Vergadering van 23 augustus 2022

Casus 455 Het Raamwerk, verkoop Dunesse fase 2
Casus 4766 Odion, Landsmeerstraat 3 te Purmerend
Casus 4972 Pieter van Foreest, verkoop locatie Wittebrug te Poeldijk        
Casus 5031 ETZ, verkoop loc. Kasteellaan 2 te Waalwijk
Casus 5044 Alliade, verkoop Ringweg 9 te Drachten       
Casus 5069 Land van Horne, verkoop terrein Witven, Beuvenlaan 3, 5 en 7 te Someren
Casus 5100 Stichting Surplus Zorg, verkoop Gommerstraat 102 te Rijsbergen
Casus 5174 GGz Delfland, verkoop Ezelsveldlaan 280 te Delft       
Casus 5240 Riwis, verhuur Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen    
Casus 5269 Stichting Cosis, verkoop Driemolenslaan 86 te Muntendam
Casus 5295 Zorgbalans, verkoop Kennemeroord 28 te Heemstede
 

Casus 455 Het Raamwerk, verkoop Dunesse fase 2

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

1. Ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan de Stichting Het Raamwerk te Noordwijkerhout voor de verkoop van: 

-   Het/de gedeelte(n) van het kadastrale perceel gemeente Katwijk, sectie A, nummers 17.788, 17.789, 17.790, 17.791, 17.794 en 17.795, groot respectievelijk 1387 m2, 214 m2, 1038 m2, 201 m2, 554 m2 en 498 m2 aan OC Zeebos te Heemstede of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 9.400.000,- excl. btw k.k. waarbij de koopprijs jaarlijks wordt geïndexeerd met de CPI index alle huishoudens en voor het eerst op 1 september 2022 tot aan de leveringsdatum en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.5 van de op 30 juni 2022 gesloten overeenkomst.
-   De gedeelten van het kadastrale perceel gemeente Katwijk, sectie A, nummers 17.787 en 17.792, groot respectievelijk 704 m2 en 835 m2 aan de besloten vennootschap Van Omme & de Groot Participatiemaatschappij B.V. te Rotterdam of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 7.990.000,- excl. btw k.k., waarbij de koopprijs jaarlijks wordt geïndexeerd met de CPI index alle huishoudens en voor het eerst op 1 september 2022 tot aan de leveringsdatum en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.5 van de op 16 juni 2022 gesloten overeenkomst en met dien verstande dat indien uit een onderzoeksrapport blijkt dat de kosten voor sanering van de bodem van het verkochte meer bedraagt dan € 70.000,- excl. btw, het meerdere voor rekening van verkoper is, tot een maximum van € 70.000,- excl. btw. 

2. Dat op grond van artikel 14 lid 1 sub c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring noodzakelijk is voor de verkoop van het nader te bepalen openbare terrein (‘overgrond’) aan de gemeente Katwijk ten behoeve van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte.

Casus 4766 Odion, Landsmeerstraat 3 te Purmerend

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de koopovereenkomst d.d. 29 september 2021 voor de verkoop door Stichting Odion te Wormer van het voortdurend recht van erfpacht op een perceel grond, waarvan de canonverplichting voor het lopende tijdvak van 50 jaar tot 31 december 2032 is afgekocht, gelegen aan de Landsmeerstraat 3 te Purmerend, kadastraal bekend als gemeente Purmerend, sectie E, nummer 2219, ter grootte van 3044 centiare met alle rechten van de erfpachter op het zich op die grond bevindende gebouw aan de gemeente Purmerend te Purmerend voor een koopsom van € 935.000 k.k.

Casus 4972 Pieter van Foreest, verkoop locatie Wittebrug te Poeldijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met het daarop staande gebouw met toebehoren aan de Wittebrug 1, 2685 ES te Poeldijk, kadastraal bekend: gemeente Monster, sectie K, nummers 4929 en 5894, respectievelijk groot ca. 1a 5ca en 34a 99ca, tegen een prijs van € 3.550.000,- k.k. aan Boele & van Eesteren B.V. te Rijssen.

Casus 5031 ETZ, verkoop loc. Kasteellaan 2 te Waalwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Kasteellaan 2 te 5141 BM Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 750, groot 93 are en 69 centiare, gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 751 (deels), totaal groot 1 hectare, 38 are en 56 centiare, met aftrek van circa 3800 m2 voor het toekomstige RGC, en gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 3575, groot 28 are en 30 centiare, aan Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V. gevestigd te Schaijk en/of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 12.000.000,- k.k.

