Vergadering van 27 september 2022

Casus 3467 Saxenburgh Groep, herontwikkeling Clara Feyoena Heem te Hardenberg

Casus 3467 Saxenburgh Groep, herontwikkeling Clara Feyoena Heem te Hardenberg

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi: 

  1. goedkeuring te verlenen aan Stichting Saxenburgh te Hardenberg, voor de verkoop van een perceel, betreffende het (na de sloop van de bestaande opstallen respectievelijk na verplaatsen van de dierweide), onbebouwd terrein, gelegen aan de Rheezerweg 73 en 73t te Hardenberg, conform de aan de koop- ontwikkelingsovereenkomst aangehechte situatietekening met demarcatielijnen weergegeven twee gedeelten van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie B, nummer 9341, groot 6541 m2, tegen een koopsom van € 760.000,- excl. btw aan Goossen Te Pas Bouw B.V. te Rijssen voor de nieuwbouw van twee zorgappartementen met elk 22 appartementen voor zelfstandig wonen, met dien verstande dat een korting zal gelden ter hoogte van € 600.000,- op de overeengekomen aanneemsom voor het realiseren van een nieuw zorgcentrum ter vervanging van het bestaande Zorgcentrum Clara Feyoena Heem;
  2. dat op grond van artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring noodzakelijk is voor de vestiging van een erfdienstbaarheid ten laste van het na levering van het verkochte resterende gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie B, nummer 9341 (dienende erf) om van de openbare weg het Heersende erf en van het Heersende erf de openbare weg te bereiken.