Vergadering van 2 april 2024

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen Gasthuis te Goes
Casus 4715 Sovak, verhuur Munnikenland 83 en 85 te Sleeuwijk      
Casus 5167 Stichting Curamare, verkoop woning A.J. de Graaffstraat 43 te Sommelsdijk 
Casus 5193 Verhuring Medisch Centrum Leeuwarden aan Hand&Pols
Casus 5391 Zozijn, Spittaalderkamp 59, 59A, 59B en 59C te Zutphen
Casus 5535 Sovak, verhuur Zeggelaan 116 en 118 te Terheijden      

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

A)    Het navolgende onderdeel van de goedkeuringsbeschikking d.d. 31 augustus 2021 (IB/ms/2021/445) in te trekken:

1.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 34, omvattende:
    a.    het [negentig]/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste ([90]/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 36 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 79, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 106, omvattende:
    a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
    aan mevrouw M.H. te G., tegen een prijs van € 180.680,- v.o.n., waarbij de overige onderdelen van de goedkeuringsbeschikking d.d. 31 augustus 2021 (IB/ms/2021/445) onverkort van toepassing blijven. 


B)    Niet de vernietigbaarheid in te laten roepen van de overeenkomst voor de verkoop door Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes van:  
1.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 34, omvattende:
    a.    het [negentig]/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste ([90]/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit: het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vierenveertig (44) woonappartementen, vierenveertig (44) bergingen en vierenveertig (44) parkeerplaatsen, alsmede gemeenschappelijke (verkeers)ruimten, op de begane grond en de eerste tot en met de zesde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 4 tot en met 14 en 26 tot en met 48, 52 tot en met 58, 62 tot en met 70 en 84 tot en met 92, 106 tot en met 114, 128 tot en met 136, 150 en 164 (even) te Goes, uitmakende het zesendertig/ éénhonderdste (36/100e) onverdeeld aandeel de gemeenschap bestaande uit het perceel grond met het daarop het (thans nog te stichten) zorgcomplex en woonappartementen met toebehoren, plaatselijk bekend Kievitlaan 2-176 (even) te Goes, ten tijde van de (hoofd)splitsing kadastraal bekend gemeente Goes, sectie F, nummer 2632, groot eenenzeventig are eenenveertig centiare (71 a 41 ca);
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 36 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 79, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderdvijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond, plaatselijk bekend als Kievitlaan ongenummerd te Goes;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, Sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 106, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderdvijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Kievitlaan te Goes;
aan mevrouw E.G. te G., tegen een prijs van € 205.780,- v.o.n.

Casus 4715 Sovak, verhuur Munnikenland 83 en 85 te Sleeuwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sovak te Terheijden: 

  1. voor de verhuur van de woning, gelegen aan de Munnikenland 83, 4254 EZ te Sleeuwijk, kadastraal bekend: gemeente Werkendam, sectie S, nummer 2306, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 42.500,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) voor het eerst per 1 januari 2025, voor een periode van 2 jaren zonder verlengperioden, ingaande op de dag na goedkeuring van de verhuur door het College sanering aan Tmc pro begeleiding B.V. te Capelle aan den IJssel;
  2. voor de verhuur van de woning, gelegen aan de Munnikenland 85, 4254 EZ te Sleeuwijk, kadastraal bekend: gemeente Werkendam, sectie S, nummer 2306, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 42.500,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) voor het eerst per 1 januari 2025, voor een periode van 2 jaren zonder verlengperioden, ingaande op de dag na goedkeuring van de verhuur door het College sanering aan gemeente Altena te Almkerk.

Casus 5167 Stichting Curamare, verkoop woning A.J. de Graaffstraat 43 te Sommelsdijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee te Dirksland, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend A.J. de Graaffstraat 43 te Sommelsdijk, kadastraal bekend: gemeente Sommelsdijk, sectie B, nummer 6728, groot circa 296 m2, tegen een koopsom van € 235.000,- k.k. aan de heer M.G. te D. en mevrouw T.B. te G.

Casus 5193 Verhuring Medisch Centrum Leeuwarden aan Hand&Pols

Het College sanering zorginstellingen besluit Ingevolge artikel 18 van de WTZi geen nader onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring op de locatie Henri Dunantweg 6 te Leeuwarden door Medisch Centrum Leeuwarden B.V, te Leeuwarden van bedrijfsruimte, groot circa 91 m2, aan Hand & Polstherapie Centrum B.V. te Sneek, ingaande per 1 april 2021 en met een allonge op de overeenkomst die betrekking heeft op een extra ruimte van circa 27 m2 vanaf 1 juli 2021, met een aanvangsjaarhuur van € 5295,- vanwege het feit dat de huurovereenkomst reeds is beëindigd.

Casus 5391 Zozijn, Spittaalderkamp 59, 59A, 59B en 59C te Zutphen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de overeenkomsten voor de verkoop door Stichting Zozijn Zorg te Wilp van: 

  1. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Spittaalderkamp 59 B te Zutphen, kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie C nummer 3852, groot 231 m², alsmede een 1/12e aandeel in een achterpad aldaar kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie C nummer 3258, totaal groot 47 m², aan de heer S.B. en mevrouw S.B. te Z., tegen een prijs van € 360.000,- k.k.;
  2. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Spittaalderkamp 59 C te Zutphen, kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie C nummer 3853, groot 328 m², alsmede een 1/12e aandeel in een achterpad aldaar kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie C nummer 3258, totaal groot 47 m², aan de heer W.D. te Z., tegen een prijs van € 375.000,- k.k. 

Casus 5535 Sovak, verhuur Zeggelaan 116 en 118 te Terheijden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sovak te Terheijden: 

  1. voor de verhuur van de woning, gelegen aan de Zeggelaan 116, 4844 SK te Terheijden, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 31.308,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) voor het eerst per 1 januari 2025, voor een periode tot en met 31 mei 2025 zonder verlengperioden, ingaande op de dag na goedkeuring van de verhuur door het College sanering aan gemeente Drimmelen te Made;
  2. voor de verhuur van de woning, gelegen aan de Zeggelaan 118, 4844 SK te Terheijden, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 31.308,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) voor het eerst per 1 januari 2025, voor een periode tot en met 31 mei 2025 zonder verlengperioden, ingaande op de dag na goedkeuring van de verhuur door het College sanering aan gemeente Drimmelen te Made.