Vergadering van 20 februari 2024

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes
Casus 5346 Raphaëlstichting, locaties te Den Haag
Casus 5373 Stichting Amarant, verkoop Kaapkoloniestraat 25 te Tilburg
Casus 5427 Stichting Het Zand, verkoop perceel grond te Heino

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 14, omvattende:
a.    Het tachtig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (80/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 68 te Goes.
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 68, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 116 omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan:
De heer A.B. en mevr. S.B. te W., tegen een bedrag van € 118.831,76 inclusief omzetbelasting.

Casus 5346 Raphaëlstichting, locaties te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 10 lid 2 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken aan de Raphaëlstichting, gevestigd te Schoorl, voor de verkoop van de rechten van erfpacht en de panden plaatselijk bekend Parklaan 58, 58A, 58B, 58C en Cremersweg 3 te Den Haag, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, nummers 4679, 4782, 4783 en 4864, groot respectievelijk 36 are, 6 are 82 centiare, 7 are 68 centiare en 7 are 95 centiare, aan Stichting Lievegoed, gevestigd te Bilthoven, tegen een prijs van € 500.000,- k.k.

Casus 5373 Stichting Amarant, verkoop Kaapkoloniestraat 25 te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Kaapkoloniestraat 25, 5025 BS te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie Q, nummer 3963, groot ca. 158 m2, tegen een prijs van € 301.650,- k.k. aan de heer R.V. te U.

Casus 5427 Stichting Het Zand, verkoop perceel grond te Heino

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgspectrum Het Zand te Zwolle, voor de verkoop van de eigendom van een gedeelte van een perceel grond aan de Veldkamplaan (ongenummerd) te Heino, kadastraal bekend: gemeente Heino, sectie C, nummer 4025 (ged.) ca. 4000 m2 (nog te splitsen) zonder opstallen, dat wil zeggen zonder de huidige aanwezige garages, werkplaats en trafo ruimte, tegen een koopprijs van € 540.000,- (zijnde € 135,- per m2) kosten koper exclusief btw aan Woningstichting SallandWonen te Raalte.