Vergadering van 6 februari 2024

Casus 4012 Novadic-Kentron, loc. Rompertsebaan 2-34 te Den Bosch

Casus 5084 Stichting GGZ WNB, verkoop locatie De Schorre te Halsteren

Casus 5143 en 5398 ETZ en Libra Revalidatie en Audiologie, grondtransacties te Tilburg

Casus 5298 Amarant, verkoop Gezellelaan 11 te Roosendaal

Casus 5352 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop appartementsrecht, locatie Peijerstraat 119 te Echt

Casus 5431 Baalderborg Groep De Scholle te Hardenberg

Casus 5476 PSW, perceel Vlasstraat te Heythuysen

Casus 5497 Stichting Lentis, vestigen recht van erfpacht te Zuidlaren t.b.v. Stichting SKID Kinderopvang

Casus 5556 Stichting Lister, verkoop Landauerdrift 2 te Nieuwegein           
 

Casus 4012 Novadic-Kentron, loc. Rompertsebaan 2-34 te Den Bosch

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Novadic-Kentron te Vught voor de verhuur van 152,46 m2 vvo bedrijfsruimte gelegen aan de Rompertsebaan 12, 5231 GS te ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend: gemeente ’s Hertogenbosch, sectie L, nummer 499, tegen een kale jaarhuur van € 20.582,- exclusief servicekosten en btw jaarlijks per 1 januari te indexeren, voor het eerst per 1 januari 2025 volgens de CPI alle huishoudens, voor een periode tot 14 september 2027 ingaande per 1 april 2024 te verlengen met een periode van 3 jaren en vervolgens te verlengen met telkenmale 1 jaar voor onbepaalde tijd met 1 jaar opzegtermijn aan Stichting Humanitas DMH te Nieuwegein.

Casus 5084 Stichting GGZ WNB, verkoop locatie De Schorre te Halsteren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant te Halsteren statutair gevestigd te Bergen op Zoom, voor de verkoop van de eigendom van het gebouw De Schorre aan de Hoofdlaan 4, 4661 AA te Halsteren met ondergrond en omliggende grond (verkochte 1),  groot ca. 2651  m2, en een perceel grond, groot ca. 6235 m2 (verkochte 2), kadastraal bekend: gemeente Halsteren, sectie D, nummer 3500 (voorheen 3491) welke percelen nog te splitsen van de totale perceelgrootte van ca. 380.925 m2, en welke percelen zijn belast met zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud), ten behoeve van Brabant Water N.V. en Enexis Netbeheer B.V. en met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V. tegen een prijs van € 700.000,- k.k. voor het verkochte 1 aan De Schorre B.V. te Blaricum waarbij het verkochte 2 geleverd wordt onder opschortende voorwaarde dat het gemeenschappelijk gebied wordt overgedragen aan de gemeente Bergen op Zoom. 
Het voordeel bij overdracht aan de gemeente bedraagt € 300.000,- k.k. en zal door koper aan Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant worden voldaan afhankelijk van een op het verkochte 1 door koper via herontwikkeling te realiseren gebouw, groot 2928 m2 bvo. De verkoopprijs zal worden aangepast naar rato van het definitief gerealiseerde aantal m2 bvo van het gebouw. En indien dat gebouw op leveringsdatum van het verkochte 2 nog niet gerealiseerd is, zal de verkoopprijs niet worden aangepast.

Casus 5143 en 5398 ETZ en Libra Revalidatie en Audiologie, grondtransacties te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg, voor de verkoop van een perceel grond kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Y, nummer 2579, groot 7335 m2, aan de gemeente Tilburg, gevestigd te Tilburg, tegen een prijs van € 968.220,- k.k.;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Libra Revalidatie en Audiologie, gevestigd te Eindhoven, voor de verkoop van de percelen grond kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Y, nummers 2581, 2883, 2409 en 2412, totaal groot circa 1465 m2, met voorlopige grenzen toegekend door het Kadaster, aan Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg, tegen een prijs van € 192.984,- k.k.

