Vergadering van 18 januari 2022

Casus 3545 Thebe, Janshove te Baarle-Nassau
Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 8 te Oosterwolde
Casus 4806 Vanboeijen, verkoop grond te Assen
Casus 5010 tanteLouise, verkoop locatie Avondvrede te Bergen op Zoom
Casus 5116 Zidris, Verkoop Grote Lijster 1-9 te Uithoorn      
Casus 5140 Driestroom, verkoop Planetenstraat 30 te Nijmegen    
Casus 5141 Zorggroep Noorderboog, Reggersweg 2a te Meppel
Casus 5173 TriviumMeulenbeltZorg, verhuur loc. Borsthuis te Hengelo   
Casus 5191 Stichting Surplus, (onder)verhuur Kerkwerve 44-58 te Etten-Leur
Casus 5199 Altrecht, verkoop Marterlaan 10 te Den Dolder     
Casus 5219 Alliade, verkoop Utgong 53 te Beetsterzwaag

Casus 3545 Thebe, Janshove te Baarle-Nassau

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het vernietigen van de overeenkomst d.d. 16 september 2015 en de daaropvolgende getekende allonges d.d. 22 januari 2019 en 16 december 2021 betreffende de verkoop via grondruil met gesloten beurs tussen Stichting Thebe West-Brabant te Breda (thans Thebe Wonen en Zorg B.V. te Breda) en Woonstichting Leystromen te Rijen van de percelen kadastraal bekend gemeente Baarle Nassau, perceel sectie C, nummer 4965 (eigendom Stichting Thebe West-Brabant) groot 1894 m2 en sectie C, nummer 4739 (eigendom Woonstichting Leystromen) groot 1894 m2.

Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 8 te Oosterwolde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend De Striepe 8 te Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie C, nummer 6905, groot circa 11 are en 8 centiare, aan de heer G.M., mevrouw M.M., de heer S.J. en mevrouw I.M., allen wonende te L., tegen een prijs van € 407.000,- k.k.

Casus 4806 Vanboeijen, verkoop grond te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vanboeijen te Assen voor de verkoop van:

  1. de percelen natuurgrond, gelegen aan de oostzijde van Woonpark Diepstroeten te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen sectie R nummers: 554, 2180, 2177 en 2175, met een gezamenlijke grootte van circa 90.931 m²;
  2. het perceel weidegrond, gelegen aan de oostzijde van Woonpark Diepstroeten te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen sectie R nummer 2174, groot circa 52.867 m²;
  3. de percelen natuurgrond gelegen aan de westzijde van Woonpark Diepstroeten te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen sectie R nummers 1747 en 2185, met een gezamenlijke grootte van circa 76.287 m²; aan Stichting Het Drentse Landschap te Assen, tegen een prijs van € 295.960,-.


Casus 5010 tanteLouise, verkoop locatie Avondvrede te Bergen op Zoom

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting tanteLouise Zorg gevestigd te Bergen op Zoom, voor de verkoop van het gebouw met erf en grond, plaatselijk bekend Bolwerk-Zuid 172 te 4611 DX Bergen op Zoom, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie H, nummer 5122, groot 1.525 vierkante meter, aan Stichting Stadlander, gevestigd te Bergen op Zoom, tegen een prijs van € 1.850.000,- k.k.; 
  2. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 jo. art. 14 lid 4 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst met T-Mobile Netherlands B.V. d.d. 6 november 2006 met betrekking tot de plaatsing van een zendmast op het dak van de onder 1. vermelde locatie.

Casus 5116 Zidris, Verkoop Grote Lijster 1-9 te Uithoorn     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zideris te Utrecht, voor de verkoop van de percelen grond met de daarop staande opstallen (waaronder groepswoningen met permanente woonfunctie) met tuin, erf aan en toebehoren welke opstallen gebruikt worden als zorginstelling aan de Grote Lijster 1 tot en met 9 (oneven nummers), 1423 SB te Uithoorn, kadastraal bekend: gemeente Uithoorn, sectie C, nummers 4393, 4392, 4390 en 4391, respectievelijk groot ca. 9a 5ca, 11a 70ca, 6a 58ca en 5a 94ca, tegen een prijs van € 3.500.000,- k.k. aan Gaudium Uithoorn 
I.B.V. te Amsterdam.