Casus 5044 Alliade, verkoop Ringweg 9 te Drachten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Ringweg 9, 9201 GT te Drachten, kadastraal bekend: gemeente Drachten, sectie A, nummer 15456, groot ca. 4215 m2 alsmede een aandeel in de mandelige toegangsweg vanaf de Ringweg, kadastraal bekend: gemeente Drachten, sectie A, nummer 14348, groot ca. 270 m2 tegen een totale prijs van € 900.000,- k.k. aan mevrouw M.E. te U.

Casus 5069 Land van Horne, verkoop terrein Witven, Beuvenlaan 3, 5 en 7 te Someren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Voor Verpleeg-, Verzorgings- En Woonfaciliteiten Land van Horne te Weert voor de verkoop van:
1.    de percelen grond, inclusief de daarop aanwezige opstallen aan de Beuvenlaan 3, 5 en 7, 5711 PZ te Someren, kadastraal bekend: gemeente Someren, sectie M, nummers 670, 671, 672 en 673 tezamen groot ca. 67.990 m2, tegen een prijs van € 4.460.000,- k.k., indien de levering na 1 december 2022 plaatsvindt, wordt de koopsom geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI); 

2.    de percelen grond, gelegen nabij de Beuvenlaan 3, 5 en 7, 5711 PZ te Someren, kadastraal bekend: gemeente Someren, sectie M, nummers 661, 664 en 666 tezamen groot ca. 93.555 m2, tegen een prijs van € 190.000,- k.k., indien de levering na 1 december 2022 plaatsvindt, wordt de koopsom geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI); 
aan de heren A.S. te L., de heer L.S. te B. en Habitat B.V. te Den Bosch.

Casus 5100 Stichting Surplus Zorg, verkoop Gommerstraat 102 te Rijsbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg, gevestigd te Moerdijk, voor de verkoop van het bedrijfspand in gebruik als Kinderdagverblijf en BSO met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Gommersstraat 102 te Rijsbergen, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie B, nummers 4286, 4465 en 4467, respectievelijk 1030 m2, 341 m2 en 7 m2 aan Stichting Hulp aan Jeugdigen gevestigd te Dongen, voor een prijs van € 830.001- k.k. met inachtneming van artikel 27 van de koopovereenkomst. 

Casus 5174 GGz Delfland, verkoop Ezelsveldlaan 280 te Delft

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijk Gezondheidszorg Delfland te Delft, voor de verkoop van het bedrijfspand met erf en verdere aanhorigheden aan de Ezelsveldlaan 280, 2611 DL te Delft, kadastraal bekend: gemeente Delft, sectie E, nummers 3646 en 3643 tezamen groot ca. 520 m2, tegen een prijs van € 950.600,- k.k. aan Highbridge B.V. te De Lier dan wel nader te noemen meester.

Casus 5240 Riwis, verhuur Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Riwis Zorg en Welzijn te Apeldoorn voor de (onder)verhuur van 21 zelfstandige wooneenheden, 3 buurtkamers met terrassen, sanitaire ruimten, facilitaire en technische ruimten, zorg ondersteunende ruimten op de begane grond met buitenruimten in het pand gemaand Zorgcentrum Tolzicht aan de Burgemeester de Wijslaan 35, 6971 CC te Brummen, het te verhuren deel is groot ca. 1614 m2, met medegebruik van de parkeerplaatsen, tuin en terrassen, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 165.200,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 juli te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2015=100; voor een periode van 15 jaar  met een verlengperiode van 5 jaren waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt, ingaande per 1 september 2022 aan Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken te Apeldoorn.

Casus 5269 Stichting Cosis, verkoop Driemolenslaan 86 te Muntendam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cosis te Assen voor de verkoop van de eigendom van twee (samengevoegde) woonhuizen met schuren en ondergrond, tuinen en verdere aanhorigheden staande en gelegen aan de Driemolenslaan 86 te 9649 EV Muntendam, kadastraal bekend gemeente Muntendam, sectie B, nummer 4063, aan de heer R.B. te K., tegen een prijs van € 275.000,- k.k.

Casus 5295 Zorgbalans, verkoop Kennemeroord 28 te Heemstede

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgbalans te Haarlem voor de verkoop van het appartementsrecht plaatselijk bekend als Kennemeroord 28 te 2101 MX Heemstede, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, nummer 9998, totaal groot 38 are en 95 centiare, het appartementsrecht met complexaanduiding 10001 A-16, 10001 A-61 en 10001 A-110, uitmakende het 100/6467, 6/6467 en 13/6467 aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren, erf en grond, aan de heer H.L. en mevrouw M.U. te Z., tegen een prijs van € 735.000,- k.k.