917) in de gemeenschap, bestaande uit de eigendom van drie percelen grond en het daarop staande gebouw, bestaande uit een winkelruimte met toonzaal, magazijn, oprit en erf op de begane grond en eerste verdieping, met de bovenwoning met dakterras op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend Kattenburg 60 en 62 te 6651 AR Druten, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Druten, sectie B, nummers 3449, groot twee are dertig centiare (230 m²), 3966, groot vier are acht centiare (408 m²), en 3967, groot twee centiare (20 m²);
  2. het appartementsrecht waarin het uitsluitend is begrepen van de hal met trappenhuis op de begane grond en de bovenwoning met dakterras op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend Kattenburg 62 te 6651 AR Druten, uitmakende een onverdeeld aandeel van driehonderdeenenvijftig negenhonderdzeventiende (351/917) in de hiervoor nader omschreven gemeenschap,
   aan Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V. gevestigd te Nijmegen, of een nader te noemen meester, voor een prijs van € 641.029,- k.k.;
 2. Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub a van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst voor woonruimte, aangegaan op 13 december 2010, voor adres Kattenburg 62 te 6651 AR Druten.

Casus 5092 en 5093 MeanderGroep Zuid-Limburg, verkoop Schoolstraat 30 Kloosterhof 25, 33-107 te Bocholtz

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg te Landgraaf voor de verkoop van het voormalige verpleeghuis en een complex met 39 aanleunwoningen, plaatselijk bekend Schoolstraat 30 en Kloosterhof 25, 33 – 107 te Bocholtz, kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie G, nummers 2088 en 2089, groot respectievelijk 00.49.15 ha en 00.19.95 ha, aan Xyza B.V. te Tilburg, tegen een prijs van € 4.052.000,- k.k.

Casus 5131 Stichting De Forensische Zorgspecialisten, verkoop woning Royaards van der Hamkade

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Forensische Specialisten te Utrecht voor de verkoop van het appartementsrecht waaronder wordt begrepen het appartement gelegen op de derde woonlaag met berging in de onderbouw, onder meer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement met berging, plaatselijk bekend Royaards van der Hamkade 13-2, 3552 CJ Utrecht, kadastraal bekend gemeente Lauwerecht, sectie B, nummer 4538 A5, (groot 5 are 40 centiare), uitmakende het 12/86e aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren, erf en grond, aan de heer R.S. te U. tegen een prijs van € 335.000,- k.k.

Casus 5192 Zozijn, Meerkoet 8, 10 en 12 te Raalte

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting ZoZijn Zorg te Wilp, voor de verkoop van: 

 1. een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Meerkoet 8 te Raalte, kadastraal bekend gemeente Raalte, sectie A nr. 4868, groot 830 m², aan D.L. en J.L. te D., tegen een prijs van € 360.500,- k.k.;
 2. een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Meerkoet 10 te Raalte, kadastraal bekend gemeente Raalte, sectie A nr. 4868, groot 730 m², aan J.S. en J.S. te R. tegen een prijs van € 325.000,- k.k.;
 3. een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Meerkoet 12 te Raalte, kadastraal bekend gemeente Raalte, sectie A nr. 4868, groot 590 m², aan R.W. en J.R. te R., gezamenlijk handelend in hoedanigheid van de bewindvoerder van D.W., tegen een prijs van € 350.000,- k.k.