Vergadering van 14 mei 2024

 • Casus 4879 Koninklijke Kentalis loc. Castiliëlaan 8 te Eindhoven, verhuur aan Amarant
 • Casus 5314 Stichting Pergamijn Verkoop van perceel met opstal, 
  locatie Kruisstraat 11, 11 a en 11b te Sittard
 • Casus 5411 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis) verhuur kantoorruimte aan Stg. Vumc te Hoorn
 • Casus 5546 Respect loc. Quintus te Den Haag
 • Casus 5580 Stichting Zorggroep Almere Onderzoek naar vernietigbaarheid diverse niet vooraf gemelde verhuringen op 5 locaties
 • Casus 5601 5602 5603 Altrecht Verkoop Lange Nieuwstraat 52, 52a en 
  ABC-straat 8, 8bis te Utrecht

Casus 4879 Koninklijke Kentalis loc. Castiliëlaan 8 te Eindhoven, verhuur aan Amarant

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg gevestigd te Sint-Michielsgestel voor de verhuur van de locaties plaatselijk bekend als pandnummers 12 en 13 op het terrein Castiliëlaan 8 te 5629 CH Eindhoven, groot 799 m2 vvo, aan Stichting Amarant, gevestigd te Tilburg, tegen een prijs van € 83.500,- per jaar, de huur ingegaan op 1 maart 2021 en na verlenging lopend tot 28 februari 2025, jaarlijks per 1 juni te verhogen volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens, voor het eerst op 1 juni 2021.

Casus 5314 Stichting Pergamijn Verkoop van perceel met opstal, locatie Kruisstraat 11, 11 a en 11b te Sittard

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pergamijn te Sittard-Geleen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Kruisstraat 11, 6137 SX te Sittard, kadastraal bekend: gemeente Sittard, sectie N, nummer 1018, groot 208 m2, tegen een prijs van € 247.500,- k.k. aan mevrouw D.D. te S.;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pergamijn te Sittard-Geleen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verder aanhorigheden aan de Kruisstraat 11a, 6137 SX te Sittard, kadastraal bekend: gemeente Sittard, sectie N, nummer 1017, groot 229 m2, tegen een prijs van € 239.000,-k.k. aan de heer S. P. en mevrouw W.W. te S.;
 3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pergamijn te Sittard-Geleen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Kruisstraat 11b, 6137 SX te Sittard, kadastraal bekend: gemeente Sittard, sectie N, nummer 1016, groot 223 m2, tegen een prijs van € 249.000,- k.k. aan de heer M.J. te S.;
 4. dat ingevolge artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten laste van Kruisstraat 11, 11a en 11b over en weer;
 5. dat ingevolge artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken voor eventueel nog te vestigen erfdienstbaarheden ten laste van Kruisstraat 11, 11a en 11b om de feitelijke toestand te legaliseren en/of onbelemmerd gebruik in de toekomst te waarborgen; dan wel eventuele erfdienstbaarheden om te dulden dat de toestand waarin het verkochte zich ten opzichte van de aangrenzende woningen bevindt blijft gehandhaafd, zoals nader omschreven in artikel 20 van de verkoopovereenkomsten, geen goedkeuring nodig is.

Casus 5411 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis) verhuur kantoorruimte aan Stg. Vumc te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dijklander Ziekenhuis te Hoorn voor de verhuur van 249,20 m2 vvo bedrijfsruimte op de 1e verdieping in het kantoorgebouw, excl. ruimtes 113 en 114, gelegen aan de Maelsonstraat 7 te Hoorn aan Stg. Vumc te Amsterdam tegen een kale jaarhuurprijs van € 34.888,- (zijnde € 140 per m2 vvo) voor een periode van 3 jaar, ingaande op 1 juli 2022 en lopende tot en met 30 juni 2025, met de optie tot verlenging voor een aansluitende periode van 1 jaar, derhalve tot en met 30 juni 2026 en daarna telkenmaal voor aaneensluitende perioden van 1 jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 januari en voor het eerst per 1 januari 2023 wordt geïndexeerd op basis van de CPI alle huishoudens.