Casus 5140 Driestroom, verkoop Planetenstraat 30 te Nijmegen    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driestroom te Elst, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Planetenstraat 30, 6543 VZ te Nijmegen, kadastraal bekend: gemeente Neerbosch, sectie H, nummers 4257 en 3235, respectievelijk groot ca. 41a 20ca en 36ca, tegen een prijs van € 920.000,- k.k. aan Stichting Talis te Nijmegen.


Casus 5141 Zorggroep Noorderboog, Reggersweg 2a te Meppel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Zorggroep Noorderboog te Meppel, voor de verhuur van bedrijfsruimte, als onderdeel van het revalidatiecentrum, gelegen aan de Reggersweg 2A in Meppel, ter grootte van circa 1018 m² bvo, aan Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, voor een periode van 20 jaar, ingaande op 1 december 2021 en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 jaar voortgezet voor een aansluitende periode van vijf jaren, tegen een kale aanvangsjaarhuurprijs van € 195.026,- vrij van btw, te indexeren op basis van de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), voor het eerst te indexeren op 1 januari 2022 en vervolgens jaarlijks per 1 januari.

Casus 5173 TriviumMeulenbeltZorg, verhuur loc. Borsthuis te Hengelo   

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting TriviumMeulenbeltZorg te Borne voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen in het Borsthuis aan de P.C. Borstlaan 10, 7555 SH te Hengelo, groot ca. 92 m2 vvo, kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie L, nummer 1949 tegen een kale jaarhuur van € 20.000,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks per (nader te bepalen) te indexeren volgens de CPI alle huishoudens (2006=100), voor een periode van 5 jaren met verlengperioden van telkenmale 5 jaren aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Hengelo ten behoeve van Punt voor Parkinson te Hengelo;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting TriviumMeulenbeltZorg te Borne voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen in het Borsthuis aan de P.C. Borstlaan 10, 7555 SH te Hengelo, groot ca. 92 m2 vvo, kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie L, nummer 1949 tegen een kale jaarhuur van € 20.000,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks per (nader te bepalen) te indexeren volgens de CPI alle huishoudens (2006=100), voor een periode van 5 jaren met verlengperioden van telkenmale 5 jaren aan Medisch Spectrum Twente te Enschede ten behoeve van Punt voor Parkinson te Hengelo.

Casus 5191 Stichting Surplus, (onder)verhuur Kerkwerve 44-58 te Etten-Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Sichting Surplus Zorg te Moerdijk voor de onderverhuur aan de Sport-BSO Flekks B.V. te Breda van 108 m2 vvo bedrijfsruimte op de begane grond van het gezondheidscentrum aan de Kerkwerve 44-58 te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummers 11919, 11921 en 12044 ingaande op 1 april 2022 voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging van twee jaar en daarna van telkens een jaar, zulks tegen een huurprijs van € 13.500,- (geen btw) per jaar, met in het eerste jaar een korting op de huur van € 2.088,-, met ingang van 1 januari 2023 jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 5199 Altrecht, verkoop Marterlaan 10 te Den Dolder     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht, voor de verkoop van het perceel met daarop een bedrijfspand met bovenwoning aan de Marterlaan 10, 3734 HA te Den Dolder, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie K, nummers 2588, 2590 en 2592, respectievelijk groot ca. 128 m2 , 244 m2 en 159 m2, tegen een prijs van € 730.000,- k.k. aan de heer J.T. te A. en de heer M.B. te S.

Casus 5219 Alliade, verkoop Utgong 53 te Beetsterzwaag

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Utgong 53 te Beetsterzwaag, kadastraal bekend gemeente Beetsterzwaag, sectie B, nummer 4868, groot circa 6 are en 22 centiare, aan de heer R. de Groot en mevrouw M.C.T. Haze, beiden wonende te Sint Nicolaasga, tegen een prijs van 365.777,- k.k.;
  2. dat geen goedkeuring is vereist voor het vestigen van een erfdienstbaarheid met betrekking tot de toegang van het verkochte ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.