Casus 5298 Amarant, verkoop Gezellelaan 11 te Roosendaal

Het College sanering zorginstellingen besluit op grond van artikel 18 WTZi niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond inclusief alle daarop aanwezige opstallen en aanhorigheden plaatselijk bekend Gezellelaan 11, 4707 CC te Roosendaal, kadastraal bekend: gemeente Roosendaal, sectie D, nummer 5079, groot. ca. 3590 m2 tegen een koopprijs van € 800.000,- kosten koper tussen Stichting Amarant de Tilburg en de publieksrechtelijke rechtspersoon gemeente Roosendaal te Roosendaal.

Casus 5352 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop appartementsrecht, locatie Peijerstraat 119 te Echt

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. Goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo, voor de verkoop van het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van (een) kantoorruimte(n)/bedrijfsruimte(n) op de begane grond alsmede een gedeelte van het erf, buiten het gebouw, uitmakend het honderdnegenenzeventig duizendste (179/1.000) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementencomplex gelegen aan de Stationsweg/Peijerstraat te Echt, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Echt, sectie K, nummers 992, 4761 en 4762, plaatselijk bekend als Peijerstraat 119 te Echt, kadastraal bekend als gemeente Echt, sectie K, complexaanduiding 5337 appartementsindex 1 tegen een verkoopprijs van € 477.500,- k.k. aan Energy Beheer B.V. te Echt.
  2. Ingevolge artikel 18 van de WTZi geen nader onderzoek te doen naar de vernietigbaarheid van de op 1 januari 2012 gesloten verhuurovereenkomst voor de verhuur van bedrijfsruimte in het pand aan de Peijerstraat 119 met de Veiligheidsregio Midden-Limburg met een aanvangsjaarhuur van € 17.460,- wegens beëindiging van de huurovereenkomst per 31 december 2023.

Casus 5431 Baalderborg Groep De Scholle te Hardenberg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Baalderborg groep te Ommen voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Handelsstraat 45 te Hardenberg, kadastraal bekend gemeente Stad-Hardenberg, sectie C, nummer 2487, groot 2882 m², voor een bedrag van € 551.000,- k.k., aan LJ Solutions B.V. te Hardenberg.

Casus 5476 PSW, perceel Vlasstraat te Heythuysen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden Limburg te Herten, voor de verkoop van een perceel grond aan de Vlasstraat te Heythuysen, kadastraal bekend als gemeente Heythuysen, sectie N, nummer 1684, totaal groot 8398 m2, aan Senioren Zorg Plan BV te Elsloo, tegen een koopprijs van € 1.075.000,- k.k.

Casus 5497 Stichting Lentis, vestigen recht van erfpacht te Zuidlaren t.b.v. Stichting SKID Kinderopvang

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren statutair gevestigd te Groningen: 

  1. voor het vestigen van een erfpachtrecht op een perceel grond met opstallen plaatselijk bekend Schipborgerweg 2, 9471 PN te Zuidlaren, kadastraal bekend: gemeente Zuidlaren, sectie G, nummers 6028 en 6363, respectievelijk groot ca. 641 m2 en 232 m2 voor de realisatie van nieuwbouw, tegen een jaarlijkse canon van € 5560,-, ingaande per datum levering in erfpacht, en jaarlijks te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2015=100; voor een periode van 20 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar; 
  2. voor het vestigen van een niet overdraagbare gebruikersovereenkomst op een perceel (onbebouwde) grond plaatselijk bekend Schipborgerweg 2, 9471 PN te Zuidlaren, kadastraal bekend: gemeente Zuidlaren, sectie G, nummer 6028, groot ca. 3427 m2 voor de realisatie van een parkeerterrein, tegen een jaarlijkse vergoeding van € 12.840,-, ingaande per datum levering erfpacht in het vorige besluitpunt, en jaarlijks te indexeren conform de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst in het vorige besluitpunt; voor een periode van 20 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar, aan Stichting SKID Kinderopvang te Vries statutair gevestigd te Tynaarlo.

Casus 5556 Stichting Lister, verkoop Landauerdrift 2 te Nieuwegein

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lister te Utrecht, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Landauerdrift 2, 3436 XG te Nieuwegein, kadastraal bekend: gemeente Jutphaas, sectie B, nummer 3806, groot ca. 92 m2, tegen een prijs van € 400.605,- k.k. aan Stichting Berlage Beheer te Naaldwijk statutair gevestigd te Hilversum.