College Sanering

Het College sanering voert als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal wettelijke en niet-wettelijke taken uit. Het College sanering is een professionele en onafhankelijke organisatie, met oog voor (gedrags)normen en waarden.

Onafhankelijk

Het College sanering heeft onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan, zowel in de relatie naar het ministerie als in relatie naar de zorginstellingen. Het ministerie heeft geen directe zeggenschap over de besluiten die het College neemt. Om de onafhankelijkheid naar de instellingen toe te waarborgen heeft het College een beleidslijn ter voorkoming van belangenverstrengeling bij gemachtigden opgesteld.

Functiescheiding

Het College wordt in de uitvoering van zijn taken ondersteund door een secretariaat en gemachtigden. Gemachtigden voeren het toezicht uit en adviseren het College. Gemachtigden hebben echter geen beslissingsbevoegdheid. Die bevoegdheid heeft alleen het College.

Werkzaamheden

Het College sanering voert een aantal taken uit. Deze taken kunnen worden onderverdeeld in wettelijke en niet-wettelijke. Of wel, een deel van het werk is gebaseerd op wetgeving (de Wet toelating zorginstellingen, WTZi, Uitvoeringsbesluit WTZi en de Wet ambulancevervoer, WAV/Tijdelijke Wet Ambulancezorg) en een deel is op grond van verzoeken van de minister/staatssecretaris van VWS of de Nederlandse zorgautoriteit (NZa).

De wettelijke taken bestaan uit het verstrekken van subsidie bij het (gedeeltelijk) intrekken van een toelating van een gezondheidszorginstelling, het subsidiƫren van ambulancediensten en centrale posten voor het ambulancevervoer bij opheffing en het verlenen van goedkeuring bij vervreemding van onroerende zaken.

Het merendeel van het werk van het College sanering is gericht op het verlenen van goedkeuring bij transacties rond onroerende zaken. Als een instelling voor gezondheidszorg zijn onroerende zaken wil verkopen, verhuren of onderwerpen aan een beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als daar van te voren goedkeuring voor is verleend door het College sanering. De achterliggende gedachte bij de wetgever voor deze regeling is dat er zo veel mogelijk geld in de gezondheidszorg dient te blijven en niet wegvloeit naar bijvoorbeeld gemeenten of projectontwikkelaars. Om dit te bereiken houdt het College sanering toezicht op het vervreemdingsproces. Het College sanering ziet er op toe dat dit proces open en transparant is en dat er uiteindelijk een marktconforme prijs wordt betaald aan de instelling.