Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website, gebruikt Collegesanering.nl alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet deze website aan de privacywetgeving.

Bewaren persoonsgegevens

Collegesanering.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).