Vergadering van 28 mei 2024

  • Casus 5565 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), verhuur aan Vastgoed Beheer PG B.V. te Hoorn
  • Casus 5626 Stichting Spaarne Gasthuis, verhuur 190-260 m2 aan de Vondelweg 999 te Haarlem
  • Casus 5652 Stichting SIUS, verkoop Aaltenseweg 85a te Lichtenvoorde

Casus 5565 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), verhuur aan Vastgoed Beheer PG B.V. te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dijklander Ziekenhuis te Hoorn voor de verhuur van 384,50 m2 bvo kantoorruimte, inclusief een aandeel in de algemene ruimten, in het kantoorgebouw gelegen aan de Maelsonstraat 7 te Hoorn aan Vastgoed Beheer PG B.V te Den Haag tegen een kale jaarhuurprijs van € 66.037,88 (zijnde € 171,75 per m2 bvo) voor een periode van 3 jaar, ingaande op 1 januari 2024 en lopende tot en met 31 december 2026, met inachtneming van een huurvrije periode gedurende 1 januari 2024 t/m 31 maart 2024 en met de optie tot verlenging voor een aansluitende periode van 3 jaar, derhalve tot en met 31 december 2029, en daarna telkenmaal voor aaneensluitende perioden van 3 jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 januari en voor het eerst per 1 januari 2025 wordt geïndexeerd op basis van de CPI alle huishoudens.

Casus 5626 Stichting Spaarne Gasthuis, verhuur 190-260 m2 aan de Vondelweg 999 te Haarlem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Spaarne Gasthuis te Hoofddorp voor de verhuur van poliklinische (behandel)ruimtes, gelegen aan de Vondelweg 999 te Haarlem, bestaande uit bedrijfsruimtes gelegen op de 1e verdieping van het betreffende Spaarne Gasthuisgebouw, tezamen groot 190,19 m2 vvo (met een doorgroeimogelijkheid naar 260 m2 vvo ) inclusief aandeel in de gemeenschappelijke (verkeers- en wacht)ruimtes aan Stichting Sport- en beweegkliniek te Haarlem tegen een aanvangshuur van € 29.479,45 (€ 155,- per m2) vrij van btw, ingaande 1 juni 2024 voor een periode van 5 jaar tot en met 31 mei 2029, met daarna verlengmogelijkheden van telkenmale één jaar, met jaarlijkse indexering volgens de consumentprijsindex reeks alle huishoudens (2015=100) op 1 juni, voor het eerst op 1 juni 2025. Verder kunnen partijen in aanvulling op de jaarlijkse indexering de huurprijs aanpassen aan de markthuurwaarde na de eerste huurperiode van vijf jaar en vervolgens steeds tenminste vijf jaar na de laatste aanpassing.

Casus 5652 Stichting SIUS, verkoop Aaltenseweg 85a te Lichtenvoorde

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting SIUS, gevestigd te Groenlo, van de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Aaltenseweg 85a, 7131 NC te Lichtenvoorde, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie I, nummer 3173, groot ca. 1210 m2, aan de heer M.M. en mevrouw D.T. te L., tegen een prijs van € 640.000,- k.k.