Vergadering van 26 april 2022

Casus 4238, 5087 en 5110 Pluryn, loc. De Horst 1-41 te Malden, Heilige Stoel 4829 te Wijchen en W.J. Bladergroenstraat 4 te Tiel
Casus 5032 Stichting Surplus, (Onder-)verhuur Pelsrijckenpark 1 te Breda
Casus 5054 ORO, Het Rijtven te Deurne
Casus 5219 Alliade, verkoop Utgong 55 te Beetsterzwaag
 

Casus 4238, 5087 en 5110 Pluryn, loc. De Horst 1-41 te Malden, Heilige Stoel 4829 te Wijchen en W.J. Bladergroenstraat 4 te Tiel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van de volgende onroerende zaken aan Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V., gevestigd te Lent, of een nader te noemen meester, tegen een prijs van € 5.001.000,- k.k.:

  1.  de eigendom van het gebouw met erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend De Horst 1 tot en met 41 (oneven nummers) te 6581 TE Malden, kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie H, nummer 1562, groot 4291 vierkante meter en de eigendom van het perceel grond nabij het hiervoor omschreven perceel, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie H, nummer 1561, groot 264 vierkante meter;
  2. de eigendom van de woningen met ondergrond, erf, tuinen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Heilige Stoel 4803 A, 4803 B, 4803 C, 4805, 4805 A, 4807, 4807 A, 4809, 4809 A, 4811, 4811 A, 4813, 4813 A, 4815, 4815 A, 4817, 4817 A, 4819, 4819 A, 4821, 4821 A, 4823, 4823 A, 4825, 4825 A te 6601 VR Wijchen, kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie L, nummer 1736, groot 3807 vierkante meter;
  3. de eigendom van de woningen met ondergrond, erf, tuinen en verder toebehoren, plaatselijk bekend W.J. Bladergroenstraat 4 tot en met 44 (even nummers) te 4002 AZ Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie H, nummer 3335, groot 3880 vierkante meter.

Casus 5032 Stichting Surplus, (Onder-)verhuur Pelsrijckenpark 1 te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Sichting Surplus Zorg te Moerdijk voor de onderverhuur aan Its my Health BV te Doetinchem van 1000 m2 bedrijfsruimte op de begane grond aan het Pels Rijckenpark 1 te Breda, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie A, nummer 6664 A6 ingaande op 15 juni 2022 voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van verlenging tot uiterlijk 1 februari 2030, zulks tegen een huurprijs van € 100.000,- (geen btw) per jaar, waarbij in het eerste half jaar tot 15 december 2022 geen huur verschuldigd is. De huur met ingang van 1 juli 2023 jaarlijks op 1 juli te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.


Casus 5054 ORO, Het Rijtven te Deurne

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi: 
1. Goedkeuring te verlenen aan Stichting ORO te Helmond voor:
a.    de verhuur van een perceel grond met een oppervlakte van ca. 250 m² (ca. 50 m² per woning), gesitueerd aan het Rijtven te Deurne, kadastraal bekend, gemeente Deurne, sectie B, nummer 2851 groot 19 ha 19 are en 4 centiare (gedeeltelijk) tegen een totale huursom van € 1970,- per jaar zonder btw en exclusief servicekosten (elektra/water/riool/internet) in het kader van bewoning van de 5 tiny-houses, de huur ingegaan per eind 2022 voor een periode van 20 jaren, daarna behoudens opzegging te verlengen met perioden van telkens 5 jaar, de huurprijs jaarlijks en voor het eerst per 1 januari 2024 te indexeren volgens de Consumentenprijsindex, aan Butterfly Homes I bv te ‘s Hertogenbosch;
b.    de vestiging van een recht van opstal ten behoeve van Butterfly Homes I bv te ’s Hertogenbosch, voor de aanwezige of te realiseren tijdelijke huisvestingsfaciliteiten in, op of boven de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Deurne, sectie B, nummer 2851 groot 19 ha 19 are en 4 centiare (gedeeltelijk), die naar hun aard bestemd zijn om gedurende een periode van ten minste vijftien (15) jaar duurzaam ter plaatse te blijven, hieronder begrepen een geprefabriceerde verplaatsbare woning bestaande uit een betonnen ondervloer, een houten constructie en een afwerking van hout en glas en alle overige voorzieningen die nodig zijn om het de opstallen in stand te houden, voor een initiële periode van 15 jaar vanaf de start van de verhuur woningen en daarna, behoudens beëindiging van het opstalrecht, te verlengen met perioden van telkens 5 jaar, tegen een retributie van € 1,- euro per woning per jaar, welke niet wordt geïndexeerd, met dien verstande dat alle kosten voor de aanleg en onderhoud van de opstallen, de herstellingen aan de onroerende zaak en/of de daarop geplaatste opstallen welke verband houden met de aanleg/gebruik van de opstallen en kosten voor alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheffingen voor het realiseren van de opstallen, het gebruiken van de onroerende zaak en de opstallen, alsmede voor de bedrijfsuitoefening door de opstaller, voor rekening zijn van de opstaller;
2.    dat op grond van artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring noodzakelijk is voor de vestiging van het beperkte recht om over de aangrenzende percelen van de eigenaar te komen en te gaan van en naar de onroerende zaak en de opstallen ten behoeve van personeelsleden, (toe)leveranciers en overige door de opstaller aan te wijzen derden.

Casus 5219 Alliade, verkoop Utgong 55 te Beetsterzwaag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Utgong 55 te Beetsterzwaag, kadastraal bekend gemeente Beetsterzwaag, sectie B, nummer 4867, groot circa 3 are en 66 centiare, aan de heer J.D. te G. en mevrouw W.E. te B., tegen een prijs van € 340.005,- k.k.