Vergadering van 12 december 2023

Casus 4415 Stichting Vivium Zorggroep, verkoop pand Admiraal de Ruyterlaan 35 te Hilversum 
Casus 4563 Rijnstate ziekenhuis, verhuringen in Velp
Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes
Casus 4664 Dichterbij, loc. Augustinus te Gennep
Casus 4858 Stichting Cosis, verkoop kantoorpand Akeleiweg 204 Groningen
Casus 5213 Elkerliek Ziekenhuis, loc. Deurne
Casus 5249 De Hartekamp Groep, Calypso 22 te Nieuw Vennep
Casus 5471 Medisch Centrum Leeuwarden, verhuur ruimte locatie MCL Henri Dunantweg 2 te Leeuwarden
Casus 5503 Triade, verkoop diverse locaties
Casus 5525 Profila Zorg, loc. Brasem 43, 45, 47 en 49 te Hoogeveen
 

Casus 4415 Stichting Vivium Zorggroep, verkoop pand Admiraal de Ruyterlaan 35 te Hilversum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vivium Zorggroep, gevestigd te Huizen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met het pand, ondergrond, bijbehorende buitenterrein en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Admiraal de Ruyterlaan 35a, 35b, 35c en 35d, kadastraal bekend: gemeente Hilversum, sectie M, nummer 2787, groot. circa 799 m2 tegen een verkoopprijs van € 523.594,- kosten koper aan Bink Kinderopvang B.V, gevestigd te Hilversum.

Casus 4563 Rijnstate ziekenhuis, verhuringen in Velp

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    Ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen nader onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de volgende verhuringen van bedrijfsruimte in het Rijnstate Ziekenhuis aan de President Kennedylaan 100 in Velp door Stichting Rijnstate, van:
-    bedrijfsruimte groot 35,1 m2 vvo aan Visser Contactlenzenpraktijk B.V., gevestigd in Nijmegen, groot 35,1 m2 met een jaarhuur van € 5.695,53 incl. servicekosten, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte groot 25,0 m2 vvo aan Livit Orthopedie B.V.met een jaarhuur van € 3.706,60 incl. servicekosten, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte groot 35,4 m2 vvo aan Elvea Low Vision B.V., gevestigd te Arnhem, met een jaarhuur van € 2500,-, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte groot 42,2 m2 vvo aan Capturin Distributie B.V., gevestigd te Velp, met een jaarhuur van € 10.052,04 incl. servicekosten, waarbij de huurovereenkomst reeds is beeïndigd;
-    bedrijfsruimte groot 43,2 m2 vvo aan Inkoopvereniging Ziekenhuisapotheken Oost- en Noord Nederland (IZON), met een jaarhuur van € 3021,36, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte groot 35,4 m2 vvo aan Stichting Koninklijke Visio Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, gevestigd te Huizen, met een jaarhuur van € 1200,- incl. servicekosten, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte, groot 96 m2 vvo aan Coöperatieve Mirzorg U.A. (Travel Clinic Oost), gevestigd te Arnhem met een aanvangsjaarhuur van € 1221,24, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;

2.    Ingevolge artikel 18 van de WTZi geen nader onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de volgende verhuringen van bedrijfsruimte in het Rijnstate Ziekenhuis aan de President Kennedylaan 100 in Velp door Stichting Rijnstate, van:

 -    bedrijfsruimte, groot 420 m2 vvo aan Stichting Sanquin Bloedvoorziening, gevestigd te Amsterdam met een jaarhuur van € 81.496,54, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte groot 165 m2 vvo aan Besloten Vennootschap Rijnstate Apotheek, gevestigd te Arnhem met een jaarhuur van € 24.466,88, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte groot 209 m2 vvo aan Stichting Allergologie, gevestigd te Arnhem, met een jaarhuur van € 37.588,20, waarbij de huurovereenkomst reeds is beëindigd;
-    bedrijfsruimte groot 205,5 m2 aan Sport Medisch Centrum Papendal B.V., gevestigd te Arnhem met een jaarhuur van € 14.875,15;.
-    bedrijfsruimte groot 583,0 m2 vvo aan Stichting Vitalys, gevestigd te Arnhem met een jaarhuur van € 55.794,48.

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 12, omvattende:
a.    Het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 64 te Goes.
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 66, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.

3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 118 omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap.
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan:
    De heer J.H. en mevrouw E.H. te K., tegen een bedrag van €128.697,22 inclusief omzetbelasting.

Casus 4664 Dichterbij, loc. Augustinus te Gennep

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, statutair gevestigd te Venlo, voor de verkoop van: 
-    een perceel grond kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie B, nr. 5599, groot 8540 m²;
-    een perceel grond omvattende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie B, nummer 6069, groot 39.463 m²;
-    een perceel grond kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie D, nummer 3758, groot 56.865 m²;
-    een perceel grond kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie D, nummer 1924, groot 10.675 m²;
-    een perceel grond omvattende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie D, nummer 3760, groot 327 m²;
-    een perceel grond omvattende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie D, nummer 3760, groot 895 m²;
-    een perceel grond omvattende een op grond van een ruilovereenkomst tussen Dichterbij en Stichting Het Limburgs Landschap d.d. 3 november 2023 door eerstgenoemde te verwerven gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie D, nummer 3138, groot 3682 m², waar het College sanering op 28 november 2023 een goedkeurend besluit over heeft genomen;
-    een perceel grond omvattende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie F, nummer 3589, groot 50.372 m²;

