Vergadering van 5 juli 2022

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes
Casus 4875 GGzE, erfpacht aan Scoutingorganisatie Johannes Vianney te Eindhoven
Casus 5018 de Posten, Woonpark de Posten te Enschede
Casus 5029 Antes, verkoop loc. Albrandswaardsedijk 70 te Poortugaal
Casus 5071 Sint Jacob, verhuur locatie Oldenhove te Overveen
Casus 5181 Kwadrant Groep, De Frisia 22 te Drachten
Casus 5224 Alliade, verkoop Boslaan 77 te Beetsterzwaag 
Casus 5263 Siza, Heijenoordsweg 150 te Arnhem

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

A.    De goedkeuringsbeschikking d.d. 31 augustus 2021, met kenmerk IB/ms/2021/445 voor wat betreft het onderdeel voor de verkoop van de navolgende locatie in te trekken:
1.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 18, omvattende:
    a.    het éénhonderdtwintig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (120/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 14 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 83, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 94, omvattende:
    a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
        aan de heer A.W. te G. tegen een prijs van € 203.730,- v.o.n.

met dien verstande dat de overige besluitonderdelen in deze beschikking onverkort blijven gelden; 

B.    Goedkeuring te verlenen aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:
1.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 18, omvattende:
    a.    het éénhonderdtwintig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (120/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 14 te Goes.

2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 83, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 94, omvattende:
    a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
        aan A.K. en J.G. te A., tegen een bedrag van € 246.230,- v.o.n.

Casus 4875 GGzE, erfpacht aan Scoutingorganisatie Johannes Vianney te Eindhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg te Eindhoven (GGzE) voor het vestigen van een recht van erfpacht en het daarvan afhankelijk recht van opstal, op een perceel ter grootte van circa 700 m2, plaatselijk gelegen nabij de Grote Beekstraat 12 te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie H nummer 1880 (gedeeltelijk), voor een periode van 30 jaren na vestigingsdatum d.d. 1 januari 2023, tegen een jaarlijkse canon groot € 2156,- k.k. (prijspeil d.d. 1 januari 2022) zonder btw (op basis van een grondwaardeprijs van € 175,-/m2 en een canonpercentage van 1,76%), jaarlijks op 1 januari te herzien aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde CPI en voor het eerst per 1 januari 2023, ten behoeve van Stichting Scouting Johannes Vianney te Eindhoven, voor het plaatsen van een gebouw voor gebruik van scoutingsactiviteiten;
  2. op grond van artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuringseis op te leggen voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten behoeve van de onroerende zaak (hierna te noemen: het Heersend Erf) en ten laste van het resterende gedeelte van de onroerende zaak kadastraal bekend gemeente Woensel sectie H nummer 1880 (hierna te noemen: het Dienend Erf) op grond waarvan de eigenaar als eigenaar van het Dienend Erf dient te dulden dat de erfpachter (als gerechtigde tot het Heersend Erf) en/of diens bevoegde gebruikers via de op het Dienend Erf aanwezige wegen (hierna te noemen: de Weg) kunnen komen van het Heersend Erf naar de openbare weg en te komen van de openbare weg naar het Heersend Erf, zulks op de voor de eigenaar van het Dienende Erf minst bezwarende wijze.


Casus 5018 de Posten, Woonpark de Posten te Enschede

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting De Posten te Enschede voor de verkoop via grondruil aan Woonzorg Nederland te Amsterdam van het perceel grond, gelegen nabij De Posten te Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie Z, nummer 6773, groot 258 m², tegen terug levering van de percelen grond, gelegen nabij De Posten te Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie Z, nummer 6771, groot 113 m², respectievelijk, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie Z, nummer 6770, groot 146 m² door Woonzorg Nederland te Amsterdam, zonder verdere verrekening.

Casus 5029 Antes, verkoop loc. Albrandswaardsedijk 70 te Poortugaal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes Zorg B.V. te Rotterdam, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Albrandswaardsedijk 70, 3172 TJ te Poortugaal, kadastraal bekend: gemeente Poortugaal, sectie C, nummer 1829, groot ca. 18a 25ca, tegen een prijs van € 1.005.000,- k.k. aan de heer T. B. en mevrouw J.M. te R.