Casus 5546 Respect loc. Quintus te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de overeenkomst d.d. 11 mei 2023 voor de verkoop door Stichting Respect Wonen – Zorg, Welzijn, te Den Haag van het zakelijk recht van opstal bestaande uit een drielaags woonvoorziening en verdere aanhorigheden op de locatie plaatselijk bekend als Nectarinestraat 11 te Den Haag, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, sectie I, nummer 7322, groot 2770 m2 aan PG Vastgoed BV te Den Haag voor een verkoopprijs van € 1.950.000,- k.k. (inclusief roerende zaken die zijn gewaardeerd op € 300.000,-).

Casus 5580 Stichting Zorggroep Almere Onderzoek naar vernietigbaarheid diverse niet vooraf gemelde verhuringen op 5 locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

 1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur bedrijfsruimte tussen Stichting Zorggroep Almere te Almere en
  1. Tandarts R. Bijl van 274 m2 vvo, locatie Opmaat, Rimsky Korsakovweg 51 te Almere, ingaande 1 maart 2024 met een aanvangsjaarhuur van € 45.895,-;
  2. Tandarts Panday van 123 m2 vvo, locatie Waterwijk, Botplein 4 te Almere, ingaande 1 januari 2006 (op 1 januari 2021 is het aantal m2 uitgebreid) met een aanvangsjaarhuur van € 7.695,58;
  3. Huisartsen de Boog van 543 m2 vvo, locatie De Boog, Lavendelplantsoen 68 te Almere, ingaande 1 mei 2020 met een aanvangsjaarhuur van € 44308,80, wegens beëindiging van de verhuur;
  4. Apotheek Almere Haven van 265 m2 vvo, locatie De Haak, Schoolstraat 32 te Almere, ingaande 14 maart 2019 met een aanvangsjaarhuur van € 44.529,50, wegens beëindiging van de verhuur;
  5. Tandartspraktijk van Luijk van 234 m2 vvo locatie De Haak, Schoolstraat 32 te Almere, ingaande 1 oktober 2018 met een aanvangsjaarhuur van € 32.025,- , wegens beëindiging van de verhuur;
  6. Topmondzorg van 168 m2 vvo, locatie Filmwijk, Greta Garbo plantsoen 1 te Almere, ingaande 1 januari 2015 met een aanvangsjaarhuur van € 15.913,-, wegens beëindiging van de verhuur;
  7. Huisartsen De Opmaat van 386 m2 vvo, locatie Opmaat, Rimsky Korsakovweg 51 te Almere, ingaande 1 juli 2020 met een aanvangsjaarhuur van € 38.637,60, wegens beëindiging van de verhuur.
 2. Ingevolge artikel 18 van de Wtzi juncto artikel 14 lid 2 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen nader onderzoek te doen naar de vernietigbaarheid van de verhuring van 16,7 m2 vvo bedrijfsruimte aan de Botplein 4 te Almere aan hypnotherapeut N. Bos.

Casus 5601 5602 5603 Altrecht Verkoop Lange Nieuwstraat 52, 52a en ABC-straat 8, 8bis te Utrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht, voor de verkoop van:

 1. een perceel grond ter grootte van 131 m2 (371 m2 bvo), gelegen aan de ABC-straat 8-8bis te Utrecht, kadastraal bekend: gemeente Utrecht, sectie B, nummer 3398 met de daarop aanwezige opstallen;
 2. het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd van een perceel ter grootte van 315 m2 (450 m2 bvo) gelegen aan de Lange Nieuwstraat 52, kadastraal bekend: gemeente Utrecht sectie B, nummer 3556, met de daarop aanwezige opstallen;
 3. een perceel ter grootte van 260 m2 (280 m2 bvo), gelegen aan de Lange Nieuwstraat 52a, kadastraal bekend: gemeente Utrecht sectie B, nummer 4602, met de daarop aanwezige opstallen, tegen een prijs van € 2.375.000,- k.k. aan Mast Vastgoed B.V. te Utrecht.