-    een perceel grond omvattende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie B, nummer 6069, groot 1872 m²;
-    een perceel grond omvattende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie B, nummer 6069, groot 477 m²,

tegen een geïndexeerde prijs van € 2.652.000,- k.k., prijspeil 1 juli 2023, aan Parkvisie Holding B.V. te Eindhoven dan wel nader te noemen meester;

2.    dat op grond van artikel 14 lid 3 sub b en c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de in de overeenkomst van d.d. 16 oktober 2023 in artikel 19.1 aangegeven vestiging van beperkte zakelijke rechten die, indien en voor zover noodzakelijk, zullen worden gevestigd ten behoeve van de (eventueel aan te leggen) infrastructuur, daaronder begrepen doch niet limitatief: wegen, elektriciteits- gas en/of communicatieleidingen, riolen en andere nutsvoorzieningen.

Casus 4858 Stichting Cosis, verkoop kantoorpand Akeleiweg 204 Groningen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cosis, gevestigd te Assen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Akeleiweg 204 te 9731 JD Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen sectie AC, nummer 2294, groot 2159 vierkante meter, aan vM Vastgoed BV, gevestigd te Groningen, tegen een prijs van € 1.075.000,- k.k.

Casus 5213 Elkerliek Ziekenhuis, loc. Deurne

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Elkerliek Ziekenhuis, gevestigd te Helmond, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Dunantweg 16 en 16A te 5751 CB Deurne, kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie K, nummers 1555 en 1926, totaal groot 20.741 m2, aan Combinatie Muller-Wagemakers VOF gevestigd te Oss en BL Huisvesting B.V. gevestigd te Gemert, of een nader te noemen meester, voor een prijs van € 7.500.000,- k.k.;
2.    ingevolge artikel 18 van de WTZi de vernietigbaarheid van de huurovereenkomsten gesloten tussen Stichting Elkerliek Ziekenhuis en respectievelijk Huisartsenpraktijk “De Poort”, ondertekend op 28 november 2009, Tandarts in Deurne B.V., ondertekend op 16 januari 2018, P.L. Koolen (apotheek), ondertekend op 6 april 1998, en Eerste Deurnese Begrafenisonderneming VOF, ondertekend op 5 december 1990, niet in te roepen.

Casus 5249 De Hartekamp Groep, Calypso 22 te Nieuw Vennep

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop aan de heer S.S. te H. van het appartementsrecht, waaronder wordt begrepen het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met balkon en afzonderlijke bijbehorende berging op de begane grond, onder meer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement plaatselijk bekend Calypso 22, te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE no. 2619 A-3 uitmakende het 1/3 aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren, erf en grond, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE no. 2575, groot: 2 are en 27 centiare, tegen een koopsom van € 315.000,- k.k.

Casus 5471 Medisch Centrum Leeuwarden, verhuur ruimte locatie MCL Henri Dunantweg 2 te Leeuwarden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Medisch Centrum Leeuwarden B.V. gevestigd te Leeuwarden voor de verhuur aan Dokterswacht Friesland B.V, gevestigd te Heerenveen, van bedrijfsruimte in het MCL-complex, in het zogenoemde bouwdeel 29, gelegen aan de Henri Dunantweg 2 te Leeuwarden, kadastraal bekend Huizum Sectie F2420, groot in totaal 257 m2 bvo tegen een aanvangsjaarhuur van € 50.443,- vrij van btw, ingaande 1 oktober 2023 voor onbepaalde tijd, jaarlijks te indexeren op 1 april met het CPI-indexcijfer, voor het eerst op 1 april 2024.

Casus 5503 Triade, verkoop diverse locaties

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:
1.    goedkeuring te verlenen aan Stichting Vitree te Lelystad voor de verkoop van de eigendom van het kantoorgebouw met ondergrond, erf en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers) te Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie P, nummer 4836, groot 71 are 53 centiare en een perceel grond nabij de Hilbert van Dijkstraat 9 tot en met 17 (oneven nummers) te Kampen, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie P, nummer 6440, groot 96 centiare voor een bedrag van € 2.255.000,- k.k. aan R. van der Haven Beheer B.V. te Kampen;
2.    goedkeuring te verlenen aan Stichting Vitree te Lelystad voor de verkoop van een medisch kleuterdagverblijf en medisch kinderhuis met parkeerterrein, tuin en verdere aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Karveel 39 15 en 17 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M nummers 4283 (62 ca), 4285 (17a, 57ca), 4286 (68a, 10ca), 5872 (3a, 80ca), 7729 (6a, 65ca) en 7730 (34a, 44ca) voor een bedrag van € 2.680.000,- k.k. aan Clave Vastgoedontwikkeling B.V. te Houten.

Casus 5525 Profila Zorg, loc. Brasem 43, 45, 47 en 49 te Hoogeveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Profila Zorg te Houten voor de verkoop van het perceel grond met bebouwing en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Brasem 43, 45, 47 en 49 te Hoogeveen, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen, Sectie P, nummer 6335, groot 1.115 m2, aan Woonhuis de Huismus B.V. te Hoogeveen voor een verkoopprijs van € 1.400.000,- k.k.