Casus 5071 Sint Jacob, verhuur locatie Oldenhove te Overveen

1. Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sint Jacob, gevestigd te Haarlem, voor de verhuur van 

  • de locatie plaatselijk bekend als Oldenhove, Dompvloedslaan 1 te 2051 NA Overveen, met inbegrip van het buitenterrein met tuin, parkeerplaatsen en fietsenstalling, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie E, nummer 1981, met een oppervlakte van 10.490 m2, aan de gemeente Bloemendaal, tegen een prijs van € 390.000,- per jaar, de huur ingaande binnen 12 maanden na ondertekening van de huurovereenkomst, voor een periode van maximaal 10 jaar, met opzeggingsmogelijkheid na 5 jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren met 2,5%, voor het eerst op 1 juli 2023, waarbij tevens is bepaald dat de gemeente Bloemendaal het huurcontract met de HOED, huurder van ruimte in hetzelfde pand, overneemt zodra de huur ingaat;
  • de praktijkruimte in het souterrain van de locatie plaatselijk bekend als Oldenhove, Dompvloedslaan 1 te 2051 NA Overveen, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie E, nummer 1981, de te verhuren oppervlakte groot 495 m2 vvo, aan Maatschap HOED Overveen te Overveen, tegen een prijs van € 69.300,- per jaar, de huur ingaande op 1 juni 2022, voor onbepaalde tijd, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens de Consumentenprijsindex, voor het eerst op 1 januari 2023.

2. Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de verhuring door Stichting Sint Jacob, gevestigd te Haarlem, van ruimte in het souterrain van de locatie plaatselijk bekend als Oldenhove, Dompvloedslaan 1 te 2051 NA Overveen, aan huisartsen I. Kuiper en Ph. E. Sutorius te Overveen, volgens de huurovereenkomst gesloten op 28 april 2017.

Casus 5181 Kwadrant Groep, De Frisia 22 te Drachten

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 21 april 2016 tussen Stichting KwadrantGroep te Smallingerland en Veiligheidsregio Fryslan te Leeuwarden voor de verhuur van circa 181 m2 bvo bedrijfsruimte in het gebouw gelegen aan De Frisia 22 te Drachten voor een huurprijs van € 31.690,58,- per jaar zonder btw en inclusief energie, servicekosten en overige kosten, voor een periode van 3 jaar, ingaande per 1 januari 2016 en eindigende op 31 december 2018 met de mogelijkheid tot een verlenging van aansluitende perioden van 1 jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren per 1 juli en voor het eerst op 1 juli 2016 conform het CPI;
  2. gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 2 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken te besluiten dat geen verder onderzoek wordt gedaan naar de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst voor de verhuur van bedrijfsruimte met een oppervlakte van 15 m2 in het gebouw gelegen aan De Frisia 22 te Drachten, aan Logopedie Marjon Dijkstra;
  3. goedkeuring te verlenen aan Stichting KwadrantGroep te Drachten voor de verkoop van de eigendom van het gebouw met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend De Frisia 22 te Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A, nummer 10527, groot 4 a 34 ca (434 m²), aan mevrouw T.H. te D., voor een bedrag € 255.000,- kosten koper. 

Casus 5224 Alliade, verkoop Boslaan 77 te Beetsterzwaag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Boslaan 77, 9244 EJ te Beetsterzwaag, kadastraal bekend: gemeente Beetsterzwaag, sectie B, nummer 4869, groot ca. 2a 59ca, tegen een prijs van € 330.000,- k.k. aan de heer J.H. te G.


Casus 5263 Siza, Heijenoordsweg 150 te Arnhem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verhuur aan: 

  1. Holding Tandheelkundige zorgverlening ’s-Hertogenbosch B.V. te ’s-Hertogenbosch van bedrijfsruimte op de 1e verdieping(deels) gelegen aan de Heijenoordseweg 150 te Arnhem, kadastraal bekend Arnhem, sectie P, nummer 6889 (deels), groot 445 m² vvo, ingaande op 1 juli 2022, voor een periode van 4 jaar tot en met 1 juli 2026, voort te zetten voor onbepaalde tijd tegen een kale aanvangshuurprijs van € 35.600,- vrij van btw, te indexeren per 1 juli en voor het eerst met ingang van 1 juli 2023;
  2. Hanssen Arnhem Orthopedische Schoentechniek B.V. te Landgraaf, van bedrijfsruimte op de 1e verdieping(deels) gelegen aan de Heijenoordseweg 150 te Arnhem, kadastraal bekend Arnhem, sectie P, nummer 6889 (deels), groot 230 m² vvo, ingaande op 1 juli 2022, voor een periode van 4 jaar tot en met 1 juli 2026, voort te zetten voor onbepaalde tijd tegen een kale aanvangshuurprijs van € 18.400,- vrij van btw, te indexeren per 1 juli en voor het eerst met ingang van 1 juli 2023;
  3. OIM Vastgoed B.V., te Assen van bedrijfsruimte op de 1e verdieping(deels) gelegen aan de Heijenoordseweg 150 te Arnhem, kadastraal bekend Arnhem, sectie P, nummer 6889 (deels), groot 300 m² vvo, ingaande op 1 juli 2022, voor een periode van 4 jaar tot en met 1 juli 2026, voort te zetten voor onbepaalde tijd tegen een kale aanvangshuurprijs van € 24.000,- vrij van btw, te indexeren per 1 juli en voor het eerst met ingang van 1 juli 2023.