Vergadering van 19 maart 2024

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen Gasthuis te Goes
Casus 4773 Ipse de Bruggen, verhuur perceel grond t.b.v. nieuwbouwschool Kraaiennest te Nootdorp       
Casus 4951 Isala Klinieken, vervreemding Isalalocatie te Meppel
Casus 5443 Cordaan, beslissing op bezwaar inzake reeds gedane verhuringen te Amsterdam  
Casus 5515 Gelre Ziekenhuizen, verhuur van ruimte te Apeldoorn 

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 5, omvattende:
a.    Het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste(95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de begane grond verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 54 te Goes.
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 90, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 102 omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan:

    de heer J.B. en mevr. J.B. te K., tegen een bedrag van € 126.230,85 inclusief parkeerplaats (á € 15.000,-) en inclusief omzetbelasting.

Casus 4773 Ipse de Bruggen, verhuur perceel grond t.b.v. nieuwbouwschool Kraaiennest te Nootdorp

 Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer voor de verhuur van bedrijfsruimten:

  1. het Gehuurde sub A: de (reeds gerealiseerde) ruimten gelegen aan de Voorstraat 27 te Nootdorp, kadastraal bekend: gemeente Nootdorp, sectie A, nummer 6081, ter grootte van in totaal circa 1413 m² bvo tegen een huursom van € 134.000,- per jaar vrijgesteld van btw welke huur niet jaarlijks wordt geïndexeerd, per 15 juli 2022 voor een periode van 40 jaren met verlengperioden van telkenmale 5 jaren;
  2. het Gehuurde sub B: de nader door verhuurder, ter uitvoering van de realisatieovereenkomst, gerealiseerde ruimten, gelegen aan de Nieuwe Gracht 1 te Nootdorp, kadastraal bekend: gemeente Nootdorp, sectie A, nummer 6081, ter grootte van in totaal circa 762 m² tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 111.964,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) ingaande per 15 juli 2022 voor een periode van 40 jaren met verlengperioden van telkenmale 5 jaren;

aan Stichting Lucas Onderwijs te ’s-Gravenhage.

Casus 4951 Isala Klinieken, vervreemding Isalalocatie te Meppel

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. goedkeuring te verlenen aan Stichting Isala Klinieken te Zwolle, voor de verkoop van de eigendom van het voormalige ziekenhuiscomplex met parkeervoorzieningen, tuin, erf, ondergrond, trafohuisje en overige aan- en toebehoren, gelegen aan de Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel en de Reggersweg 1, 7943 KC Meppel, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie C, nummer 4838, ter grootte van tweeduizend vierhonderdtwintig vierkante meter (2420 m²) en nummer 4841, ter grootte van tweeënvijftigduizend vijfentachtig vierkante meter (52.085 m²) voor een bedrag van € 3.000.000,- k.k. aan Lenferink Groep Zwolle Investment B.V. te Zwolle, of een nader te noemen meester;
  2. dat op grond van artikel 14 lid 3 sub a, b en c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de vestiging van een opstalrecht voor een trafohuisje ten behoeve van koper en een erfdienstbaarheid ten behoeve van het perceel van het trafohuisje en ten laste van het resterende gedeelte van het nieuwe Ziekenhuiscomplex.

Casus 5443 Cordaan, beslissing op bezwaar inzake reeds gedane verhuringen te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen verklaart het bezwaar gegrond voor zover dat ziet op het motiveringsgebrek in het besluit van 28 september 2023. Het motiveringsgebrek wordt in het  besluit op bezwaar hersteld met de in het besluit genoemde overwegingen. Het College sanering zorginstellingen verklaart het bezwaar voor het overige ongegrond. Het College sanering zorginstellingen laat het besluit van 28 september 2023 in stand met verbetering van de gronden waarop deze rust.

Casus 5515 Gelre Ziekenhuizen, verhuur van ruimte te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Gelre Ziekenhuizen, gevestigd te Apeldoorn, voor de verhuring van circa 117,5 m2 bvo in het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, plaatselijk bekend Albert Schweitzerlaan 31 te Apeldoorn, aan Gelre Apotheek Apeldoorn B.V., gevestigd te Apeldoorn, tegen een aanvangshuurprijs van € 21.831,13 per jaar, de huurperiode is ingegaan op 1 januari 2024 met een looptijd van 5 jaar en wordt behoudens opzegging verlengd met 5 jaar, waarna de huurtermijn jaarlijks wordt verlengd behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens de CPI alle huishoudens.