Vergadering van 15 maart 2022

Casus 5022 Alliade, verkoop Weegbree 8 te Heerenveen       
Casus 5043 Laurens, onderverhuur locatie Borgsate te Rotterdam
Casus 5139 Zozijn, Weldam 2-4 te Raalte
Casus 5151 Alliade, verkoop Moleneind NZ 56 te Drachten      
Casus 5164 Evean Zorg, verhuur loc. Elsbroekplantsoen 1 te Zaandam
Casus 5196 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur Kerkeland 3 te Druten
Casus 5226 Espria, verhuur deel pand Kortvoort 100 te Amsterdam

Casus 5022 Alliade, verkoop Weegbree 8 te Heerenveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Weegbree 8, 8446 SB te Heerenveen, kadastraal bekend: gemeente Heerenveen, sectie A, nummer 6546, groot ca. 1a 34 ca, tegen een prijs van € 241.560,- k.k. aan mevrouw A.K. te S. dan wel nader te noemen meester;

Casus 5043 Laurens, onderverhuur locatie Borgsate te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, voor de verhuur van 133 m2 vvo op de begane grond van het complex Borgsate, met aan de achterzijde aangrenzende buitenruimte, Meidoornsingel 183 te 3053 BP Rotterdam, aan Mundo Kinderopvang B.V., gevestigd te Schiedam, voor een huurprijs van € 20.615,- per jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor het eerst op 1 juli 2021, de huur ingegaan per 1 januari 2021, voor een periode van 3 jaar, behoudens opzegging te verlengen met drie jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd.

Casus 5139 Zozijn, Weldam 2-4 te Raalte

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zozijn Zorg te Wilp voor de verhuur van bedrijfsruimte gelegen aan de Weldam 2 en 4 te Raalte kadastraal bekend als gemeente Raalte Sectie A nummer 6683 en sectie A nummer 6684 ter grootte van in totaal circa 945 m² aan RIBW Overijssel te Zwolle, tegen een huurprijs van € 48.000,- zonder btw per jaar, met ingang van 1 maart 2022 voor een periode van 2 jaar (derhalve eindigend op 29 februari 2024) en welke behoudens opzegging wordt verlengd met een periode van zes maanden (derhalve eindigend op 31 augustus 2024), ieder jaar te indexeren per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2023 volgens de CPI alle huishoudens met dien verstande dat:

-    de te huren bedrijfsruimte is bestemd om te worden gebruikt als woonvoorziening voor twee maal vier cliënten van RIBW Overijssel;

-    over de periode 1-3-2022 tot en met 28-2-2023 een korting op jaarbasis geldt van € 24.000,-, zijnde per maand een bedrag van € 2000,-, en deze korting wordt aangewend om de noodzakelijke investering door huurder in het pand te compenseren;
-    de verhuurder geen verdere investeringen doet om de huisvesting voor huurder geschikt te maken en de huurder zelf de investeringen doet, waarbij in de hoogte van de huursom rekening is gehouden met een eigen investering door de huurder
-    alle vormen van onderhoud gedurende de exploitatie periode voor uitvoering en rekening van de huurder zijn.

Casus 5151 Alliade, verkoop Moleneind NZ 56 te Drachten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan het Moleneind NZ 56, 56B en 56C, 9203 ZR alsmede Oude Nering 1a, 9203 AB te Drachten, kadastraal bekend: gemeente Drachten, sectie A, nummers 14831, 11966, 11967 en 11968, respectievelijk groot ca. 4671 m2, 56 m2, 57 m2 en 10 m2 waarbij percelen 11966, 11967 en 11968 belast zijn met een recht van opstal ten behoeve van Liander N.V., tegen een prijs van € 1.901.000,- k.k. aan Jeen Holwerda Onroerend Goed B.V. te Drachten.


Casus 5164 Evean Zorg, verhuur loc. Elsbroekplantsoen 1 te Zaandam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Evean Zorg, gevestigd te Purmerend, voor de verhuur van 11 wooneenheden (10 woonappartementen en een appartement voor de slaapwacht) van totaal circa 344 m2 gebruiksoppervlak (GO) en een kantoorruimte van ca. 87 m2 GO, in woonzorgcomplex Westerwatering, Elsbroekplantsoen 1 te 1507 KL Zaandam, aan Stichting Odion, gevestigd te Wormer, voor een huurprijs van € 84.626,56 per jaar, de huur ingaande op 1 april 2022 met een looptijd van 17 maanden, welke behoudens opzegging jaarlijks wordt verlengd, de huurprijs jaarlijks per 1 juli te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst op 1 juli 2022.
    
 

Casus 5226 Espria, verhuur deel pand Kortvoort 100 te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. goedkeuring te verlenen aan Evean Zorg te Purmerend voor de verhuur van 36 m² vvo kantoorruimte, gelegen op de 2e verdieping van het woonzorgcentrum Henriëtte Roland Holst op het adres Kortvoort 100 te Amsterdam, als uitbreiding van het gehuurde met ruimte nummer 18, tegen een huurprijs van € 5400,- per jaar, zonder btw en exclusief bijkomende kosten , met jaarlijkse indexering per 1 juli volgens de CPI reeks alle huishoudens (2006=100), voor onbepaalde tijd en met ingangsdatum 15 januari 2022, aan Stichting Arkin (Roads B.V.) te Amsterdam;
  2. het goedkeuringsbesluit d.d. 24 november 2020, kenmerk SdG/ctw/2020/838 voor het onderdeel van de verhuur aan Evean Zorg te Purmerend van 60 m² vvo als uitbreiding van ruimte nr. 1, zoals aangegeven in de plattegrond die als bijlage is gevoegd bij de nog niet ondertekende allonge d.d. 29 juni 2020 op de concepthuurovereenkomst zoals genoemd onder besluitonderdeel 2., gelegen op de 1e verdieping van woonzorgcentrum Henriëtte Roland Holst aan de Kortvoort 100 te Amsterdam, middels een verhoging van het huurbedrag zoals opgenomen in de concepthuurovereenkomst zoals opgenomen in besluitonderdeel 2. met € 7200,- zonder btw (prijspeil november 2020) aan Stichting Arkin (Roads B.V.) te Amsterdam, in te trekken. De overige onderdelen van dit besluit blijven onverkort van toepassing
  3. de gemachtigde voor deze casus te dechargeren nadat hij heeft gecontroleerd of het goedkeuringsbesluit in overeenstemming is met de definitief getekende huurovereenkomst.

Casus 5196 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur Kerkeland 3 te Druten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, gevestigd te Nijmegen, voor de verhuur van gedeelten van de bedrijfsruimte voor gebruik als kantoor, overleg en archiefruimte, gelegen aan de Kerkeland 3 Druten, gedeeltelijk, groot ca 180 m², aan Stichting TromboseZorg Dichtbij gevestigd te Druten, ingaande op 1 januari 2022 voor een periode van 12 maanden tot en met 31 december 2022 en voort te zetten voor een aansluitende periode van telkens 12 maanden, met dien verstande dat deze nooit voor onbepaalde tijd zal worden voortgezet, tegen een kale aanvangsjaarhuurprijs van € 29.752,80, vrij van BTW, te indexeren per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2023 overeenkomstig de Consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPI), met een maximum van 2% en met inachtneming waarin een terugbetalingsregeling aan Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina is opgenomen in verband met uitgevoerde verbouwingskosten voor een bedrag van € 52.500,-.