Vergadering van 11 juli 2023

Casus 788 Kentalis Zorg, Theerestraat te Sint-Michielsgestel
Casus 4357 GGz Westelijk NoordBrabant, verhuur gebouw TD Werkplaats te Halsteren    
Casus 4505 Land van Horne, verkoop perceel grond aan de Reulisweg te Leveroy
Casus 5367 Frion, Strenkhaarsweg te Lemelerveld

Casus 788 Kentalis Zorg, Theerestraat te Sint-Michielsgestel

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg, gevestigd te Sint-Michielsgestel, voor de verkoop van de hierna genoemde registergoederen voor een totale prijs van € 23.675.667,- k.k. aan BPD Ontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam: 
- Registergoed 1: de percelen met de daarop gerealiseerde opstallen, plaatselijk bekend Theerestraat 40 t/m 52 (even nummers) te 5271 GD Sint-Michielsgestel, kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie M, nummers 48, 221, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 407 totaal groot ca. 170.180 m², voor een prijs van € 21.150.000,-;
- Registergoed 2: het perceel met de daarop gerealiseerde opstallen, plaatselijk bekend Theerestraat 42D en 42D1 te 5271 GD Sint-Michielsgestel, kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie M, nummer 177 groot ca. 16.890 m², voor een prijs van € 2.525.667,-;

2. dat er geen goedkeuring vereist is voor het vestigen van erfdienstbaarheden door Stichting Kentalis Zorg, verband houdend met de verkoop genoemd onder 1., ten gunste van BPD Ontwikkeling B.V. en/of Kerkelijke Instelling Instituut voor Doven gevestigd te Sint-Michielsgestel en/of Stichting Kentalis Onderwijs gevestigd te Sint-Michielsgestel, ten behoeve van de toegang tot hun percelen.

Casus 4357 GGz Westelijk NoordBrabant, verhuur gebouw TD Werkplaats te Halsteren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant te Halsteren voor de verhuur van de bedrijfsruimte ca. 604 m2 in gebouw TD Werkplaats aan de Arklaan 7 te 4661 AG Halsteren, kadastraal bekend: gemeente Halsteren, sectie D, nummer 3478, groot ca. 382.357 m2 (ged.), tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 20.848,75 en vanaf 1 maart 2022 bijgesteld naar € 23.580,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 maart te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens; ingaande per 1 maart 2018 voor een periode van 1 jaar met verlengmogelijkheden van telkenmale 1 jaar aan ASVZ te Sliedrecht.

Casus 4505 Land van Horne, verkoop perceel grond aan de Reulisweg te Leveroy

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne te Weert, voor de verkoop van een perceel grond aan de Reulisweg (ongenummerd) te Leveroy, kadastraal bekend: gemeente Nederweert, sectie G, nummer 1516, groot ca. 22a 58ca, tegen een prijs van € 216.400,- k.k. aan de heer E.H. en mevrouw C.B. te L.

Casus 5367 Frion, Strenkhaarsweg te Lemelerveld

Het College sanering zorginstellingen besluit: 
1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Frion te Zwolle, voor de verkoop van het recht van eigendom op een perceel cultuurgrond, de eventuele aanwezige hekken en afrastering(en) en al hetgeen verder volgens de verkeersopvatting daartoe behoort, plaatselijke bekend Strenkhaarsweg 15 te Lemelerveld, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie U, nummer 346, gedeeltelijk groot circa 133 m2 resp. 1487 m2, samen groot 1620 m2, tegen een koopprijs van € 11.745,- k.k. aan de heer R.D. en mevrouw F.B. te Lemelerveld;
2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Frion te Zwolle, voor de verkoop van het recht van eigendom op een perceel cultuurgrond, de eventuele aanwezige hekken en afrastering(en) en al hetgeen verder volgens de verkeersopvatting daartoe behoort, plaatselijke bekend ter hoogte van Strenkhaarsweg 17 te Lemelerveld, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie U, nummer 334, gedeeltelijk groot circa 2000 m2, tegen een koopprijs van € 14.500,- k.k. aan de heer J.D. en mevrouw J.B. te Lemelerveld;
3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Frion te Zwolle, voor de verkoop via grondruil van het recht van eigendom van een perceel cultuurgrond ter grootte van circa 3120 m2 en een perceel bosgrond ter grootte van circa 415 m2 en al hetgeen verder volgens verkeersopvattingen daartoe behoort, gelegen tussen en nabij Strenkhaarsweg 19 en Strenkhaarsweg 21 te Lemelerveld, kadastraal bekend Gemeente Dalfsen, Sectie U, nummer 602, totaal groot circa 3535 m2, tegen een koopprijs van in totaal € 23.245,- k.k. aan mevrouw G.N. en mevrouw V.Z. te L., welke op hun beurt een deel van het perceel cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie U, nummer 661, ter grootte van 358 m2, behoudens de op de onroerende zaak aanwezige omheining tegelijk hebben verkocht middels ruiling aan Stichting Frion voor een bedrag van € 2.595,50 k.k.