Vergadering van 16 april 2024

 • Casus 3467 Saxenburgh Groep, locatie herontwikkeling Clara Feyoena Heem te Hardenberg
 • Casus 3858 Koninklijke Visio, locatie Huis te Echten
 • Casus 4486 en 4935 Koninklijke Kentalis, Castiliëlaan 8 te Eindhoven, verhuringen aan Visio
 • Casus 4609 Stichting Pantein, locatie zorgcentrum Aldenhorst/Meihorst
 • Casus 5227 Abrona, reeds gedane verhuringen te Huis ter Heide
 • Casus 5589 Rivas Zorggroep, loc. Pietersweer 36 te Hardinxveld-Giessendam

Casus 3467 Saxenburgh Groep, locatie herontwikkeling Clara Feyoena Heem te Hardenberg

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Saxenburgh te Hardenberg voor de verkoop van het registergoed, onderdeel uitmakend van een perceel grond gelegen aan de Rheezerweg 73 en 73t te Hardenberg, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie B (ged.) nummer 9341, groot 2000 m2, bestemd voor de bouw van een appartementencomplex bestaande uit 30 zorgeenheden, tegen een koopsom van € 275.000,- excl. btw en k.k. aan Woonstichting Vechtdal Wonen te Ommen.

Casus 3858 Koninklijke Visio, locatie Huis te Echten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, gevestigd te Amsterdam, voor de verkoop van de percelen met de daarop aanwezige opstallen, bestaande uit:

 • Zuidwolderweg 3-ts te 7932 PN Echten, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummer 2658, groot negentien hectare, veertig are en vijfenzestig centiare (19 ha 40 a 65 ca), belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis Netbeer B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch en belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van gemeente De Wolden;
 • Zuidwolderweg te Echten, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummer 298, groot twee hectare, achttien are en negentig centiare (2 ha 18 a 90 ca), belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van gemeente De Wolden;
 • Zuidwolderweg 3 te 7932 PN Echten, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummer 324, groot negen are en vijftig centiare (9 a 50 ca), belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch;
 • Zuidwolderweg 5 te 7932 PN Echten, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummer 1011, groot negen are en veertig centiare (9 a 40 ca);
 • Zuidwolderweg te Echten, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummer 1134, groot twee are en tien centiare (2 a 10 ca);
 • Zuidwolderweg te Echten, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummer 1898, groot drieënzestig centiare (63 ca), belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van gemeente De Wolden;
 • Zuidwolderweg 1 te 7932 PN Echten, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummer 1829, groot 3 are en vijfenzestig centiare (3 a 65 ca), belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van gemeente De Wolden, aan Lizmar Holding B.V. te Brederwiede, voor een prijs van € 2.552.776,- k.k.

Casus 4486 en 4935 Koninklijke Kentalis, Castiliëlaan 8 te Eindhoven, verhuringen aan Visio

Het College sanering zorginstellingen besluit geen nader onderzoek in te stellen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg, gevestigd te Haren, naar:

 • de verhuring van gebouw 20, Castiliëlaan 8 te Eindhoven, aan Stichting Visio, gevestigd te Amsterdam, tegen een prijs van € 80.000,- per jaar, de huur ingegaan op 1 juli 2018 en beëindigd op 31 december 2022;
 • de verhuring van gebouw 18, eerste verdieping, Castiliëlaan 8 te Eindhoven, aan Stichting Koninklijke Visio, gevestigd te Amsterdam, tegen een prijs van € 31.000,- per jaar, de huur ingegaan op 1 augustus 2020 en beëindigd op 31 december 2022.

Casus 4609 Stichting Pantein, locatie zorgcentrum Aldenhorst/Meihorst

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pantein gevestigd te Boxmeer, voor de verkoop van de eigendom van het zorgcentrum Aldenhorst/Meihorst met ondergrond en erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pastoor Maasstraat 7, 7A en 7B te 5451 Mill en Looierijweg 1, 3 en 5 te 5451 NX Mill, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nummers: i. 3275, groot acht are negentig centiare, en ii. 3276, groot vierennegentig are éénendertig centiare aan S5 Vitae Fonds; handelend voor zich, of voor één of meer in de leveringsakte nader te noemen meester(s), zijnde één of meer entiteiten of fondsen die gelieerd zijn aan Sectie5 Investments N.V tegen een prijs van € 475.000,- k.k. waarbij de (turnkey) Engineer-and-Build Overeenkomst tussen koper en Dura Vermeer Bouw Zuid B.V. ten aanzien van de (gefaseerde) sloop van de bestaande opstallen, en de realisatie van het nieuwbouwplan bestaande uit een verpleeghuis met 100 cliëntplekken onlosmakelijk hiermee is verbonden.

Casus 5227 Abrona, reeds gedane verhuringen te Huis ter Heide

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 21 januari 2016 en het addendum d.d. 1 juli 2021 tussen Stichting Abrona te Huis ter Heide en Mas Mik VOF te Montfoort voor de verhuur van bedrijfsruimte van 104,5 m2 bvo in het gebouw op de locatie Benedeneind NZ 408 te Benschop voor een daadwerkelijk in rekening gebrachte kale jaarhuurprijs per 2023 van € 13.037,46 ex btw.

Casus 5589 Rivas Zorggroep, locatie Pietersweer 36 te Hardinxveld-Giessendam

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivas Zorggroep, gevestigd te Gorinchem, van de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Pietersweer 36 te 3371 PN Hardinxveld-Giessendam, kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie H, nummer 709, groot 1358 m2, aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, tegen een prijs van € 640.000,- k.k.